Tarishi Hauwawi

July 8, 2008

UKAGUZI WA TAARIFA ZA FEDHA ZA MAMLAKA

Filed under: habari — tarishi @ 7:23 pm
Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

i


JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA


OFISI YA TAIFA YA UKAGUZI


KUHUSU UKAGUZI WA TAARIFA ZA FEDHA ZA MAMLAKA


ZA SERIKALI ZA MITAA KWA MWAKA WA


FEDHA ULIOISHIA 30 JUNI, 2007


Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali,


Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi,


Sanduku la Posta 9080,


Simu : 255 (022) 2115157/8


Barua ya upepo 255 (022) 2117527


Barua pepe


ocag@nao.go.tz


Tovuti: http://www.nao.go.tz


Dar es Salaam,


Tanzania.


26 Machi, 2008


RIPOTI YA MDHIBITI NA MKAGUZI


MKUU WA HESABU ZA SERIKALI


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

ii


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuuwa Hesabu za Serikali


Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi


Imeanzishwa kwa mujibu wa kifungu namba 143 cha Katiba ya


Jamhuri ya Muungano wa Tanzania


Kazi na wajibu wa Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali


vimeainishwa katika Sheria ya fedha za Umma namba 6 ya 2001


(ilivyorekebishwa 2004)


Dira ya Ofisi


Kuwa kituo cha ubora katika ukaguzi wa hesabu katika sekta za


umma.


Lengo ya Ofisi


Kutoa huduma bora ya ukaguzi wa hesabu ili kuimarisha


uwajibikaji na kupata thamani ya fedha katika kukusanya na


matumizi ya rasilimali za umma.


Sifa za Msingi za Ofisi


Kutopendelea


Ofisi ya ukaguzi ni taasisi isiyopendelea,


inayotoa huduma kwa wateja wake kwa haki.


Ubora


Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi ni ya kitaalamu


inayotoa huduma bora za ukaguzi wa hesabu


kwa kuzingatia viwango vya kitaaluma.


Uadilifu


Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi inazingatia na


kudumisha maandalizi ya misingi ya kisheria


katika utendaji wa kazi zake.


Huduma kwa


wadau


Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi inazingatia mahitaji


ya wadau kwa kutoa huduma bora kwa wateja


na kuwa na wafanyakazi wenye ujuzi wa kazi na


hamasa.


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

iii


Ubunifu


Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi ni taasisi bunifu


ambayo wakati wote inayaimarisha na


kukaribisha toka ndani na nje ya taasisi mawazo


mapya ya maendeleo.


Matumizi bora ya


rasilimali za


umma


Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi ni taasisi


inayozingatia matumizi bora ya rasilimali


zilizokabidhiwa kwake.


© Taarifa hii ni kwa ajili ya matumizi ya mamlaka za Serikali.


Hata hivyo, baada ya taarifa kuwalishwa Bungeni, taarifa hii


inakuwa ni kumbukumbu ya umma na usambazaji wake


hautakuwa na kikomo.


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

iv


JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA


OFISI YA TAIFA YA UKAGUZI


Simu ya Upepo: “Ukaguzi” D’Salaam


simu: 255(022)2115157/8


Tanakishi: 255(022)2117527


Tovuti:


ocag@nao.go.tz


Tovuti:


http://www.nao.go.tz


Unapojibu tafadhali taja


Kumb.


na tarehe


Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu


wa Hesabu za Serikali,


Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi,


Barabara ya Samora /Ohio,


S.L.P. 9080,


DAR ES SALAAM.


26 Machi, 2008


Barua ya kuwasilisha


Mh. Jakaya M. Kikwete,


Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,


Sanduku la Posta 9120,


IKULU


,


Dar es Salaam.


Yah : KUWASILISHA RIPOTI YA MWAKA YA UKAGUZI WA


HESABU ZA MAMLAKA ZA SERIKALI ZA MITAA KWA


MWAKA 2006/07


Kwa mujibu wa Ibara ya 143 (4) ya Katiba ya Jamhuri ya


Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 (iliyorekebishwa


2005) na kifungu cha 45 cha Sheria ya Fedha ya Mamlaka ya


Serikali za Mitaa Na.9 ya 1982 (iliyorekebishwa 2000),


ninawasilisha kwako ripoti ya Ukaguzi wa Hesabu za


Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa mwaka ulioishia 30 Juni,


2007.


Ludovick S.L. Utouh


MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

v


Dibaji


Ninayo furaha kuwasilisha taarifa ya ukaguzi wa Mamlaka za


Serikali za Mitaa kuhusu taarifa za fedha za mwaka ulioishia


tarehe 30 Juni, 2007. Taarifa hii inakusudia kuwapa wadau


majumuisho yatokanayo na ukaguzi wa Mamlaka za Serikali za


Mitaa, ambapo taarifa za kina zinapatikana katika taarifa


mbalimbali zilizopokelewa kwa wenyeviti wa Halmashauri moja.


Bunge linamtegemea Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za


Serikali na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kujiridhisha katika usahihi wa


utoaji wa taarifa za fedha na usimamizi wa rasilimali za mamlaka


za Serikali za Mitaa na kuhusiana na uendeshaji na usimamizi


bora wa mipango iliyowekwa. Kwa njia ya ukaguzi, ofisi inatoa


mapendekezo katika kuimarisha ufanisi katika sekta ya Umma.


Kwa ujumla Mamlaka za Serikali za Mitaa na Ofisi ya Taifa ya


Ukaguzi, kila mmoja anao wajibu wa kuchangia katika kujenga


imani kwa umma na Bunge katika ufanisi katika sekta ya umma na


Bunge katika usimamizi wa rasilimali za Umma. Hata hivyo,


pamoja na kwamba majukumu yetu na ya wakaguliwa


yanatofatutiana, wote tunatarajia matumizi bora ya rasilimali za


umma.


Ili kukidhi matarajio ya wabunge na hasa ya Watanzania, Ofisi ya


Taifa ya Ukaguzi imeendelea kufanya uchambuzi wa njia bora


zaidi za kufanya ukaguzi na kuongeza wigo wa masuala


yanayokaguliwa na hivyo kuimarisha utendaji wa uwajibikaji


katika sekta ya Umma. Aidha, tunahakikisha ukaguzi wetu


unalenga na kuyapa kipaumbele maeneo muhimu ili kuchangia


katika sekta ya umma. Kwa kuwa kazi ya ukaguzi ni chachu


katika usimamizi wa fedha, tunaendelea kujadili


masualayanayoathiri utawala/uongozi katika sekta ya umma,hasa


katika utoaji wa taarifa za usimamizi wa fedha na masuala ya


utawala bora.


Ninaweka msisitizo katika kuzingatia sheria na kanuni kama


sehemu ya kazi ya ukaguzi wa taarifa za fedha. Uamuzi


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

vi


aliouchukua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa


Tanzania kuwahusisha Maafisa Masuuli kujadili masualaya


ukiukwaji au kutozingatia sheria na kanuni kama ilivyoonyeshwa


katika ripoti yangu ya ukaguzi ya mwaka uliopita ni jambo la


kupongezwa sana. Pamoja na umuhimu na wajibu wa Kamati za


Ukaguzi (Audit Committee) katika kusimamia uzingatiaji wa


sheria na kanuni katika taasisi za umma. Hata hivyo wajibu wa


kuhakikisha kwamba mfumo uliopo unazingatia sheria inabakia


kuwa wajibu wa Afisa Masuuli.


Napenda kupongeza juhudi zinazochukuliwa na Mhasibu Mkuu wa


Serikali katika kuajiri na kufundihsa wataalam wa fani ya uhasibu


na ukaguzi wa ndani ambayo ni hatua inayolenga kuimarisha


usimamizi wa fedha na utoaji taarifa katika Mamlaka za Serikali


za Mitaa. Kamati ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa (LAAC)


imefanya kazi nzuri katika kuwajibisha maafisa masuuli wa


Mamlaka husika ambao wameshindwa kutekeleza majukumu yao


kwa matarajio ya Kamati, hivyo kuimarisha dhana nzima ya


uwajibikaji.


Ninatambua mchango wa Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali


za Mitaa (TAMISEMI) pamoja na Mradi wa Maboresho ya Serikali


za Mitaa katika kuimarisha mfumo wa usimamizi wa rasilimali


katika Mamlaka za Serikali za Mitaa .Kwa juhudi hizi zote,


tunaamini Madiwani na Menejimenti za Mamlaka za Serikali za


Mitaa zina wajibu mkubwa wa kuleta maboresho yanayotarajiwa


katika siku za usoni.


Inasemekana kwamba wajibu wa wakaguzi ni kuangalia mambo


yaliyopita. Dhana hii haizingatii maoni ya kuboresha uwajibikaji


yanayotolewa na ukaguzi si tu kwamba ukaguzi unatoa maoni ya


kuboresha, bali pia unafuatilia utekelezaji wake. Kwa njia hii,


tunachangia katika mchakato wa kuimarisha ubora wa mfumo wa


usimamizi wa rasilimali na utoaji wa taarifa katika Mamlaka za


Serikali za Mitaa.


Ni matumaini yangu kuwa, Bunge litapokea taarifa hizi ambazo


zinachangia katika kuimarisha uwajibikaji wa serikali juu ya


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

vii


usimamizi wa rasilimali za umma na utoaji wa huduma kwa


Watanzania. Kwa hiyo, nitashukuru kupokea maoni ya jinsi ya


kuboresha zaidi ripoti hii kwa siku zijazo.


Pamoja na mambo mengi yaliyokuwa yanaikabili Ofisi kwa mwaka


huu, tumeweza kutimiza malengo yetu kwa wakati kwa kutoa


taarifa kwa Bunge na Umma wa Watanzania kwa masuala


yaliyojitokeza katika ukaguzi wa hesabu. Napenda kutambua


mchango wa wafanyakazi wa Ofisi hii kwa utaaluma na juhudi


kubwa walizofanya katika kutimiza malengo tuliyojipangi licha ya


kufanya kazi katika mazingira magumu ambayo ni pamoja na


kukosa fedha za kutosha, kukosa vitenda kazi na mishahara duni.


Ludovick S.L. Utouh


MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI


_______________________________________


Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali,


Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi,


Dar es Salaam,


26


Machi, 2008


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

viii


Shukrani


Ninapenda kutoa shukrani kwa wote walioniwezesha kutimiza


wajibu wangu wa Kikatiba na hatimaye kutoa ripoti hii kwa muda


uliowekwa kisheria.


Kwa hiyo, ninalazimika kulishukuru Bunge kupitia Kamati zake za


kudumu za PAC, LAAC na POC kwa kusisitiza uwepo wa uwajibikaji


katika matumizi na usimamizi wa rasilimali za umma kupitia


maamuzi wanayoyatoa baada ya kujadili taarifa za ukaguzi.


Ninaamini kuwa kwa vile taarifa hii imetolewa kwa wakati,


itaweza kujadiliwa mapema na Kamati husika ya Bunge.


Pia ninamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa


Tanzania ambapo kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hii,


Rais alianzisha mjadala wa uongozi wa kitaifa ambao chimbuko


lake ni taarifa ya ukaguzi ya mwaka (2005/06). Mjadala huo


uliwahusisha Maafisa Waandamizi wa Mradi wa Maboresho katika


Mamlaka za Serikali za Mitaa, Maafisa Waandamizi wa Mamlaka za


Serikali za Mitaa, Katibu Mkuu – TAMISEMI na Waziri – TAMISEMI,


Wenyeviti Maafisa Masuuli waweka Hazina na Wakaguzi wa Ndani


wa Halmashauri zote.


Vile vile, ninawashukuru wafadhili (wadau wa maendeleo) hasa


Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi ya Sweden, Serikali ya Sweden, (SNAO)


Benki ya Dunia kupitia Mradi wa PFMRP na wengine wote


waliochangia kwa namna moja au nyingine katika kuiwezesha Ofisi


ya Ukaguzi kuwa ya kisasa.


Hali kadhalika, ninawashukuru wadau wengne wote ikiwa ni


pamoja na Mlipaji Mkuu wa Serikali, Hazina na Maafisa Masuuli


wote wa Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa ushirikiano wao


wakati wa kutimiza majukumu yangu kwa mujibu wa Katiba.


Napenda pia kuishukuru Idara ya Mpiga Chapa wa Serikali kwa


kuharakisha uchapaji wa ripoti hii na hatimaye kuwezesha


kuwasilishwa kwa wakati.


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

ix


Mwisho, ninapenda kuwashukuru wafanyakazi katika Ofisi yangu


ambao walifanya kazi kwa juhudi na kuwezesha kukamilika kwa


ripoti hii kwa wakati. Kujitolea kwao na ushirikiano wao ulikuwa


ni muhimu sana hivyo, ninawasihi waendelee na juhudi pamoja na


ushirikiano waliouonyesha siku zijazo.


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

x


YALIYOMO


Ukurasa


Dibaji


v


Shukrani


viii


Muhtasari wa ripoti


Xiii


SURA YA 1


1.0

Utangulizi

1


1.1

M

singi wa kisheria unaomuongoza Mdhibiti na Mkaguzi


Mkuu wa Hesabu za Serikali kuhusu ukaguzi wa MamlaKa


za Serikali za Mitaa


1


1.2

Taratibu za Kutoa Taarifa

4


1.3

Mpangilio wa Kazi za Ukaguzi

4


1.4

Mawanda na viwango vya Ukaguzi

5


1.5

Majukumu ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

6


1.6

Wajibu wa Watendaji Wengine

7


1.7

Mfumo wa udhibiti wa ndani

7


1.8


Uandaaji na uwasilishaji wa hesabu za fedha kwa


ajili ya ukaguzi


8


SURA YA 2


2.0

Aina na Misingi ya hati za ukaguzi

9


2.1

Hati za Ukaguzi

10


2.2


Mambo yanayosababisha kutolewa kwa Hati zenye


Dosari


13


2.3

Mchanganuo wa hati za ukaguzi katika Halmashauri

16


SURA YA 3


3.0


Uwasilishaji wa taarifa za fedha na matokeo ya


ukaguzi


20


3.1


Mamlaka za Serikali za Mitaa ambazo zilipata hati


zinazoridhisha


20


3.2


Halmashauri zilizopewa hati zinazoridhisha na


mambo ya msisitizo


20


3.3

Halmashauri zilizopewa hati zenye shaka

53


3.4

Halmashauri zenye hati isiyoridhisha

62


3.5

Halmashauri zenye hati Mbaya

63


3.6

Mchakato wa Utayarishaji wa Taarifa za Fedha

63


3.7


Utekelezaji wa matumizi ya Mfumo funganifu wa


usimamizi wa Fedha(IFMS)


75


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

xi


SURA YA 4


4.0


Usimamizi wa fedha na mali za kudumu katika


Mamlaka za Serikali za Mitaa


79


4.1


Ufuatiliaji wa utekelezaji wa maoni ya ukaguzi


katika Halmashauri kwa miaka iliyopita


79


4.2

Usimamizi wa Fedha

80


4.3

Usimamizi wa mali za kudumu

82


4.4

Wadaiwa wasiolipa

87


4.5

Wadai wasiolipwa

88


4.6

Masurufu yasiyorejeshwa toka Halmashuri

89


4.7


Vitabu vya mapato ambavyo havikuwasilishwa kwa


ukaguzi


91


4.8


Kutokuwasilishwa kwa maduhuli ya Mamlaka ya


Serikali za Mitaa yaliyokusanywa na mawakala


92


4.9

Matumizi yenye nyaraka pungufu

93


4.10

Matumizi yasiyokuwa na hati za malipo

94


4.11

Ruzuku kutoka Serikali Kuu isiyotumika

96


4.12


Matokeo kwa ufupi ya kaguzi maalum zilizofanyika


mwaka 2006/07


98


4.13

Mishahara isiyolipwa ambayo haijarudishwa Hazina

100


4.14

Mfumo wa udhibiti wa ndani

102


4.15


Uchambuzi wa ugharimiaji


104


SURA YA 5


5.0


Uchambuzi wa mchakato wa manunuzi katika


Mamlaka za Serikali za Mitaa


108


5.1

Uzingatiaji wa Sheria ya Manunuzi

108


5.2


Upembuzi wa manunuzi ya bidhaa, kazi za ujenzi


na huduma


111


5.3

Kasoro nyingine zilizogunduliwa katika manunuzi

125


5.4

Kasoro nyingine zilizogunduliwa katika manunuzi

128


SURA YA 6


6.0

Hitimisho na Mapendekezo

129


6.1


Ufuatiliaji wa utekelezaji wa mapendekezo ya


ripoti ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za


Serikali ya mwaka 2005/06


129


6.2

Hitimisho na Mapendekezo

138


6.3

Mapendekezo ya Ukaguzi kwa mwaka 2006/07

141


7.0

Viambatisho

144


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

xii


VIFUPISHO


BoQ Mchanganuo wa gharama za kazi


GAAP Viwango kubalifu vya uhasibu


H/W Halmashauri ya Wilaya


IFAC Shirikisho la Kimataifa la Wahasibu


IFMS Mfumo funganifu wa usimamizi wa fedha


IFRS Viwango vya kimataifa vya utoaji wa taarifa za fedha


INTOSAI Shirika la kimataifa la Asasi kuu za ukaguzi


IPSAS Viwango vya kimataifa vya uhasibu kwa sekta ya umma


ISA Viwango vya kimataifa vya uhasibu


JRF Mfuko wa pamoja wa Ukarabati


LAAC Kamati ya Bunge ya Hesabu za Mamlaka za Serikali za


Mitaa


LAPF Mfuko wa akiba ya Wafanyakazi wa Serikali za Mitaa


LGCDG Ruzuku ya Miradi ya Maendeleo ya Serikali za Mitaa


MSD Bohari Kuu ya Madawa


PAC Kamati ya Bunge ya Hesabu za Serikali


PFMRP Mpango wa maboresho katika usimamizi wa fedha za


Umma


POC Kamati ya Bunge ya Hesabu za Mashirika ya Umma


SNAO Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi ya Sweden


TAMISEMI Tawala za Mikoa na Serikali za Mikoa


TSRP Mwongozo wa Kihasibu Unaopendekezwa Tanzania


VEO Maafisa tendaji wa Vijiji


WEO Maafisa tendaji wa Kata


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

xiii


Muhtasari wa ripoti


Maelezo kwa ufupi


Taarifa hii inatoa majumuisho ya Matokeo ya ukaguzi wa taarifa


za fedha za Mamlaka za Serikali za Mitaa. Ukaguzi huu unahusu


usimamizi wa fedha na utoaji taarifa katika Sekta ya Umma.


Muhtasari wa Matokeo ya Ukaguzi


Ofisi ya Taifa ya ukaguzi inawajibu wa kukagua taarifa za fedha za


Mamlaka za Serikali za Mitaa zote nchini. Matokeo ya ukaguzi


katika taarifa hii yamewasilishwa kwa Menejimenti za kila


Mamlaka kupitia kwa Wenyeviti wa Halmashauri husika. Kwa


kifupi, matokeo ya ukaguzi wa 2006/2007 ya Mamlaka za Serikali


za Mitaa ni kama ifuatavyo :-Kumekuwepo na hali inayoridhisha kuhusiana na hati za


ukaguzi zilizotolewa kwa Mamlaka za Serikali za Mitaa kama


inavyoonekana katika Jedwali hapa nchini.


Jedwali la I: Mchanganuo linganifu wa hati za ukaguzi


zilizotolewa katika mwaka 2005/2006 na


2006/2007


Hati zinazoridhisha


Hati zenye shaka


Hati zisiyoridhisha


Jumla


Halmashaur


i


2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07


Halmashauri


za Jiji 1 5 2 – 1 – 4 5


Halmashauri


za Manispaa 4 13 10 3 1 – 15 16


Halmashauri


za Miji 4 3 5 1 – – 9 4


Halmashauri


za Wilaya 44 79 50 20 2 – 96 99


Jumla 53 100 67 24 4 – 124 124


81% 19%


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

xivPia thamani ya masuala yaliyohojiwa na ukaguzi mwaka huu


yameonekana kupungua ikilinganishwa na mwaka uliopita.


Mfano matumizi yenye nyaraka pungufu ya Sh.2,403,092,747


yaliyohojiwa mwaka 2005/2006 yalihusisha Halmashauri 46


yamepungua hadi kufikia Sh.895,091,162 kwa mwaka


2006/2007 ikiwa yamehusisha Halmashauri 32. Pia matumizi


yasiyokuwa na hati za malipo ya Sh.1,934,374,846 yaliyohojiwa


mwaka 2005/2006 yakiwa yamehusisha Halmashauri 27 mwaka


2006/07 yamepungua na kufikia Sh.81,329,428 yakiwa


yamehusisha Halmashauri 12 tu.


Pamoja na maendeleo mazuri kama yalivyoelezwa hapo juu,


bado kuna uwezekano wa kufanya maboresho zaidi katika


maeneo yafuatayo :-Usimamizi mzuri wa mali za kudumu kama magari na


MitamboUzingatiaji wa Sheria ya Manunuzi ya Umma Na.21 ya


mwaka


2004Ufuatiliaji wa masuala yasiyojibiwaMasuala ya ulinganisho wa kibenkiUsimamizi na uangalizi bora wa nyaraka za thamani


Sura ya


kwanza


Utangulizi


Sura hii inatoa maelezo ya kina kuhusu sheria


zinazosimamia utoaji wa taarifa za fedha za


ukaguzi. Hii ni pamoja na Katiba ya Jamhuri ya


Muungano wa Tanzania ya mwaka 1997 na Sheria


ya Fedha za Serikali za Mitaa Na.9 ya 1982.


Mambo mengine ambayo yametajwa katika Sura


hii ni :-


Majukumu ya Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, Viwango


vya Kimataifa vinavyopaswa kuzingatiwa katika


ukaguzi, majukumu ya udhibiti wa ndani katika


Mamlaka hizo na utaratibu wa uandaaji na


uwasilishaji wa taarifa za fedha kwa ukaguzi.


Sura ya pili Misingi na Mtiririko wa Hati za Ukaguzi


Sura hii inaeleza maana na aina ya hati za


ukaguzi ambazo Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

xv


Hesabu za Serikali anatoa baada ya ukaguzi wa


taarifa za fedha za Mamlaka za Serikali za Mitaa


ambazo ni: Hati zinazoridhisha, Hati zenye


shaka, Hati zisizoridhisha na Hati mbaya. Pia


aina ya hati za ukaguzi zilizotolewa kwa


Mamlaka za Serikali za Mitaa katika mwaka wa


fedha 2005/06 na 2006/07 zimeainishwa katika


sura hii kwa ajili ya ulinganisho.


Sura ya tatu Mchanganuo wa matokeo ya ukaguzi


Mchanganuo wa kina wa matokeo ya ukaguzi wa


Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa mwaka


2006/07 umetolewa katika sura hii. Pia katika


sura hii, zinaonyeshwa sababu zilizosababisha


kutolewa kwa aina ya hati iliyotolewa kwa


mwaka huu kwa Mamlaka za Serikali za Mitaa


husika. Mchanganuo wa matokeo ya ukaguzi


unaonyesha kwamba, kati ya Halmashauri 124


zilizokaguliwa 100 (81%) zilipata hati


zinazoridhisha ambapo Halmashauri 24 (19%)


zilipata hati zenye shaka. Sura hii pia inaelezea


utekelezaji wa mfumo funganifu wa fedha (IFMS)


kwa kutumia mfumo wa EPICOR ambapo


Halmashauri 26 kati ya 74 zinaoutumia mfumo


huu zimebainishwa. Halmashauri zilizobakia 46


hazijaanza kutumia mfumo huo licha ya kwamba


iliamuliwa utumike katika Halmashauri


zinazohusika. Kwa mwaka huu wa fedha, hakuna


hati zisizoridhisha zilizotolewa ikilinganishwa na


mwaka 2005/06 ambapo Halmashauri 4 zilipata


hati zisizoridhisha.


Jedwali lililopo hapa chini linatoa muhtasari wa hati


zilizotolewa kwa mwaka 2006/07


Na Halmashauri % Aina ya Hati


1. 100 81% Hati inayoridhisha


yenye masuala ya


msisitizo


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

2006/2007

xvi


2. 24 19% Hati yenye shaka


3. 0 0 Hati isiyoridhisha


Jumla 124


100%


Mchanganuo wa matokeo ya ripoti za Mamlaka za Serikali


za Mitaa unaonyesha kwamba kuna matatizo katika taarifa


za fedha katika Halmashauri nyingi za Wilaya ikilinganishwa


na Halmashauri za Manispaa au Jiji .


Zaidi ya hayo, Halmashauri 100 zilizopewa hati


zinazoridhisha na masuala ya msisitizo zinaweza kuangukia


katika hati zenye shaka mwaka ujao kama hazitarekebisha


masuala yaliyosisitizwa.


Sura ya


nne


Usimamizi wa fedha na Mali katika


Halmashauri


Sura hii inaonyesha udhaifu na mapungufu


yaliyoonekana katika usimamizi wa fedha na


mali za halmashauri. Sura hii pia inajumuisha


ufuatiliaji wa utekelezaji wa taarifa za


ukaguzi kwa miaka iliyopita


Sura ya


tano


Mapitio ya taratibu za ununuzi katika


Halmashauri


Sura hii inaonyesha matakwa ya uzingatiaji


wa Sheria ya manunuzi Na.21 ya 2004 na


kanuni husianifu, taratibu za Manunuzi ya


bidhaa, kazi za ujenzi na utoaji wa huduma


katika Halmashauri na tathmini ya usimamizi


wa miradi ya maendeleo katika Halmashauri


Sura ya


sita


Majumuisho na Mapendekezo


Sura hii inatoa majumuisho na mapendekezo


ya ukaguzi wa hesabu za Halmashauri na jinsi


ya kuboresha usimamizi wa masuala ya fedha.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


1


SURA YA 1


1.0 Utangulizi


1.1 Msingi wa kisheria unaomuongoza Mdhibiti na Mkaguzi


Mkuu wa Hesabu za Serikali kuhusu ukaguzi wa Mamlaka


za Serikali za Mitaa


1.1.1 Ripoti hii inatolewa kwa mujibu wa Ibara ya 143 (4) ya


Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya 1977


Ripoti hii inajumuisha matokeo ya ukaguzi wa taarifa za


fedha za


Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa mwaka wa fedha


unaoshia tarehe 30 Juni, 2007.


Katika Tanzania, Halmashauri zipo kwa mujibu wa sehemu


ya nane (8) ya Ibara ya 145 na 146 ya Katiba ya Jamhuri ya


Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Sehemu hizi


zinahusika na utoaji wa madaraka kwa Umma.


Kwa mujibu wa Ibara ya 143 (2) (c) ya Katiba ya Jamhuri ya


Muungano wa Tanzania ninawajibika kufanya Ukaguzi


angalau mara moja kila mwaka, na kuwasilisha ripoti


kuhusu taarifa ya ukaguzi kuhusu fedha za Serikali Jamhuri


ya Muungano wa Tanzania, Mahakama na taarifa za


hesabu za Bunge.


Kwa upande mwingine kifungu 45 (1) cha Sheria ya Fedha


za Serikali za Mitaa Na.9 ya 1982 kinatamka “Hesabu za


kila Halmashauri ya Wilaya, Mamlaka ya za Miji zinapaswa


kukaguliwa na mkaguzi wa ndani aliyeajiriwa na Mamlaka


husika, Ukaguzi wa nje wa mamlaka hizo unapaswa


kufanywa na Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za


Serikali”.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


2


Kifungu cha 45 (4) cha Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa


ya 1982 kwa upande mwingine kinabainisha kwamba “Mara


tu baada ya kufunga mwaka wa fedha wa Mamlaka za


Serikali za Mitaa, Mamlaka itawasilisha hesabu za fedha


kwa wakaguzi ambao watakamilisha ukaguzi katika kipindi


cha miezi sita baada ya kufunga mwaka wa fedha’’.


Kifungu cha 45 (5) cha Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa


ya 1982 kinafafanua zaidi kwamba “Kila Mamlaka


itamruhusu mkaguzi kukagua fedha, vitega uchumi au


rasilimali nyingine ambazo zinamilikiwa au zilizo chini ya


udhibiti wao na wakaguzi wawe na fursa ya kukagua


hesabu, vitabu, hati za malipo na nyaraka zote


zinazohusiana”.


Zaidi ya hayo kifungu cha 48 (1) cha Sheria ya Fedha ya


Serikali za Mitaa ya 1982 kinabainisha kwamba “Mkaguzi


ataandaa na kuweka sahihi katika ripoti ya ukaguzi wa


Mamlaka ya Serikali za Mitaa kuhusu hesabu na mizania ya


mwaka na taarifa nyingine zinazohusiana nazo, nakala moja


ya kila ripoti pamoja na mizania na taarifa nyingine zinazo


husiana nazo zitapelekwa kwa Waziri, Mkuu wa Mkoa na


Mkurugenzi ambaye ataziwasilisha kwa Baraza la


Madiwani”.


Kifungu hiki aidha kinanitaka kufanya yafuatayo:-


(a) kubainisha kila kipengele cha matumizi ambacho


kimefanyika bila kuidhinishwa na sheria au ambacho


hakikuruhusiwa na Mamlaka za Serikali za Mitaa.


(b) Kubainisha mapungufu au hasara ambayo imetokea


aidha kwa uzembe au mtu yeyote aliyeshindwa kutoa


taarifa ya matumizi ya fedha alizokabidhiwa;


(c) Kuthibitisha kiasi cha matumizi batili, upungufu, au


hasara ambayo haijaonyeshwa vitabuni;


(d) Kuwasilisha nakala ya ripoti ya ukaguzi kwa Waziri


mwenye dhamana ya Serikali za Mitaa, Bunge,


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


3


Wakuu wa Mikoa na Wakurugenzi Watendaji wa


Mamlaka za Halmashauri.


Kifungu cha 49 cha Sheria ya Serikali za Mitaa ya


1982 kinabainisha Kwamba “Kila Mamlaka ya


Serikali za Mitaa katika ofisi zake au kwa maagizo


yatakayotolewa na Mkuu wa Mkoa, itaweka bayana


katika maeneo yake:


(a) Mizania ya hesabu na taarifa ambatanifu


(b) Ripoti yeyote kuhusu hesabu iliyotayarishwa


na kutiwa saini na Mkaguzi, ndani ya kipindi cha


miezi sita baada ya kufungwa kwa mwaka wa fedha


unaohusika na hesabu hizo au ndani ya miezi sita


ya kupokelewa ripoti ya wakaguzi, kutegemea hali


itakavyokuwa”


Agizo Na.90 la Memoranda ya Fedha za Serikali za


Mitaa ya mwaka (1997) pia linaitaka Halmashauri


kuchapisha katika ofisi zake na katika gazeti la


eneo lake yafuatayo:-


(i) Mizania jumuifu iliyokaguliwa na taarifa ya


mapato na matumizi (muhtasari wa hesabu)


na


(ii) Ripoti yoyote iliyotiwa saini na mkaguzi


Kuridhia na kuchapishwa hesabu na ripoti za ukaguzi


wa Mamlaka za Serikali za Mitaa ni fursa nyingine


kwa Mamlaka za Serikali za Mitaa kuhimiza


mawasiliano mapana zaidi na mazungumzo na wakazi


wao, kuhusu mafanikio yao na mustakabali wao.


Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi ni taasisi kuu ya Ukaguzi wa


hesabu ambayo ina wajibu pekee wa kuhakikisha kwamba


kuna uwajibikaji, nidhamu ya fedha na uwazi katika Serikali


ya Jamhuri ya Muungano wa Tazania. Aidha, Ofisi ya Taifa


ya Ukaguzi ina jukumu pekee la kutoa ripoti za ukaguzi kwa


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


4


kiwango bora na kuhakikisha kwamba ripoti hizo zinatolewa


kwa wakati. Ripoti hizi zinaonyesha kwa kina matokeo ya


ukaguzi wa mapato na matumizi na masuala ya utawala


bora katika Mamlaka za Serikali za Mitaa.


1.2 Taratibu za Kutoa Taarifa


Kama mwanachama wa Shirika la Kimataifa la Asasi za


Ukaguzi (INTOSAI), Ofisi yangu inawajibika kufanya ukaguzi


wa taarifa za fedha za Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa


mujibu wa viwango vya INTOSAI na Viwango vya Kimataifa


vya Ukaguzi (ISA) vinavyotolewa na Shirikisho la Kimataifa


la Wahasibu (IFAC).


Wakati wa ukaguzi tulichunguza na kuhakiki taarifa za


fedha pamoja na kumbukumbu za uthibitisho ili kuhakikisha


uhalali wake katika matumzi ya Halmashauri. Mwisho wa


ukaguzi, maoni mbalimbali ya ukaguzi yametolewa kuhusu


taarifa za fedha kwa msingi wa matokeo.


Ili kukidhi matakwa ya Ibara 143 (4) ya Katiba ya Jamhuri


ya Muungano wa Tanzania 1977 (iliyorekebishwa 2005)


ripoti hii imewasilishwa kwa Mheshimiwa Rais tarehe 27


Machi, 2008.


Ripoti za ukaguzi za kila Halmashauri zimewasilishwa kwa


Wenyeviti wa Halmashauri husika ambao watawajibika


kuziwasilisha ripoti hizo katika Baraza la Madiwani.


1.3 Mpangilio wa Kazi za Ukaguzi


Ripoti inatoa muhtasari wa matokeo ya mwisho ya shughuli


ya ukaguzi uliofanywa na Ofisi yangu nchini kote katika


kipindi chote cha mwaka. Ili ofisi yangu iweze


kushughulikia kazi hii kubwa ya kukagua Mamlaka za


Serikali za Mtaa zote nchini, kiutawala imefungua Ofisi


katika mikoa yote ishirini na moja (21) ya Tanzania Bara.


Ofisi hizi za Mkoa ziko chini ya usimamizi wa Wakaguzi


Wakazi wanaowajibika kwa Wakaguzi wa Kanda. Aidha,


nchi imegawanyika katika kanda tano (5) chini ya usimamizi


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


5


wa Wakaguzi wa Kanda wanaowajibika kwa Wakaguzi


Wakuu Wasaidizi walioko Makao Makuu ya Ofisi ya Taifa ya


Ukaguzi. Kwa sasa nchi imegawanyika katika kanda tano


(5) kwa ajili ya ukaguzi wa Mamlaka za Serikali za Mitaa


kama ifuatavyo:-


Na Kanda Mikoa Makao Makuu


ya Kanda


1. Dar es


Salaam


Dar es Salaam,


Pwani, Mtwara,


Morogoro na Lindi


Dar es Salaam


2. Mbeya Mbeya, Iringa,


Songea na Rukwa


Mbeya


3. Mwanza Mwanza, Mara,


Kagera na Shinyanga


Mwanza


4. Dodoma Dodoma, Singida,


Tabora na Kigoma,


Dodoma


5. Arusha Arusha, Kilimanjaro,


Manyara na Tanga


Arusha


1.4 Mawanda na viwango vya Ukaguzi


1.4.1 Mawanda ya Ukaguzi


Mawanda ya ukaguzi ni shughuli zinazokamilishwa wakati


wa ukaguzi. Mawanda ya ukaguzi ni pamoja na malengo ya


ukaguzi, aina, maeneo na taratibu zilizotumika


wakati wa ukaguzi, kipindi kilichohusika wakati wa ukaguzi


na shughuli husianifu ambazo hazikukaguliwa ili kuweka


mipaka ya ukaguzi.


Madhumuni ya kufanya ukaguzi ni kumwezesha Mdhibiti na


Mkaguzi Mkuu kutoa maoni huru ya kitaalam katika taarifa


za fedha za Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa kipindi


kilichoishia 30 Juni, 2007. Ukaguzi ulihusu tathmini ya


ubora wa mfumo wa utunzaji hesabu na udhibiti wa ndani


wa shughuli za Halmashauri, ukaguzi na uhakiki wa taarifa


zinazoambatana na taarifa za fedha, taarifa za utendaji na


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


6


taratibu nyingine zilizoonekana muhimu kutokana na


mazingira yaliyojitokeza katika kutoa maoni katika


hesabu za fedha. Ukaguzi ulifanywa kwa misingi ya sampuli


kwa hiyo matokeo ya ukaguzi yamejikita katika kiwango


ambacho kilipatikana kwa kumbukumbu na taarifa


zilizoombwa


kwa madhumuni ya ukaguzi.


1.4.2 Viwango vilivyotumika wakati wa ukaguzi


Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi ni mwanachama wa Shirika la


Kimataifa la Asasi za Ukaguzi (INTOSAI) na taasisi nyingine


za kitaaluma. Kwa hiyo ninatumia viwango vya ukaguzi


vilivyotolewa na INTOSAI na viwango vya kimataifa vya


ukaguzi (ISA) vilivyotolewa na shirikisho la wahasibu la


kimataifa(IFAC).


1.5 Majukumu ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


Jukumu la kutayarisha taarifa za fedha kwa madhumuni ya


ukaguzi ni la kila Halmashauri. Kifungu 40 (1) cha Sheria ya


Fedha za Serikali za Mitaa Na.9 ya mwaka 1982 kinatamka


kuwa “Kwa mujibu wa masharti ya kifungu hiki, kila


Mamlaka ya Serikali za Mitaa itasababisha kupatikana,


kuweka na kutunzwa kwa vitabu vya hesabu za fedha na


kumbukumbu kuhusu:-


(a) Mapato na matumizi ya fedha na miamala mingine ya


fedha ya Mamlaka


(b) Rasilimali na dhima za Mamlaka, na kutayarishwa kila


mwaka wa fedha, mizania inayoonyesha maelezo ya


mapato na matumizi ya mamlaka na rasilimali zake


zote na dhima.


Kwa hiyo, utayarishaji na uwasilishaji wa hesabu za


Mamlaka za Serikali za Mitaa ni sharti la kisheria kwa


mujibu wa Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa Na. 9 ya


Mwaka 1982 (iliyorekebishwa 2000). Menejimeti za


Mamlaka za Serikali za Mitaa inapaswa kufuata Sheria hii.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


7


Ripoti za mwezi za Mamlaka za Serikali za Mitaa zinatoa


taarifa itakayowasaidia wananchi kupima utendaji wao na


kuwawajibisha kwa utendaji huo. Utoaji taarifa kwa


wakati ni muhimu ili hali hiyo itokee. Hiki ndicho kiini cha


uwajibikaji katika matumizi ya rasilimali za umma.


Uchapishaji wa taarifa za fedha zilizokaguliwa utafanywa


ndani ya miezi sita baada ya kupokewa kwa ripoti ya


mkaguzi kwa mujibu wa masharti ya kifungu cha 49 cha


Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa, Na. 9 ya 1982.


Mamlaka za Serikali za Mitaa nchini zinatarajiwa kuwa na


utaratibu mzuri wa utoaji wa taarifa za fedha zinazohimiza


taratibu za utayarishaji wa taarifa za fedha ukiwemo


utambuaji na utatuzi wa masuala yanayogusa taarifa za


fedha zenyewe. Matokeo ya ukaguzi wangu mwaka huu,


yameonyesha kuwa zile Mamlaka za Serikali za Mitaa


zinazotekeleza ufuataji wa michakato ya utoaji taarifa zao


za fedha kila mwisho wa mwaka kwa mifumo ya udhibiti wa


ndani inayofaa, mgawanyo wa kazi katika Idara ya Fedha,


malinganisho ya benki ya kila mwezi, utunzaji kwa usalama


wa nyaraka zote muhimu, n.k zimefanikiwa katika kutimiza


tarehe za kuwasilisha hesabu zilizo bora kwa madhumuni ya


ukaguzi, kuliko zile ambazo hazikufuata taratibu hizo.


1.6 Wajibu wa Watendaji Wengine:


Kama ilivyodhihirika katika taarifa kuu, sehemu kubwa ya


fedha za Mamlaka za Serikali za Mitaa (90%) zinatoka katika


Mfuko Mkuu wa Serikali Kuu, hali inayosisitiza umuhimu wa


Mamlaka hizi kukaguliwa kwa ukamilifu na Ofisi yangu. Hii


pia, inaonyesha upande mwingine wa haja ya Mlipaji Mkuu


wa Serikali na Mhasibu Mkuu wa Serikali kuwa na jukumu la


kufuatilia matumizi ya fedha hizi bila kuathiri uhuru wa


ujiendesha wa Halmashauri za Serikali za Mitaa.


1.7 Mfumo wa udhibiti wa ndani


Kwa mujibu wa matakwa ya agizo Na. 9 hadi 16 (mfumo wa


udhibiti wa ukaguzi wa ndani) agizo la Memoranda ya


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


8


Fedha ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa, 1997 ni wajibu


wa Kamati ya Fedha kuweka taratibu za maandishi


kama itakavyoonekana inafaa kwa udhibiti wa fedha na


mali. Pia ni wajibu wa Mkurugenzi wa Halmashauri


kuzigawa taratibu zilizoridhiwa kwa maafisa wote


wanaohusika ili taratibu hizo ziweze kutumika.


Zaidi ya hayo, kifungu 45 (1) cha Sheria ya Fedha ya Serikali


za Mitaa Na. 9 ya 1982 kinabainisha kwamba wajibu wa


msingi wa menejimenti za Mamlaka za Serikali za Mitaa


kuweka mfumo dhabiti wa ukaguzi wa ndani na kuchukua


hatua madhubuti kuhusiana na mapungufu katika mazingira


yanayosababisha mfumo kutofanya kazi kama ilivyoainishwa


na wakaguzi.


Kutokana na hayo hapo juu, inaeleweka kwamba kazi ya


kuweka mfumo wa udhibiti wa ndani hatimaye inakuwa ni


jukumu la Menejimenti ya Halmashauri. Hata hivyo,


kutokana na baadhi ya udhaifu katika udhibiti wa mifumo


ya ndani katika Mamlaka za Serikali za Mitaa, matokeo ya


ukaguzi katika ripoti yanaihusu mifumo hii.


1.8 Uandaaji na uwasilishaji wa hesabu za fedha kwa ajili ya


ukaguzi


Mamlaka za Serikali za Mitaa, zinawajibu chini ya vifungu


40-41 vya Sheria ya Fedha ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa


ya 1982 kutunza vitabu sahihi na kumbukumbu zilizotumika


katika uandaaji wa taarifa za fedha za mwisho wa mwaka.


Pia kifungu 45 (4) kinazitaka menejimenti za Halmashauri


baada ya mwisho wa mwaka wa fedha kuwasilisha hesabu


kwa wakaguzi kwa ajili ya kukaguliwa.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


9


SURA YA 2


2.0 AINA NA MISINGI YA HATI ZA UKAGUZI


Hati za ukaguzi ni maoni rasmi (au kukataa kutoa maoni)


yanayotolewa na mkaguzi wa nje huru yakiwa ni matokeo


ya ukaguzi wa hesabu au uchambuzi uliofanyika katika


taasisi au sehemu ya taasisi ijulikanayo kama (Mkaguliwa).


Maoni ya ukaguzi yanatolewa kwa mtumiaji kama


uhakikisho wa usahihi wa hesabu za fedha ili kufikia


maamuzi kwa misingi ya matokeo ya ukaguzi.


Maoni ya ukaguzi yanachukuliwa kama zana muhimu wakati


wa kutoa taarifa ya fedha kwa watumiaji. Maoni haya


yanakusudiwa kushauri Bunge na wadau wengine kama


hesabu za fedha za Halmashauri zimetengenezwa


kufuatana na kanuni kubalifu za uhasibu pamoja na


uzingatiaji wa sheria na kanuni za Halmashauri, kama


hakuna makosa makubwa katika utoaji wa taarifa na kama


yanaonyesha usahihi katika shughuli yake, taarifa ya fedha


na mtiririko halisi wa fedha kwa mwaka ulioishia 30 Juni,


2007.


Katika lugha ya kawaida neno ukaguzi ni udhibitisho kama


taarifa za fedha iliyowasilishwa na mkaguliwa ni sahihi na


za kuaminika kwa kufanya maamuzi mbalimbali kama vile


uamuzi wa serikali kuhusu ruzuku iliyotolewa kwa Mamlaka


za Serikali za Mitaa zimetumika kwa manufaa ya wananchi.


Ni muhimu kuona kwamba maoni ya ukaguzi katika taarifa


ya fedha aidha hayapimi wala kutoa maoni katika utajiri wa


fedha, utendaji, mvuto, uimara au aina nyinginezo


zinazofanana na hizo zinazotumika kupima taasisi ili kufikia


maamuzi. Ni maoni yanayotolewa tu kwa ajili ya kupima


kama taarifa iliyotolewa ni sahihi na haina makosa, ambapo


mambo mengine huachwa kwa mtumiaji kufanya uamuzi


yenye mwenyewe kulingana na hali ya Halmashauri ilivyo.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


10


2.1 Hati za Ukaguzi


2.1.1 Maana ya Hati za Ukaguzi


Kamusi ya Uhasibu ya Oxford inaeleza hati za ukaguzi kuwa


ni maoni yaliyomo katika ripoti ya wakaguzi. Maoni hayo


yanaeleza iwapo taarifa za fedha zilizokaguliwa


zimetayarishwa kwa kutumia sera za hesabu za fedha kwa


mujibu wa sheria zinazohusika, kanuni au viwango/misingi


ya hesabu za fedha vinavyotumika.


Maoni hayo hayana budi kuonyesha iwapo kuna uwazi wa


kutosha wa taarifa zinazohusika kuwezesha kuelewa vizuri


taarifa za fedha au hapana.


Kwa madhumuni ya uwajibikaji na uwazi kwa Bunge, bila ya


kujali aina ya maoni yaliyotolewa kwa taarifa husika za


ukaguzi, matokeo ya ukaguzi yameelezwa pamoja na athari


zake, mapendekezo, jibu la mteja na maoni ya wakaguzi.


Naamini kwamba mtindo huu wa uwasilishaji wa matokeo


ya ukaguzi na utoaji ripoti, unakuza majukumu


aliyokabidhiwa Afisa Masuuli na kwangu.


2.1.2 Aina za Hati


Zipo aina tano za hati za ukaguzi kila moja ikiwakilisha hali


totauti iliyojitokeza wakati wa ukaguzi. Aina hizo


zimeonyeshwa kama ifuatavyo:-


(i) Hati zinazoridhisha


Hati inayoridhisha kwa maana nyingine inatafsiriwa


kama hati safi. Hati ya aina hii inatolewa wakati


taarifa za fedha zilizowasilishwa ukaguzi hazina


makosa na zimetengenezwa kwa mujibu wa kanuni


kubalifu za uhasibu (GAAP) ambayo inamaanisha kuwa


hali ya fedha na shughuli za Halmashauri kama


zilivyoonyeshwa katika hesabu zilizowasilishwa ni


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


11


sahihi. Hii ni aina nzuri zaidi kati ya hati zinazotolewa


na Ukaguzi


Hata hivyo, utoaji wa hati inayoridhisha haina maana


kwamba Halmashauri ina mfumo safi kabisa wa


udhibiti wa ndani. Ina maana kwamba hakuna jambo


lolote nililoliona ambalo lingesababisha kutolewa kwa


hati yenye shaka.


(ii) Hati inayoridhisha na yenye msisitizo wa masuala


Katika baadhi ya mazingira, ripoti ya ukaguzi inaweza


kurekebishwa kwa kuongeza msisitizo wa aya


inayotaja masuala yanayoathiri taarifa za fedha.


Kuongeza huko kwa aya ya msisitizo wa masuala


hakuwezi kuathiri maoni ya ukaguzi. Kwa kawaida aya


hiyo inaongezwa baada ya maoni na kwamba hati


iliyotolewa si yenye shaka.


Aya ya msisitizo wa masuala inaambatisha kwa kila


hali, ambayo inahitaji uzingativu wa haraka kwa Ofisa


Masuuli kwa kumhadharisha kuhusu masuala hayo


yanayohitaji kushughulikiwa haraka na kushindwa


kufanya hivyo kutaweza kusababisha kutolewa kwa


hati yenye shaka katika ukaguzi utakaofuata. Hata


hivyo lengo kuu la msisitizo wa suala ni kuleta karibu


uelewa wa hali hiyo ndani ya asasi iliyokaguliwa


ingawa kumetolewa hati inayoridhisha.


(iii) Hati yenye shaka


Hati yenye shaka inatolewa iwapo ninaridhika kuwa


hati inayoridhisha haiwezi kutolewa lakini kutokana na


kutokubaliana na menejimenti au kukwazwa kwa


mawanda ambapo athari yake ni kubwa lakini si


muhimu katika usahihi wa taarifa ya fedha. Maneno


yanayotumika katika hati yenye shaka hayatofautiani


sana na yale yaliyo katika hati isiyo na shaka, lakini


aya inaongezewa kuelezea sababu za kutolewa kwa


hati yenye shaka. Kwa hali hiyo inaonyesha kwamba


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


12


taarifa za fedha zilizotolewa zinaonyesha hali halisi


isipokuwa kwa mambo maalum yaliyoonekana katika


ukaguzi.


(iv) Hati Isiyoridhisha


Hati isiyoridhisha inatolewa pale ambapo taarifa za


fedha za Halmashauri kwa ujumla wake zina


mapungufu makubwa kwa ujumla na hazikubaliani na


kanuni kubalifu za uhasibu (GAAP). Hati hii ni


kinyume cha hati inayoridhisha, kimsingi inaeleza


kwamba taarifa zilizopo kwa kiwango kikubwa zina


makosa, haziaminiki na si sahihi katika kupima hali ya


kifedha na matokeo ya shughuli zake. Maneno


yanayotumika katika hati hii yanaeleza wazi kuwa


taarifa za fedha hazikubaliani na kanuni kubalifu za


fedha ikimaanisha kwamba kwa ujumla wake


hazikubaliki, si sahihi na hazionyeshi hali halisi ya


kifedha na shughuli za Halmashauri husika..


(v) Hati mbaya


Hati mbaya hutolewa wakati ninaposhindwa kupata


uthibitisho wa ukaguzi wa kutosha na hivyo kushindwa


kutoa maoni juu ya taarifa za fedha zilizowasilishwa.


Hali hiyo hutokea wakati ninaposhindwa kukagua au


kumaliza ukaguzi kwa sababu mbalimbali hivyo


kupelekea kutotoa hati. Mazingira ambayo hati hii


hutolewa ni pale ambapo mkaguzi hawi huru kufanya


kazi ya ukaguzi au, kukwazwa kwa mawanda ambako


ni muhimu na ambako ni kuficha au kwa makusudi


kunako nizuia kufuata taratibu za ukaguzi nilizopanga.


Mfano ni pale mkaguliwa kwa makusudi anaficha au


kukataa kutoa taarifa kwa mkaguzi katika maeneo


muhimu ya taarifa za fedha.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


13


2.2 Mambo yanayosababisha kutolewa kwa Hati zenye Dosari


Mambo yanayosababisha kutolewa kwa hati za ukaguzi


zenye dosari kwa ujumla yapo katika makundi mawili:-


(a) Kukwazwa kwa mawanda kunakomzuia mkaguzi kutoa


maoni.


Kutokana na kifungu cha 32 (5) cha Sheria ya Fedha za


Umma Na.6 ya mwaka 2001 (iliyorekebishwa 2004)


nina mamlaka ya kuangalia taarifa zote, vitabu vya


hesabu, hati za malipo, nyaraka, amana, vifaa vya


umma vilivyoko chini ya ofisa au mtu yeyote ambaye


amepokea fedha na mali za umma. Pale ambapo


nashindwa kupata taarifa za kutosha zinazohusiana na


uandaaji wa taarifa za fedha au nyaraka, au


kukwazwa kwa mawanda ya kaguzi kiasi kwamba


nashindwa kutoa maoni, yafuatayo ni baadhi ya


mambo yanayojitokeza:-Malipo kufanywa bila hati za malipo;Vifaa au huduma kununuliwa bila kuwa na


viambatisho kama


hati za mapokezi, hivyo kukosekana kwa


uthibitisho wa upokeaji wa vifaa au huduma hizo;Malipo kufanywa bila kuwa na viambatisho sahihi;Vitabu vya kukusanyia maduhuli kutowasilishwa


kwa ajili ya


ukaguzi;Mali inayomilikiwa au iliyonunuliwa kutokuingizwa


vitabuni. Hii


inaleta shaka kuwepo kwa mali hizo;Kutopatikana kwa ushahidi kwa fedha iliyolipwa


toka kwa mlipwaji. Kukosekana kwa stakabadhi


kutoka kwa mlipwaji kunaashiria ubadhirifu wa


fedha kwa maana hiyo kuna kukwazwa kwa


mawanda ya ukaguzi.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


14


(b) Inapotokea mkaguzi anatoa maoni yanayotofautiana


na yale yaliyopo katika taarifa za fedha


(kutokubaliana katika namna bora ya utunzaji wa


kumbukumbu na kutokuzingatia sheria na kanuni).


Memoranda ya Fedha ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa


(1997) maagizo namba 53-57 yanaeleza jukumu la


menejimenti za Halmashauri kwa kuzingatia


kanuni kubalifu za uhasibu na inapobidi kutumia


kanuni bora za utunzaji kumbukumbu na kuzingatia


sheria.


Kutokubaliana na menejimenti kuhusu kanuni bora za


utunzaji wa kumbukumbu, kuzingatia sheria


kunaweza kutokea katika hali zifuatazo:-Mali zinazomilikiwa na Halmashauri kutoingizwa


katika registaVifaa vilivyonunuliwa na kulipiwa kutoingizwa


kwenye leja na hivyo utoaji na utumiaji hauwezi


kuhakikishwa;Kutoonyeshwa masalio ya benki katika vitabu


vya hesabu;Kuachwa kwa kukosewa na kutokamilika kwa


kumbukumbu za hesabu;Kutoonyeshwa kwa ukamilifu sera za utunzaji


hesabu za fedha na,Halmashauri inapotumia mfumo wa hesabu usio


sahihi kama kutumia kiwango kisicho sahihi cha


uchakavu.


Kila kundi lililoorodheshwa hapo juu linasababisha maoni


mbadala ya ukaguzi kutegemea na suala lenyewe kama ni


kukwazwa kwa mawanda au kutokubaliana na menejimenti


kunakochukuliwa kuwa ni kwa msingi na hivyo kupotosha


hali halisi iliyopo katika taarifa za fedha ikichukuliwa kwa


ujumla.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


15


Aina tofauti za hati zenye dosari zinazoweza kutumika


katika hali tofauti ni kama zifuatazo:-


Jedwali linaloonyesha misingi ya kutoa hati za ukaguzi


Matokeo ya


ukaguzi


Mapungufu makubwa


yasiyo na athari kubwa


Mapungufu


yenye athari


kubwa


Kutokubaliana na


menejimeneti


Hati isiyoridhisha


Kukwazwa kwa


mawanda


Hati yenye shaka


Hati mbaya


Jedwali hapo juu linatoa mwongozo na ufafanuzi wake


unaweza kutafsiriwa kama ifuatavyo:-


(a) Pale ambapo matokeo ya ukaguzi ni kutokubaliana


na menejimenti na;


(i) Mapungufu ni makubwa na yasiyo na athari


kubwa, hati


inayotolewa na ukaguzi ni Hati yenye shaka


(ii) Mapungufu yenye athari kubwa, hati


inayotolewa na ukaguzi ni Hati mbaya.


(b) Pale ambapo matokeo ya ukaguzi yanaonyesha


kukwazwa kwa mawanda na;


(i) kukwazwa kwa mawanda ambako kunachangiwa na


mapungufu ambayo ni makubwa na yasiyo na athari


kubwa, hati inayotolewa na ukaguzi ni hati


isiyoridhisha.


(ii) kukwazwa kwa mawanda ambako kunachangiwa na


mapungufu yenye athari kubwa, hati inayotolewa na


ukaguzi ni hati mbaya.


Malengo ya ukaguzi ni kutoa ripoti ambazo zinaonyesha


taswira linganifu (zisizo na upendeleo), zinazotilia mkazo


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


16


katika mambo muhimu yanayohitaji kushughulikiwa na


kubainisha nafasi zilizopo za maboresho.


Kufuatana na viwango vya ukaguzi, ripoti za ukaguzi kwa


ujumla zinatoa uhakika, lakini si lazima uwe ni uhakika wa


jumla. Kuhusiana na maoni yanayotolewa na kwa


kuzingatia malengo ya ukaguzi, kiwango cha uhakika


kinatolewa kwa kuzingatia maamuzi ya kitaaluma ya


mkaguzi ili kupunguza athari za maamuzi yasiyostahili kwa


kiasi kikubwa kwa kutumia taratibu kama vile uchunguzi,


ushuhuda, maulizo, ukokotoaji, upembuzi na majadiliano.


Uhakika wa ujumla siyo rahisi kufikiwa au hauwezi


kupatikana kutokana na sababu kama vile kukwazwa


kunakotokana na kutumia mbinu za majaribio, matatizo ya


asili ya udhibiti wa ndani katika Mamlaka za Serikali za


Mitaa na ukweli kwamba ushahidi anaopata mkaguzi ni wa


kushawishi na siyo kutoa hitimisho. Kiwango cha uhakika


kinachotolewa kwa kiasi kikubwa kinasababishwa na jambo


lenyewe.


Ni muhimu kutambua kwamba hati inayoridhisha haitoi


uhakika kwamba taarifa za fedha ni sahihi kabisa na zisizo


na makosa yoyote.


2.3 Mchanganuo wa hati za ukaguzi katika Halmashauri


Sehemu hii inakusudia kuonyesha mwelekeo wa hati za


ukaguzi zilizotolewa kwa miaka miwili 2005/06 na 2006/07.


Mantiki ya taarifa hii ni kulinganisha hali ya kiutendaji


kifedha katika Halmashauri kwa kipindi cha miaka miwili.


Mchanganuo wa aina ya hati za ukaguzi zilizotolewa katika


mwaka wa fedha 2005/06 na 2006/07 umeonyesha kwamba


ukaguzi wa Mamlaka za Serikali za Mitaa 124 ulikamilika.


Kati ya Halmashauri 124 zilizokaguliwa, 100 (81%) zilipata


hati inayoridhisha ambapo katika mwaka wa fedha


2005/06, Hamashauri 53 ndizo zilizopata hati


zinazoridhisha. Aidha, Halmashauri 24 (19%) zilipata hati


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


17


zenye shaka katika mwaka 2006/07 ukilinganisha na


Halmashauri 67 katika mwaka uliopita.


Kutokana na mchanganuo hapo juu, tunaweza kutoa


hitimisho kama ifuatavyo:-


(a) Kwa ujumla idadi ya Halmashauri zilizopata hati


zinazoridhisha zimeongezeka kutoka 53 kwa mwaka


2005/06 mpaka 100 (81%) kwa mwaka 2006/07.


(b) Idadi ya hati zenye shaka zimepungua kutoka


Halmashauri 67 kwa mwaka 2005/06 mpaka


Halmashauri 24 (19%) kwa mwaka 2006/07.


Kati ya Halmashauri 24 zilizopata hati zisizoridhisha mambo


makubwa yaliyosababisha ni:-Mambo yanayohusu ulinganisho wa kibenki yasiyo


shughulikiwaUdhaifu katika usimamiaji wa maliMasurufu yasiyorejeshwaVitabu vya kukusanyia maduhuli kutopatikanaMaduhuli kutowasilishwa na wakala wa


ukusanyajiMaduhuli kutowasilishwa katika akaunti za


HalmashauriMalipo yenye nyaraka pungufuKukosekana kwa hati za malipoKutotumika kwa ruzuku za serikali kuu


(c) Kwa mwaka 2006/07 hakuna Halmashauri iliyopata


hati isiyoridhisha ikilinganishwa na mwaka 2005/06


ambapo Halmashauri 4 zilipata hati zisizoridhisha.


Muhtasari wa yaliyojadiliwa hapo juu ni kama ilivyo katika


jedwali hapa chini:-


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


18


Halmashauri Hati zinazoridhisha Hati zenye shaka Hati zisizoridhisha Jumla


2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07


Jiji 1 5 2 – 1 – 4 5


Manispaa 4 13 10 3 1 – 15 16


Miji 4 3 5 1 – – 9 4


Wilaya 44 79 50 20 2 – 96 99


Jumla 53 100 67 24 4 – 124 124


Asilimia 81% 19%


Orodha kamili ya Mamlaka za Serikali za Mitaa na aina ya


hati zilizotolewa kwa mwaka 2005/06 na 2006/07 ni kama


ilivyoonyeshwa katika kiambatisho cha 2 cha ripoti hii.


Mihimili Na. 1 na 2 hapa chini zinaonyesha aina za hati


zilizotolewa katika Halmashauri katika kipindi cha miaka


miwili.


2.3.1 Mchanganuo wa hati zilizotolewa katika mwaka wa fedha


2005/06


Mhimili Na.1


0


10


20


30


40


50


60


Hati zenye shaka Hati zisizoridhisha


Jiji


Manispaa


Miji


Wilayas


Hati zinazoridhisha


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


19


2.3.2 Mchanganuo wa hati zilizotolewa katika mwaka wa fedha


2006/07


Mhimili Na.2


Mihimili Na.1 na 2 inaonyesha kwamba kuna matatizo


katika utoaji wa taarifa za fedha ndani ya Mamlaka ya


Serikali za Mitaa ukilinganisha na Miji, Manispaa na


Halmashauri za Jiji. Katika mwaka 2005/06 Halmashauri za


Wilaya 50 kati ya 92 (52%) zilipata hati zenye shaka wakati


Halmashauri 2 kati ya 4 zilipata hati zisizoridhisha. Hali


kadhalika, katika mwaka 2006/07 Halmashauri za wilaya 20


kati ya 24 zimepata hati zenye shaka.


Orodha kamili ya Mamlaka za Serikali za Mitaa na aina ya


hati zilitolewa kwa mwaka 2006/07 zipo katika kiambatisho


Na 2.


Aina za hati zilizotolewa kwa Halmashauri


kwa 2006/2007


0


10


20


30


40


50


60


70


80


90


Hati


zinazoridhisha Hati zisizoridhisha


Jiji


Manispaa


Miji


Wilaya


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


20


SURA YA 3


3.0 UWASILISHAJI WA TAARIFA ZA FEDHA NA MATOKEO YA


UKAGUZI


Katika sehemu hii, jitihada zimefanyika ili kuonyesha kwa


undani mchanganuo wa aina ya maoni na masuala


yaliyonisababisha kutoa aina fulani ya hati katika


Halmashauri husika. Kama ilivyoelezwa katika sura za


mwanzo ya ripoti hii, msingi wa kutoa aina fulani ya maoni


kumezingatia vigezo vilivyofafanuliwa kwenye viwango vya


kimataifa vya ukaguzi wa hesabu (ISA). Zaidi ya hayo,


uangalifu zaidi umezingatiwa katika matakwa ya kisheria.


Yafuatayo ni maelezo ya kina kuhusu matokeo ya ukaguzi


ambayo yaliyosababisha kutolewa kwa aina fulani ya hati ya


ukaguzi.


3.1 Mamlaka za Serikali za Mitaa ambazo zilipata hati


zinazoridhisha


Kwa mwaka 2006/07 hakuna Halmashauri iliyopata hati


inayoridhisha bila mambo ya msisitizo katika taarifa za


fedha zilizowasilishwa kwa ajili ya ukaguzi. Ukweli huu


umechangiwa na mambo mbalimbali ambayo ninahisi


yatakuwa ni ya manufaa kwa ajili ya kushughulikiwa na


mamlaka husika, mambo hayo ni kiwango cha uzingatiaji


wa kanuni mbalimbali, taratibu za manunuzi, ufuatiliaji wa


wadai na wadaiwa, ufuatiliaji wa mishahara isiyolipwa


pamoja na usimamizi na uangalizi wa miradi ya maendeleo.


Matokeo ya ukweli huu ni kwamba aina nyingine ya hati


inayoridhisha ilitolewa ambayo ni hati inayoridhisha


pamoja na mambo ya msisitizo.


3.2 Halmashauri zilizopewa hati zinazoridhisha na mambo ya


msisitizo


Kwa kuwa ukaguzi una dhamira ya kutoa uhakikisho wa


kufaa kwa watumiaji wa taarifa za fedha, kuna hali


zinazosababisha nitoe hati inayoridhisha, ambayo


haimaanishi kwamba usimamizi na utoaji wa taarifa za


fedha ni sahihi kabisa kama inavyotakiwa, isipokuwa


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


21


kinachozingatiwa ni ukubwa wa tatizo katika kuonyesha


hali halisi ya taarifa za fedha. Katika mazingira haya


ninaona ni muhimu kuwataarifu watumiaji wa taarifa za


fedha uwezekano wa kuwepo mambo yenye athari kwa


kuongeza aya yenye masuala ya msisitizo ambayo


hayasababishi kutolewa hati yenye shaka. Katika mwaka


huu wa ukaguzi, Halmashauri zifuatazo zilipata hati


inayoridhisha na masuala ya msisitizo. Halmashauri hizi ni


81% ya Halmashauri zote 124 kama zinavyoonekana hapa


chini.


1. Halmashauri ya Wilaya ya Arumeru 001


– Skakabadhi za kukiri mapokezi hazikupatikana


Sh.5,000,000


– Ujenzi wa daraja la Ushili/ Seela haukukamilika


– Wadai wa Halmashauri Sh.352,401,229


2. Halmashauri ya Manispaa ya Arusha 002


– Maduhuli yasiyohakikiwa Sh.12,600,000


– Makosa katika thamani ya mali za kudumu Sh.317,415,428


– Matumizi ya fedha yasiyothibitishwa Sh.9,230,000


– Masurufu yasiyorejeshwa Sh.4,820,000


3. Halmashauri ya Wilaya ya Karatu 003


– Mchanganuo na umri wa wadai haukutolewa Sh.14,085,286


– Miradi isiyokamilika Sh.103,967,660


4. Halmashauri ya Wilaya ya Monduli 004


– Karadha za mishahara zisizorejeshwa Sh.800,000


– Mikopo isiyorejeshwa Sh.1,750,310


– Mishahara isiyorejeshwa Hazina Sh.15,934,284


– Miradi ya maendeleo isiyokamilishwa


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


22


5. Halmashauri ya Wilaya ya Ngorongoro 005


– Hakuna sera za uwazi katika kukusanya madeni na ulipaji


wa wadai Sh.167,731,734 ambayo umri wake ni zaidi ya


siku 180


– Ucheleweshaji na udhaifu katika usimamizi wa miradi ya


maendeleo Sh.267,931,074


6. Halmashauri ya Wilaya ya Bagamoyo 006


– Vitabu kumi vya kukusanyia maduhuli havikuwasilishwa


kwa ukaguzi


– Kushuka kwa ukusanyaji wa maduhuli Sh.318,643,652


– Matumizi yaliyozidi bajeti iliyoidhinishwa Sh.104,906,305


– Maduhuli yasiyopelekwa benki Sh.6,745,830


– Mishahara isiyorejeshwa Hazina Sh.22,071,216


– Mabadiliko katika tenda yasiyoidhinishwa na Bodi ya


Zabuni Sh.17,312,960


– Mambo yatokanayo na ukaguzi maalumu yanayohitaji


angalizo la Baraza la Madiwani na Kamati ya Uchumi na


Fedha


7. Halmashauri ya Wilaya ya Kibaha 007


– Fedha zilizopelekwa benki pungufu Sh.3,840,987


– Malipo ya posho hayakupokelewa na wahusika Sh.1,837,000


– Mishahara iliyolipwa kwa makosa kwa watu ambao si


watumishi wa Halmashauri Sh.1,478,300


– Fedha za mishahara isiyo lipwa imetumika kwa shughuli


nyingine Sh.17,386,117


– Masurufu na karadha zisizorejeshwa Sh.9,340,419


– Fedha ambazo hazikuingizwa katika akaunti ya benki


Sh.1,214,669


– Vitabu vinne vya kukusanyia maduhuli havikutolewa kwa


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


23


ukaguzi


– Matumizi yenye nyaraka pungufu Sh.4,012,267


– Kutotumika fedha za ruzuku Sh.635,682,068


– Ulegevu katika udhibiti wa bajeti uliosababisha matumizi


ya ziada Sh.35,145,348


8. Halmashauri ya Mji Kibaha 008


– Gari ya zima moto halijapokelewa


– Ununuzi wa samani ulifanywa bila kuzingatia matakwa ya


sheria ya manunuzi Sh.52,000,000


– Miradi iliyokamilika haijakabidhiwa Sh.58,091,749


– Ucheleweshwaji na upelekaji pungufu benki fedha za


maduhuli Sh.53,409,549


9. Halmashauri ya Wilaya ya Kisarawe 009


– Matumizi yasiyokuwa na nyaraka


Sh.1,496,800


– Kukosekana kwa muhtasari wa bodi ya zabuni iliyoidhinisha


Sh.10,611,600


– Matengenezo ya magari yenye shaka Sh.6700,000


– Malipo ya ziada ya mishahara Sh.2,714580


– Mishahara isiyolipwa haikurejeshwa Hazina Sh.28,081,322


– Mafao ya mfuko wa wafanyakazi wa Serikali za mitaa yalilipwa


kwa makosa toka mfuko mkuu wa Halmashauri Sh.14,626,034


– Ununuzi wa meza na viti wenye shaka Sh.9,180,000


– Masuala yasiyojibiwa ya miaka ya nyuma Sh.27,917,462


10. Halmashauri ya Wilaya ya Mafia 010Matumizi yasiyokuwa na bajeti Sh.110,296,340


– Bakaa za wadai Sh.31,296,196 na wadaiwa Sh.18,072,263


– Manunuzi ya vifaa yenye shaka Sh.1,680,000


11. Halmashauri ya Wilaya ya Rufiji 012


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


24


– Matumizi yaliyozidi bajeti Sh.16,257,220


– Bakaa ya wadai Sh.6,752,300 na wadaiwa Sh.6,551,000


– Malipo ya mishahara yaliyolipwa zaidi ya kiasi kilichotolewa


Sh.18,144,205


– Ukiukwaji wa taratibu za manunuzi Sh.8,629,650


– Hundi zilizochacha zilifanywa kuwa sehemu ya mapato


Sh.14,702,855


12. Halmashauri ya Jiji la Dar es salaam 013


– Maduhuli yasiyokusanywa Sh.119,603,140


– Vitabu sita vya kukusanyia maduhuli havikupatikana


– Matumizi yasiyokuwa na hati za malipo Sh.5,926,255


– Matumizi yalikuwa na nyaraka pungufu Sh.12,686,110


13. Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni 015


– Masuala ya ukaguzi wa miaka iliyopita yasiyojibiwa


Sh.460,963,409


– Ada na ushuru usiokusanywa Sh.87,766,000


– Malipo yenye nyaraka pungufu Sh.29,717,000


– Vifaa visivyoingizwa vitabuni Sh.7,890,400


– Gharama za ziada za matela 25 ya matrekta Sh.100,000,000


– Bakaa ya wadaiwa Sh.227,188,436


– Kukosekana kwa mchanganuo wa amana mbalimbali


Sh.254,539,174


– Hundi zisizowasilishwa benki Sh.36,585,465


– Fedha zilizokopwa hazikurejeshwa Sh.250,250,000


– Ada ya uegeshaji magari isiyolipwa Sh.3,600,000


14. Halmashauri ya Manispaa ya Temeke 016


– Malipo yenye nyaraka pungufu Sh.2,076,000


– Miradi iliyocheleweshwa Sh.146,676,443


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


25


– Bakaa ya fedha za ruzuku zisizotumika Sh.270,198,691


– Usimamizi wa mali usioridhisha Sh.14,221,294


15. Halmashauri ya Wilaya ya Dodoma 017


– Ardhi na majengo yasiyokuwa na hati miliki Sh.361,640,048


– Umri wa madeni haukuoneshwa Sh.70,339,362


– Miradi ya maji isiyokamilika Sh.38,500,000


– Masuala ya ulinganisho ya kibenki yasiyosuluhishwa


16. Halmashauri ya Manispaa ya Dodoma 018


– Maduhuli toka wakala wa ukusanyaji mapato hayakuwasilishwa


Sh.14,768,768,436


– Miradi ya maendeleo isiyokamilika Sh.15,000,000


17. Halmashauri ya Wilaya ya Kondoa 019


– Matumizi yasiyokuwa na faida Sh.1,800,000


– Kukosekana kwa maelezo ya matumizi ya fedha Sh.16,000,000


– Shs.12,000,000 kwa ajili ya ununuzi wa fomu za OPRAS ambazo


hazikuingizwa vitabuni


– Kiasi cha matumizi ya Sh.38,739,685.31 kilionyeshwa katika


taarifa ya mapato na matumizi.


– Wadai wasiolipwa Sh.48,889,718


18. Mamlaka ya Mji Kondoa 020


– Kutokuwa na sera ya kukusanya madeni na kulipa wadai. Pia


wadai na wadaiwa hawakuainishwa kwa umri


– Salio la fedha taslimu na benki lilionyeshwa pungufu katika


taarifa za fedha Sh.918,334.18


19. Halmashauri ya Wilaya ya Kongwa 021


– Kutokushughulikiwa masuala ya ukaguzi uliopita


Sh.77,976,538


– Wadai wasiolipa na wadaiwa wasiolipwa Sh.212,249,099


– Majengo yasiyokuwa na hati miliki Sh.6,712,000,000


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


26


– Uwasilishwaji usiokuwa sahihi wa taarifa ya mapato na


matumizi ya fedha za maendeleo


– Miradi isiyokamilika Sh.168,969,000


20. Halmashauri ya Wilaya ya Mpwapwa 022


– Malipo mara mbili kwa chama cha waalimu


Sh.22,317,711


– Deni linalodaiwa Hazina Sh.11,242,228.77


21. Halmashauri ya Wilaya ya Iringa 023


– Bakaa isiyotumika Sh.499,085,506


– Fedha zilizolipwa zaidi kutoka fidia ya ardhi


hazikurejeshwa


Sh.3,165,000


– Wadaiwa wasiyolipa Sh.13,618,140


– Wadai wasiolipwa Sh.54,211,586


22. Halmashauri ya Manispaa ya Iringa 024


– Kodi ya majengo isiyokusanywa kutoka kwa wadaiwa


Sh.23,887,500


– Ushuru wa huduma ambao haukukusanywa Sh.4,767,611


– Mishahara isiyolipwa ilionyweshwa pungufu Sh.11,804,678


– Mishahara isiolipwa haikurejeshwa Hazina Sh.30,232,66


– Wadaiwa wasiolipa Sh. 7,195,987


– Wadai wasiolipwa Sh.35,445,594


23. Halmashauri ya Wilaya ya Makete 026


– Wadai wasiolipwa Sh.9,899,783


– Ushuru wa huduma kwa miaka ya nyuma usiokusanywa


Sh.1,721,967


– Matumizi yenye nyaraka pungufu Sh.10,000,000


– Mishahara isiyolipwa iliyoonyeshwa pungufu Sh.11,804,678


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


27


– Mishahara isiyolipwa haikurejeshwa Hazina Sh.22,462,945


– Madeni ya muda mfupi yasiyolipwa Sh.117,129,634


24. Halmashauri ya Wilaya ya Mufindi 027


– Bakaa ya wadai wa miaka ya nyuma inayosubiri uamuzi wa


Mahakama Sh.11,918,336


– Mishahara isiyolipwa haikurejeshwa Hazina sh 16,004,865


– Wadaiwa wasiolipa Sh.32,444,694


25. Halmashauri ya Wilaya ya Njombe 028


– Kodi ya majengo ya miaka ya nyuma isiyolipwa ikisubiri uamuzi


wa


Mahakama Sh.2,267,650


– Wadaiwa wasiolipa wakisubiri uamuzi wa Mahakama


Sh.2,100,000


– Karadha zisizorejeshwa Sh.1,498,859


– Wadai wasiolipwa Sh.13,110,290


– Orodha ya mishahara isiyolipwa haikutolewa Sh.10,874,021


26. Halmashauri ya Wilaya ya Kilolo 029


– Wadai wasiolipa Sh.4,884,950


– Karadha zisizorejeshwa Sh.49,316,541


– Wadaiwa wasiolipwa Sh.22,982,937


– Taarifa za bodi ya wakurugenzi na taarifa jumuifu ya


mapato na matumizi zilitofautiana Sh.5,742,500


– Malipo ya awali kwa mkandarasi bila dhamana


Sh.16,378,560


27. Halmashauri ya Wilaya ya Biharamulo 030


– Matumizi yenye nyaraka pungufu Sh.19,075,608


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


28


– Masurufu yasiyorejeshwa Sh.2,150,000


– Wadaiwa wasiolipa Sh.35,805,664


28. Halmashauri ya Wilaya ya Bukoba 031


– Maduhuli toka kwa mawakala wa ukusanyaji


hayakuwasilishwa Sh.14,402,000


– Madawa yaliyoagizwa hayakupokelewa Sh.5,942,000


– Mradi wa ujenzi wa bwawa la maji haukufanyika


Sh.11,549,850


– Malipo ya Sh.10,299,060 hayakuthibitishwa kupokelewa na


walipwaji


29. Halmashauri ya Manispaa ya Bukoba 032


– Mchanganuo wa mali za kudumu ulikosekana


Sh.555,438,378


– Maduhuli hayakupelekwa benki Shs.5,824,564


– Mishahara isiyolipwa haikuwasilishwa Hazina Sh.2,125,100


– Fedha hazikuwasilishwa benki Sh.6,500,924


30. Halmashauri ya Wilaya ya Karagwe 033


– Malipo kwa walipwaji mbalimbali hayakuthibitishwa


kupokelewa Sh.22,465,721.


– Malipo yasiyo na nyaraka Sh.5,920,042.


– Vifaa vilivyonunuliwa havikuingizwa vitabuni Sh.7,549,800.


31. Halmashauri ya Wilaya ya Muleba 034


– Maduhuli kutoka kwa wakala wa ukusanyaji


hayakuwasilishwa Sh.6,410,000


– Fedha zilizohamishwa hazikurejeshwa Sh.40,532,564


– Wadaiwa wasiolipa Sh.22,013,844


– Miche ya Mibuni ilipokelewa pungufu Sh.3,601,200


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


29


32. Halmashauri ya Wilaya ya Ngara 035


– Malipo ya kampuni binafsi hayakuidhinishwa na bohari ya


madawa (MSD) Sh.11,309,540


– Fedha zilizohamishwa hazikurejeshwa Sh.5,000,000


– Malipo yasiyothibitishwa kupokelewa Sh.12,744,830


– Wadaiwa wasiolipa Sh.23,079,750


33. Halmashauri ya Wilaya ya Kasulu 036


– Kulikuwa na masuala ya ukaguzi ambayo hayajajibiwa


Sh.65,628,704


– Karadha na posho ya kujikumu Sh.5,040,000


hazijarejeshwa


– Mishahara iliyolipwa kimakosa Sh.712,436


– Wadai walioneshwa pungufu katika mizania ya hesabu


Sh.62,575,323


– Mapato yalionyeshwa zaidi Sh.77,674,426


– Miradi mbalimbali haikukamilika katika mwaka husika


34. Halmashauri ya Wilaya ya Kibondo 037


– Vifaa havikuingizwa vitabuni Sh.14,335,400


– Rejista ya mali za kudumu haijahuishwa kwa miaka minne


– Malipo yasiyokuwa na nyaraka na yenye nyaraka pungufu


Sh.23,479,100


– Maduhuli yasiyokusanywa Sh.50,876,882


– Makosa katika taarifa ya ulinganisho wa kibenki


Sh.75,349,083 hayakushughulikiwa


– Vifaa vya ujenzi vilinunuliwa kwa kutumia masurufu


Sh.53,278,831


– Makosa katika kuonyesha mali za kudumu kwenye vitabu


Sh.81,128,309


– Nyaraka za kuthibitisha wadaiwa hazikuonyeshwa


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


30


Sh.167,731,734


– Wadai hawakujumuishwa katika hesabu Sh.4,648,307


– Kutokuzingatia maagizo, sheria na kanuni


– Uthibiti hafifu wa ununuzi, usimamizi na utunzaji wa


kumbukumbu


35. Halmashauri ya Wilaya ya Kigoma 039


– Masuala yasiyojibiwa katika kaguzi zilizopita Sh.103,492,000


– Mchanganuo wa umri wa wadaiwa haukutolewa Sh.224,813,634


– Kutokutumika wa chanzo cha maji cha Kalenge Fungwe


kilichojengwa Sh.6,715,000


– Kutotumika kwa fedha za maendeleo kwa ajili ya mradi wa


Kazuramimba Sh.80,000,000


– Uharibifu wa msitu katika machimbo ya chumvi ya uvinza


36. Halmashauri ya Wilaya ya Hai 040


– Masuala ya ukaguzi yasiyojibiwa ya kipindi kilichopita


Sh.45,625,725


– Maduhuli yasiyowasilishwa Halmashauri kutoka kwa wakala wa


ukusanyaji Sh.5,780,000


– Masurufu na karadha zisizorejeshwa Sh.6,406,770


– Kutotekelezwa miradi ya maendeleo ya wananchi (TASAF )


Sh.13,452,700


– Miradi ya PADEP haikukamilika Sh.126,703,000


– Ucheleweshaji katika kujibu hoja katika kaguzi zilizopita


– Ucheleweshaji katika kukamilisha miradi


37. Halmashauri ya Wilaya ya Moshi 041


– Masuala ya ukaguzi yasiyojibiwa Sh.14,000,000


– Vifaa havikuingizwa vitabuni Sh.1,008,950


– Kasoro ziligunduliwa katika mikataba Sh.63,762,836


– Karadha hazikurejeshwa Sh.4,943,806


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


31


– Kiasi kilichoonyeshwa katika matumizi ya jumla


hakikurekebishwa


Sh.100,000,000


– Mchanganuo wa umri wa wadaiwa Sh.6,204,803 na wadai


Sh.15,868,574 haukutolewa


– Kutokuwepo kwa sera na udhibiti wa wadaiwa na wadai


– Hati za malipo zenye nyaraka pungufu Sh.203,373,576


38. Halmashauri ya Manispaa ya Moshi 042


– Fidia/tozo za gharama za ujenzi hazikukusanywa


Sh.46,819,337


– Ujenzi wa zahanati mbili ambao haukutengewa bajeti


Sh.28,500,000


39. Halmashauri ya Wilaya ya Mwanga 043


– Matumizi yasiyokuwa na nyaraka za kutosha Sh.54,146,325


– Hati za malipo zilikosekana Sh.7,365,000


– Malipo kwa wasiostahili Sh.38,691,495


– Miradi iliyohitaji fedha za ziada Sh.340,640,000


– Mambo yaliyojitokeza katika ukaguzi maalum


40. Halmashauri ya Wilaya ya Rombo 044


– Vifaa havikuingizwa katika leja Sh.1,284,200


– ucheleweshaji katika ukamilishaji wa miradi mbalimbali


Sh.257,900,925


41. Halmashauri ya Wilaya ya Same 045


– Maduhuli hayakuwasilishwa kwa mtunza fedha Sh.1,768,500


– Vifaa havikuinginzwa katika leja Sh.3,400,000


– Mishahara isiyolipwa haikurejeshwa Hazina Sh.4,186,240.25


– Vifaa ambavyo havikuonekana Sh.29,896,070


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


32


42. Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa 046


– Vifaa vililipiwa lakini havikupokelewa Sh.6,057,166


– Mauzo ya chakula cha msaada hayakuwasilishwa katika


ofisi ya Waziri Mkuu


– Malipo yenye nyaraka pungufu Sh.3,824,000


– Bidhaa zilinunuliwa bila kufuata mpango wa ununuzi


Sh.48,995,000


– Malipo zaidi ya posho ya kujikimu Sh.5,300,000


– Fedha za Halmashauri zilitumika kulipia mikopo ya


watumishi wa benki ya NMB Sh.3,434,102


43. Halmashauri ya Mji wa Lindi 048


– Udhaifu katika utoaji wa kazi za ujenzi wa barabara


– Ucheleweshaji katika ukamilishaji miradi ya barabara


Sh.103,606,596


– Ucheleweshaji katika ukamilishaji wa nyumba za waalimu


na madarasa Sh.80,000,000


– Hati za kuthibitisha uwekezaji hazikutolewa Sh.10,500,000


44. Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa 051


– Thamani ya madarasa na nyumba za waalimu


hazikuingizwa katika mali za kudumu Sh.219,000,000


– Wadaiwa Sh.75,370,200 na wadai Sh.73,963,249


– Thamani ya madaraja na makaravati yaliyojengwa


Sh.41,189,518 hayakujumuishwa katika mizania ya hesabu


45. Halmashauri ya Wilaya ya Hanang’ 053


– Masuala ya nyuma ya ukaguzi yasiyojibiwa Sh.23,723,180


– vitabu 27 vya kukusanyia maduhuli havikutolewa wakati


wa


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


33


ukaguzi


– Malipo yenye nyaraka pungufu Sh.33,095,400


– Mchanganuao wa umri wa wadaiwa haukuonyeshwa


Sh.202,476,835


46. Halmashauri ya Wilaya ya Kiteto 054


– Ucheleweshaji katika kujibu hoja za ukaguzi Sh.95,393,780


– Kutolingana kwa kiasi kilichoonyeshwa kwenye jumla ya


malipo Sh.20,562,000


– Masurufu yasiyorejeshwa Sh.38,782,400


– Kutokutumika kwa fedha za maendeleo Sh.528,802,887


– Ununuzi wa madawa kutoka kwa msambazaji asiye


idhinishwa Sh.15,482,887


– Gari lilolipiwa lakini halijapokelewa Sh.68,000,000


– Mabadiliko katika ujenzi wa barabara ambayo


hayakuidhinishwa Sh.28,835,330


– Matumizi yasiyokuwa na nyaraka za kutosha Sh.18,534,820


– Malipo ya posho hayakuzingatia utendaji kama


ilivyokubaliwa


47. Halmashauri ya Wilaya ya Mbulu 055


– Ununuzi wa vifaa vya ujenzi kwa kutumia masurufu


Sh.13,282,500


– Vifaa vilivyonunuliwa kwa ajili ya hospitali havikuingizwa


vitabuni Sh.35,256,950


– Malipo yalifanyika kwa kazi isiyokasimiwa Sh.6,000,000


– Karadha kwa waajiriwa wapya hazikurejeshwa


Sh.1,903,091


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


34


– Wadaiwa wasiolipa Sh.71,484,963


– Fedha za mfuko mkuu zilionyeshwa zaidi Sh.18,665,600


– Fedha za ruzuku zisizotumika Sh.129,544,353


48. Halmashauri ya Mji Babati 057Masuala ya ukaguzi yasiyojibiwa miaka ya nyuma


Sh.5,911,610


– Fedha za ruzuku ya maendeleo hazikutumika


Sh.5,911,610


– Malipo katika mikataba yenye shaka Sh.22,262,926


– Mafuta yasiyoingizwa vitabuni Sh.1,410,000


– Gari la zima moto halijapokelewa Sh.258,000,000


– Umri wa wadai na wadaiwa hakuonyeshwa


Sh.281,208,647


– Kutokuwepo kwa utayari wa kukabiliana na Mafuriko


katika mji wa Babati


49. Halmashauri ya Wilaya ya Bunda 058


– Malipo yenye nyaraka pungufu Sh.3,000,000


– Majedwali kuhusu wadai na amana yalikosekana


Sh.55,00,287


– Masuala katika ukaguzi ulipita hayakujibiwa


Sh.55,071,239


– Msaada uliotolewa kwa ajili ya shule ya Sekondari


Mwimbara haukutumika Sh.3,300,000


– Uimarishaji wa barabara ya Karukekere – Haruzale


Sh.16,472,000 haujakamilika


– Kulikuwa na wadaiwa Sh.2,254,000, wadai


Sh.55,007,287 na karadha za Sh.309,960


– Mambo yasiyoshughulikiwa katika ulinganisho wa kibenki


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


35


50. Halmashauri ya Wilaya ya Musoma 059


– Masuala ya ukaguzi ambayo hayakushughulikiwa yalikuwa


na thamani ya Sh.16,691,823.


– Ucheleweshaji katika kukamilisha miradi ya maendeleo


Sh.100,652,094


– Mchanganuo wa umri wa wadaiwa Sh.48,389,117


haukutolewa


– Mchanganuo wa umri wa wadai Sh.57,625,093


haukutolewa


– Masuala ya ulinganisho wa kibenki ya muda mrefu


hajashughulikiwa Sh.169,228,275


– Kutowasilishwa kwa taarifa ya tathimini miradi ya kilimo,


mifugo na maliasili


51. Halmashauri ya Manispaa ya Musoma 060


– Masuala ya ukaguzi uliopita yasiyoshughulikiwa


Sh.125,797,021


– Kitabu kimoja cha ukusanyaji wa maduhuli


hakikuonenaka wakati wa ukaguzi


– Kiasi cha Sh.12,500,000 kutoka kwa mawakala wa


ukusanyaji maduhuli hakikuwasilishwa Halmashauri kama


ilivyo kwenye mkataba


– Hati za malipo Sh.5,749,000 hazikutolewa kwa ukaguzi


hivyo usahihi wa malipo yaliyofanyika hayakuweza


kuthibitishwa


– Kulikuwepo na masuala ya ulinganisho wa kibenki


yasiyoshughulikiwa


– Wadaiwa wasiolipa Sh.32,506,523


– wadai wasiolipwa Shs.43,180,078


52. Halmashauri ya Wilaya ya Serengeti 061


– Masurufu, karadha, wadai na mikopo ya muda mrefu


yalifikia Sh.61,884,663


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


36


– Fedha za mauzo ya chakula cha njaa ambazo


hazikukusanywa Sh.25,018,800


– Wadaiwa wa muda mrefu Sh.134,575,648


– Mambo yasiyoshughulikiwa katika ulinganisho wa kibenki


Sh.207,860,735


– Udhaifu katika usimamizi katika miradi ya maendeleo


53. Halmashauri ya Wilaya ya Tarime 062


– Kutokushughulikiwa masuala ya ukaguzi katika ripoti


zilizopita Sh.463,074,416


– Fedha zilizohamishwa kutoka akaunti moja kwenda


nyingine Sh.34,090,334


– Ujenzi wa sehemu ya takataka haukufanyika japo malipo


ya awali ya Sh. 512,270 yalilipwa kwa mkandarasi


– Wadaiwa wasiolipa Sh.51,107,500


– Maduhuli yasiyowasilishwa Halmashauri na wakala wa


ukusanyaji Sh.44,275,000


– Malipo yenye nyaraka pungufu sh.6,028,000


– Mishahara ambayo haikulipwa haikurejeshwa Hazina


Sh.8,235,767


– Madeni ya mishahara kwa watendaji wa kata (WEOs),


watendaji wa vijiji (VEOs) na makato ya LAPF


Sh.218,120,555 hayajalipwa


54. Halmashauri ya Wilaya ya Kyela 065


– Wafanyakazi wachache katika kitengo cha ukaguzi wa


ndani


– Halmashauri haijatekeleza mfumo wa malipo kwa kutumia


mtandao wa kompyuta – IFMS (EPICOR System)


– Ucheleweshwaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo


55. Halmashauri ya Wilaya ya Mbeya 067Matumizi yasiyokuwa na hati za malipo Sh.8,712,161


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


37


– Matumizi yenye nyaraka pungufu sh.1,597,500


– Vifaa vilipokelewa pungufu toka Mchapishaji wa Serikali


na Bohari ya Madawa Shs.824,500.


– Fedha katika akaunti ya amana zilichukuliwa zaidi


Sh.7,322,500.Mishahara ambayo haikulipwa haikurejeshwa kwa Mhasibu


Mkuu wa Serikali Sh.6,593,863


56. Halmashauri ya Jiji la Mbeya 068


– Maduhuli ambayo hayakuwasilishwa Halmashauri kutoka


kwa mawakala Sh.241,022,490


– Karadha ambazo hazijarejeshwa Sh.7,407,544


– Hundi ambazo hazikuwasilishwa benki Sh.7,390,100


– Wadaiwa wasiolipa Sh.41,751,719


– Wadai wasiolipwa Sh.210,192,092


57. Halmashauri ya Wilaya ya Rungwe 070


– Faida ya sh.139,037,500 iliyotokana na kufutwa kwa mali


haikutolewa maelezo


– Halmashauri haikuandaa mpango wa mwaka wa


manunuzi


– Matumizi yasiyoidhinishwa Sh.213,374,870


58. Halmashauri ya Wilaya ya Kilombero 071


– Halmashauri haina sera ya kukusanya toka kwa wadaiwa


na kuwalipa wadai ambapo kulikuwa na wadai na


wadaiwa wa muda mrefu wa Sh.45,497,338


– Halmashauri ina tabia yakuweka fedha nyingi ofisini kwa


muda mrefu bila kupeleka benki.


– Halmashauri haijaanzisha kamati ya ukaguzi kama


sehemu ya udhibiti na ustawala bora.


– Kulikuwa na kiasi kikubwa cha fedha kisichotumika cha


Sh.1,974,199,428.46 ambacho ni 21% ya mapato yote ya


Halmashauri


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


38


59. Halmashauri ya Wilaya ya Kilosa 072


– Mishahara isiyolipwa Sh.5,001,608.63 iliwasilishwa Hazina


lakini kulikosekana ushahidi wa mapokezi ya mishahara


hiyo.


– Mikopo ya Sh.3,340,000 haijarejeshwa.


– Wadaiwa wa miaka iliyopita wenye thamani ya Sh.


22,800,845 hawajalipa.


– Ruzuku zilizopokelewa kwa ajili ya kukamilisha miradi ya


maendeleo za thamani Sh.59,400,000 hazikutumika.


– Hadi kufikia 30 Juni,2007 kulikuwa na wadaiwa wasiolipa


Sh.77,378,153 na wadai wasiolipwa Sh.32,499,992.57


– Kulikuwa na ucheleweshaji wa miradi ya maendeleo


yenye thamani Sh.9,025,570 kulikoashiria kwamba


taratibu za manunuzi hazikufuatwa.


60. Halmashauri ya Wilaya ya Morogoro 073Vitabu 7 vya kukusanya maduhuli vilikosekana


– Matumizi yasiokuwa na nyaraka Sh.19,370,334


– Maduhuli ya Sh.1,022,200 hayakuwasilishwa benki


– Mishahara isiyolipwa ya Sh.35,015,966 haikurejeshwa


Hazina.


– Mchanganuo wa matumizi ya posho za waalimu ya


Sh.2,422,356 haikuwasilishwa.


– Orodha ya walipwaji ya Sh.26,382,483 ilikosekana


– Manunuzi ya Shs.9,318,100 yalifanyika bila ushindanishi.


– Samani za ofisi za Shs.24,420,000 hazikuingizwa katika


rejista ya mali za kudumu.


– Masuala ya Sh.1,198,834.46 ya ulinganishi wa kibenki


hayajashughulikiwa.


– Taarifa ya mapato na matumizi ya miradi ya maendeleo


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


39


iliyotayarishwa haikuwa sahihi.


– Mchanganuo wa umri wadaiwa Sh.94,567,357


haukutolewa


– Mchanganuo wa umri wa wadai Sh.355,924,489.81


haukutolewa


61. Halmashauri ya Manispaa ya Morogoro 074


– Fedha zilizohamishwa Sh.13,351,543 hazikurejeshwa


kwenye akaunti husika.


– Manunuzi ya nyaraka za samani yaliyo kinyume na


taratibu za mfuko wa akiba wa serikali za mitaa


Sh.7,106,400.


– Malipo yaliyofanyika bila nyaraka Sh.4,596,547.80


– Bakaa ya wadaiwa kutoka miaka ya nyuma inayofikia


Sh.9,840,931 inayosubiri uamuzi wa mahakama


– Kulikuwa na bakaa ya wadaiwa Sh.18,856,535 na wadai


Sh.46,820,800.


62 Halmashauri ya Wilaya ya Ulanga 075


– Malipo yenye nyaraka pungufu Sh.1,500,000


– Manunuzi ya bidhaa na huduma bila kufuata taratibu za


manunuzi Sh.6,389,900.


– Mikopo iliyotolewa kwa waalimu wa sekondari


haijarejeshwa Sh.8,641,900


– Miradi ya maendeleo iliyocheleweshwa Sh.64,289,000


– Wadaiwa wasiolipa Sh.11,287,257


– Wadai wasiolipwa Sh.169,761,646


63. Halmashauri ya Wilaya ya Mvomero 076


– Masuala ya nyuma ya ukaguzi ambayo hayajatekelezwa


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


40


– Kukosekana kwa kitabu kimoja cha kukusanya maduhuli


– Ucheleweshaji wa upelekaji wa maduhuli benki


Sh.1,094,987


– Uchelewesheji wa miradi ya maendeleo Sh.487,975,194


– Wadaiwa wasiolipa Sh.181,469,840 na wadai wasiolipwa


Sh.9,015,245.


64. Halmashauri ya Wilaya ya Mtwara 078


– Kukosekana kwa vitabu vya kukusanya maduhuli


– Masuala ya ukaguzi ya miaka nyuma ambayo hajajibiwa


Sh.257,198,297


– Kutokufuata mpango wa mwaka wa manunuzi


Sh.21,736,575


– Manunuzi yaliyofanyika kabla ya kutoa hati ya manunuzi


Sh.43,838,704


– Makato ambayo hayakulipwa kwa wakala husika


Sh.2,099,175.50


– Shs.49,370,200 hazikuonyweshwa katika hesabu


65 Halmashauri ya Wilaya ya Masasi 077Vitabu viwili vya kukusanya maduhuli havikutolewa kwa


ukaguzi


– Maduhuli yaliyokukusanywa hayakupelekwa benki


Sh.17,413,927


– Nyaraka za marejesho ya masurufu maalum Sh.12,416,500


hazikupatikana.


– Matumizi yaliyofanywa bila hati za malipo Sh.12,246,663 na


matumizi yenye nyaraka pungufu Sh.18,354,275.


– Kutokutekelezwa kwa mapendekezo ya wakaguzi yaliyotolewa


miaka ya nyuma Sh.9,119,186


– Matumizi ambayo hayakuwa na faida Sh.12,920,000


– Kutoonyeshwa kwa fedha taslimu katika mizania ya fedha


Sh.44,545,579


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


41


– Wadaiwa wa masurufu, karadha na uhamishaji wa fedha


kulipia mishahara jumla Sh.444,356,418.13


– Matukio yaliyotokea baada ya kufunga mwaka hayakuonyeshwa


katika hesabu Shs.316,790,000


– Vifaa vya thamani ya Sh.23,614,400 havikuingizwa vitabuni


– Upelekaji fedha benki wa udanganyifu/ulagai Sh.19,800,000


66. Halmashauri ya Wilaya ya Newala 080


– Masuala ya ukaguzi uliopita hayakushughulikiwa


Sh.82,845,734


– Malipo ya miaka ya nyuma yaliyocheleweshwa


Sh.3,651,200


– Tofauti ya vifaa vitabuni na idadi halisi ndani ya stoo


Sh.28,031,200


– Vifaa vilivyolipiwa bila kupokelewa katika Halmashauri


Sh.433,800


– Fedha ambayo haikukusanywa kutokana na mauzo ya


pembejeo za kilimo Sh.57,386,155


– Malipo yenye shaka Sh.29,257,139


– Manunuzi yaliyofanywa zaidi ya yalioidhinishwa katika


mpango wa mwaka wa manunuzi Sh.43,957,200


– Makato ya kisheria yasiyowasilishwa Sh.4,901,207


– Kutotolewa kwa mchanganuo unaoonyesha umri wa


wadai na wadaiwa Sh.58,133,857


– Kukosekana kwa hati za kumiliki hisa Sh.5,000,000


– Matumizi yatokanayo na mikataba hayakuwa na


viambatisho Sh.14,188,000


67. Halmashauri ya Wilaya ya Geita 083


– Masuala ya ukaguzi uliopita hayakushughulikiwa


Sh.12,162241


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


42


– Malipo yaliyozidi ya posho ya usumbufu Sh.909,693


– Wadaiwa wasiolipa Sh.107,445,280 na wadai wasiolipwa


Sh.27,001,240


– Hundi ambazo hazikupelekwa benki Sh.22,288,359


68. Halmashauri ya Wilaya ya Kwimba 084


– Kitabu kimoja cha kukusanyia maduhuli cha mwaka


2004/2005 hakijapatikana


– Vitabu vitatu vya kukusanyia maduhuli vyenye thamani ya


Shs.600,000 havikupatikana


– Masurufu yasiyoingizwa vitabuni Sh.3,675,400


– Mishahara isiyolipwa hakurejeshwa Sh.64,482,147


-Kutorejeshwa kwa Masurufu na karadha za Sh.36,255,780


– Wadaiwa wengine Sh.49,679,156 hawakulipa


– Masuala ya Sh.85,625,285 ya ulinganisho wa kibenki


hayajashughulikiwa


– Wadai wengine wasiolipwa Sh.112,835,542


69. Halmashauri ya Wilaya ya Magu 085


– Masuala ya ukaguzi uliopita hayakushughulikiwa


Shs.10,268,000


– Mikopo isiyorejeshwa Sh.4,709,000


– Mishahara isiyorejeshwa Sh.17,392,615


– Matumizi yenye nyaraka pungufu Sh.5,501,000


– Vifaa vyenye thamani ya Sh.8,255,400 havikupokelewa


– Wadaiwa ambao hawajalipa Sh.106,601,164


– Wadai wasiolipwa Sh.92,156,519


– Masuala ya Sh.1,536,939 ya ulinganisho wa kibenki


yajashughulikiwa


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


43


70. Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi 082


– Salio la kuanzia la mali za kudumu ni tofauti katika


mizania ya hesabu na maelezo ambatanifu ya mizania


Sh.178,038,690.


– Ziada ya mapato ikilinganishwa na matumizi imezidishwa


kwa kiasi cha Sh.105,495,077.


– Masuala ya mwaka 2004/2005 na 2005/2006 yanayofikia


Sh.354,292,802 hayajashughulikiwa.


– Masuala ya ulinganisho wa kibenki ambayo


hajashughulikiwa Sh.18,887,293.59.


– Matengenezo ya gari yaliyofanyika bila idhini ya mhandisi


wa mitambo wa wilaya Sh.4,027,760.


– Taarifa jumuifu ya hali ya kifedha kama ilivyokuwa


tarehe 30 Juni 2007 ilionyesha wadaiwa Sh.7,400,888 na


wadai Sh.81,043,668


71. Halmashauri ya Jiji la Mwanza 087


– Miradi ya Halmashauri isiyokamilika Sh.2,117,541,670


– Maelezo yanayoambatana na taarifa za hesabu za fedha


hayakuwasilishwa.


– Masuala ya ukaguzi uliopita hayakushughulikiwa


Sh.379,440,200


– Salio la fedha taslimu lilizidishwa kwa Sh.15,052,907


– Wadaiwa wasiolipa Sh.33,447,092 na wadai wasiolipwa


Sh.96,034,250


– Malipo yenye nyaraka pungufu Sh.391,830


– Masuala ya ulinganisho wa kibenki yasiyoshughulikiwa


Sh.5,321,265


72. Halmashauri ya Wilaya ya Sengerema 088


– Masuala ya ulinganisho wa kibenki yasiyoshughulikiwa


Sh.152,303,478.


– Maduhuli yasiyowasilishwa kutoka kwa mawakala


Sh.17,328,400.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


44


– Matumizi yenye nyaraka pungufu Sh.12,076,604.


– Mauzo ya chakula cha njaa hayakukusanywa


Sh.5,793,300.


73. Halmashauri ya Wilaya ya Ukerewe 089


– Maduhuli yasiyowasilishwa kutoka kwa mawakala


Sh.239,000


– Masurufu na karadha yasiyorejeshwa sh.3,158,660


– Malipo yaliyolipwa zaidi ya posho ya usumbufu na nauli


Sh.645,184


– Mikopo ya Wanawake na Vijana isiyorejeshwa


Sh.11,107,200


– Mishahara isiyolipwa ambayo haikurejeshwa Hazina


Sh.2,421,752


– Masuala ya ukaguzi uliopita hayakushughulikiwa


Sh.91,928,436


– Taarifa jumuifu ya mizania ilionyesha wadaiwa wasio


lipa Shs.56,515,591 na wadai wasiolipwa Sh.768,320,960


– Masuala ya ulinganisho wa kibenki yasiyoshughulikiwa


Sh.2,058,322


74. Halmashauri ya Wilaya ya Mpanda 090Miradi ya maendeleo ambayo haikutekelezwa


Sh.83,463,946


– Miradi ya maendeleo iliyocheleweshwa kukamilika


Sh.108,431,239


– Kukosekana kwa taarifa zinazohusu kazi zinazoendelea


Sh.166,383,467


75. Halmashauri ya Wilaya ya Nkasi 091Sh.29,915,569 hazikulipwa kutoka kwa wadaiwa wa


masurufu, karadha na maduhuli ambayo


hayakuwasilishwa na mawakala


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


45


– Makato ya kisheria ambayo hayakuwasilishwa mfuko wa


mafao ya wafanyakazi wa serikali za mitaa


Sh.37,872,071


– Mishahara isiyolipwa ambayo haikurejeshwa Hazina


Sh. 5,568,336


– Miradi shirikishi ya ukarabati ambayo haikutekelezwa


Sh.411,600,000


– Kutokuanzishwa kamati ya ukaguzi


– Ucheleweshwaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo.


76. Halmashauri ya Wilaya ya Sumbawanga 092


– Mishahara isiyolipwa ambayo haikurejeshwa Hazina


Sh.20,416,560


– Ucheleweshwaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo


Sh.153,833,850


– Karadha zisizorejeshwa Sh.26,967,790


77. Halmashauri ya Manispaa ya Sumbawanga 093


– Masuala ya ukaguzi uliopita hayakushughulikiwa


Sh.113,141,606


– Mishahara iliyolipwa kwa wastaafu au kufariki


Sh.904,998.40


– Mishahara isiyolipwa ambayo haikurejeshwa Hazina


Sh.11,614,141


– Miradi ya ukarabati ambayo haijaanza Sh.114,800,000


78 Halmashauri ya Wilaya ya Mbinga 094


– Malipo yaliyolipwa kwa Mkandarasi asiyestahili katika


matengenezo ya barabara ya Mbinga – Masimeli-Kihungu


Sh.12,000,000


– Fedha za mfuko wa afya wa jamii zimetumika kwa


madhumuni yasiyokusudiwa (Mishahara


Sh.16,673,761)


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


46


– Manunuzi ya vifaa vya ofisi yaliyozidi kiwango


kilichoidhinishwa Sh.4,562,300


– Ununuzi wa vifaa vya thamani ya Sh.6,482,600 ulifanyika


kwa kutumia ankara kifani kinyume na taratibu za


manunuzi.


– Mishahara iliyolipwa kwa wastaafu, kufariki au walioacha


kazi Sh.7,225,033


– Mapokezi ya fedha katika kitabu cha fedha cha


Halmashauri yasioonekana katika taarifa za benki


Sh.50,912,785


– Kiasi cha Sh.77,776,183 kilitolewa zaidi kutoka katika


akaunti mbalimbali za Halmashauri kinyume na kifungu


cha 12(1)sheria ya fedha za Serikali za mitaa. Na.9 1982


79. Halmashauri ya Wilaya ya Songea 095


– Manunuzi ya vifaa yasiyozingatia taratibu Sh.40,238,400


– Mishahara isiyolipwa ilitumika kwa shughuli zisizo


kusudiwa Sh.38,249,920


– Malipo yasiyokuwa na faida Sh.8,000,000


– Wadaiwa wasiolipa Sh.10,350,004 na wadai wasiolipwa


Sh.28,230,105 walionyeshwa bila mchanganuo wa umri


– Ruzuku ya serikali isiyotumika ilikuwa sh.818,095,772


80 Halmashauri ya Manispaa ya Songea 096


– Maduhuli yaliyokusanywa katika kata hayakuingizwa


vitabuni Sh.10,596,990


– Mishahara isiyolipwa ilitumika kwa kazi kwa


zisizokusudiwa Sh.10,234,554.08


– Kutokuzingatia taratibu za Manunuzi Sh.24,576,250.


– Wadaiwa wasiolipa na wadai wasiolipwa Sh.359,708,424.


– Ruzuku ya serikali ambayo haikutumika Sh.169,284,397


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


47


81 Halmashauri ya Wilaya ya Tunduru 097


– Ujenzi wa visima vifupi ambavyo vilivyoonekana kuwa na


kasoro Sh.40,000,000


– Ukarabati barabara ya Wenje – Likweso haukufanyika kwa


kiwango kilichotakiwa Sh.19,792,290


– Matengenezo ya barabara za Tunduru mjini


hayakufanyika kwa kiwango kilichotakiwa Sh.19,205,613


– Mishahara isiyolipwa haikurejeshwa Hazina Sh.20,972,871


– Ruzuku toka serikalini haikutumika Sh.270,079,425


82 Halmashauri ya Wilaya ya Namtumbo 098


– Fedha zilizochukuliwa zaidi kutoka benki bila


kibali/idhini Sh.15,630,872


– Malipo yaliyofanyika kwa kutumia ankara kifani


Sh.10,813,000


– Kupokea na kutoa vifaa bila kutumia hati za utoaji na


upokeaji Sh.15,160,400


– Udanganyifu wa malipo ya mishahara kwa kupitia akaunti


binafsi Shs.7,625,708.28


– Mishahara isiyolipwa haikurejeshwa Hazina


Sh.17,491,543


– Malipo ya fidia/tozo ambayo hayakutozwa toka kwa


mkandarasi Sh.7,587,325.71


– Sh.9,947,060 hazikuingizwa katika vitabu vya hesabu


– Ruzuku toka serikalini ambayo haikutumika


Shs.123,033,656


83 Halmashauri ya Wilaya ya Bariadi 099


– Miradi ya maendeleo haikukamilishwa


– Maelezo yanayoambatana na hesabu za fedha


hayakuwasilishwa kwa ajili ya ukaguzi


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


48


– Kushuka kwa makusanyo ya Halmashauri kwa 16%


– Upungufu wa wakaguzi katika kitengo cha ukaguzi wa


ndani


– Matumizi yaliokuwa na nyaraka pungufu Sh.11,709,907


– Mikopo kwa vikundi vya wakina mama na vijana


isiyorejeshwa Sh.9,580,000


– Masurufu yasiyorejeshwa Sh.4,666,000


– Fedha zilizokopeshwa kwa Katibu Tawala wa mkoa wa


Shinyanga hazijarejeshwa Sh.6,280,000


– Wadaiwa wasiolipa Sh.245,488,703


– Wadai wasiolipwa Sh.172,937,497


84. Halmashauri ya Wilaya ya Bukombe 0100


– Masuala yasiyojibiwa ya mwaka uliopita yalijumuisha


wadaiwa wasiolipa Sh.56,359,346 na wadai wasiolipwa


Sh.29,185,630


– Menejimenti ya Halmashauri haikufanya uhakiki wa


kushtukiza wa fedha taslimu kwa mujibu wa agizo Na.


170 la memoranda ya fedha za serikali za mitaa ya


mwaka 1997


– Vitabu viwili vya ukusanyaji maduhuli havikupatikana


– Masurufu ya Sh.5,428,000 hayakurejeshwa


– Kukosekana kwa stakabadhi ya uthibitisho ya mapokezi ya


mishahara iliyorudishwa Hazina Sh.4,991,016.89


– Wadaiwa wasiolipa Sh.5,428,000


– Wadai wasiolipwa Sh.99,523,054.50


– Mali za muda mfupi za Sh.16,000,000 na kiasi cha


matumizi ya Shs.16,000,000 kilizidishwa


85 Halmashauri ya Wilaya ya Meatu 0103


– Karadha zisizorejeshwa Sh.1,418,500


– Maduhuli ambayo hayakuwasilishwa Halmashauri na


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


49


mawakala Sh.980,000.


– Karadha zisizorejeshwa Sh.1,145,148.


– Mishahara isiyolipwa ambayo haikurudishwa Hazina


Sh.3,400,993.


– Wadaiwa wasilipa Sh.132,630,700


– Wadai wasiolipwa Sh.185,346,548.


– Tofauti kati ya salio la wadai lililoonyeshwa katika


mizania na kiasi kilichoonyeshwa katika viambatisho


vilivyoletwa pamoja na taarifa za hesabu ya


Sh.60, 683,707.


– Mambo yasiyoshughulikiwa katika hesabu za ulinganisho


wa benki wa 30 Juni, 2007


86 Halmashauri ya Manispaa ya Shinyanga 0106


– Matumizi yaliyokuwa na nyaraka pungufu Sh.3,525,500


– Vitabu 4 vya kukusanyia maduhuli havikuwasilishwa kwa


ukaguziMaduhuli ambayo hayakuwasilishwa Halmashauri na


mawakala


Sh.4,972,226


– Kutoanzishwa kwa kamati za Ukaguzi wa hesabu na manunuzi


– Kituo cha kurushia matangazo ya Televisheni hakijatumika


Sh.7,475,000


– Malipo yenye shaka kwa kazi iliyoongezeka Sh.5,548,000


– Kutotekelezwa kwa kazi ya ukarabati wa barabara kwa


kiwango cha lami km 0.7 Sh.151,200,000


– Fidia/tozo haikulipwa na mkandarasi Sh.8,078,400


– Wadaiwa wasiolipa Sh.419,870,497.47


– Wadai wasiolipa Sh.82,590,225.86


– Kupungua kwa maduhuli katika unyonyaji wa maji machafu


Sh.18,397,700


– Thamani ya mali za kudumu zilionyeshwa pungufu katika


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


50


hesabu Sh.391,406,700


– Hundi hazikuwasilishwa benki Sh.163,837,366.62


87 Halmashauri ya Wilaya ya Iramba 0107


– Miradi ambayo haikutekelezwa Sh.80,000,000


– Wadaiwa wasiolipa Sh.23,591,203


– wadai wasiolipwa Sh.21,442,217


– Hundi na fedha taslimu ambazo hazijaonekana katika


hesabu za benki Sh.7,664,359


– Makusanyo yasiyoridhisha ya vyanzo vya ndani vya


mapato ambavyo ni 1% ya matumizi yote ya Halmashauri


88. Halmashauri ya Wilaya ya Manyoni 0108


-Kulikuwa na wadaiwa wa muda mrefu Sh.32,212,123 na


wadai wa muda mrefu Sh.119,935,926.


– Matumizi yenye nyaraka pungufu Sh.53,709,000


– Kutozingatiwa kwa Sheria za Ununuzi


– Fedha za Maendeleo ya Shule za Msingi hazikutolewa


Sh.352,484,135


– Ruzuku za Maendeleo ambazo hazikutumika


Sh.376,492,936


89. Halmashauri ya Wilaya ya Singida 0109


– Mkopo ambao haujarejeshwa na Afisa Tawala


Sh.8,820,000


– Wadaiwa walionyeshwa pungufu kwenye hesabu


Sh.6,700,000


– Wadaiwa wasiolipa Sh.9,725,700


– Wadai wasiolipwa Sh.5,21,335


90. Halmashauri ya Manispaa ya Singida 0110


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


51


– Wadaiwa wasiolipa Sh.41,041,944


– Wadai wasiolipwa Sh.306,319,870


– Fedha zilizotumika kwa matumizi mengine Sh.4,331,400


– Kutokutumia kikamilifu mfumo funganifu wa uzimamizi


wa Fedha (IFMS)


91. Halmashauri ya Wilaya ya Igunga 0111


-Maelezo ya matumizi ya vipuri vya magari hayakutolewa


Sh.7,375,400


– Matumizi yenye nyaraka pungufu Sh.3,237,275


– Maduhuli ambayo hayakupelekwa benki Sh.623,000


– Maduhuli kiasi cha Sh.2,500,326 hayakujumuishwa katika


taarifa jumuifu ya mapato


92. Halmashauri ya Wilaya ya Tabora 0114


– Vifaa vilivyolipiwa lakini havikupokelewa Halmashauri


Sh.2,256,900


– Mikopo kwa vikundi vya akina mama na Vijana


haijarejeshwa Sh.7,150,000


– Magari 8 hayakuonyeshwa katika mizania jumuifu


– Kutokutumia kikamilifu mfumo funganifu wa usimamizi


wa Fedha (EPICOR)


93. Halmashauri ya Manispaa ya Tabora 0115


– Maduhuli ambayo hayakuwasilishwa Halmashauri na


mawakala Sh.9,563,125


– Marejesho ya Mikopo ya vikundi vya akina mama na


Vijana hayakupelekwa benki Sh.4,700,000


– Nyumba zilizouzwa kwa wafanyakazi zilionyeshwa


kwenye mizania Sh.11,909,054


94. Halmashauri ya Wilaya ya Handeni 0117


– Pumpu iliyolipiwa lakini haikupokelewa Halmashauri


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


52


Sh.9,072,000


– Kiasi cha mapato ya ruzuku kilionyeshwa pungufu


Shs.10,841,268


– Kukosekana kwa majedwali yanayoonyesha umri wa


wadai na wadaiwa katika hesabu za mwisho wa mwaka


95. Halmashauri ya Wilaya ya Korogwe 0118


– Vitabu 18 vya ukusanyaji wa maduhuli vilikosekana


-Maduhuli yaliyokusanywa hayakupelekwa benki


Sh.999,400


– malipo yenye nyaraka pungufu Sh.77,173,583


– Wadaiwa wasiolipa Sh.226,552,212


96. Halmashauri ya Mji Korogwe 0119


– Malipo ya ziada kwa huduma za uchapishaji yalifanywa


bila ushindani Sh.4,200,000


– Mabadiliko katika bei ya mkataba yalifanywa bila idhini


Sh.20,622,652


97. Halmashauri ya Wilaya ya Lushoto 0120


– Kutoandaliwa kwa mpango wa manunuzi kwa mwaka


kinyume cha matakwa ya kifungu cha 45 cha Sheria ya


Manunuzi ya Umma ya mwaka 2004 ambacho kinaweza


kusababisha kuongezeka kwa gharama za manunuzi


– Halmashauri haikuwa na kamati ya ukaguzi wa hesabu


kinyume cha matakwa ya utawala bora na Kanuni Na.30


ya kanuni za Sheria ya Fedha ya mwaka 2001.


98. Halmashauri ya Wilaya ya Muheza 0121


– Maduhuli ya Halmashauri yaliyokusanywa Sh.11,250,483


hayakupelekwa benki.


– Malipo ya Sh.20,445,523 yalifanyika kwa kutumia nyaraka


pungufu.


99. Halmashauri ya Wilaya ya Pangani 0122


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


53


– Fedha zilizohamishwa kutoka akaunti za Halmashauri


hazikurejeshwa Sh.24,179,790


– Ucheleweshaji kukamilika kwa miradi ya maendeleo


100. Halmashauri ya Mji Tanga 0123


– Malipo yenye nyaraka pungufu Sh.7,711,560


– Vifaa vilivyolipiwa havikupokelewa Sh.5,444,600


– Wadaiwa wasiolipa Sh.196,849,378


3.3 Halmashauri zilizopewa hati zenye shaka


Kama nilivyoeleza, aina hii ya hati hutolewa wakati


nisipokubaliana na menejimenti au kukwazwa kwa mawanda ya


ukaguzi ambayo yana athari kubwa kwenye usahihi wa taarifa


za fedha. Hata hivyo, mambo haya yanaonekana kutokuwa na


athari kubwa za kimsingi juu ya uelewa na usimamizi wa


taarifa za fedha. Katika hali hii nina maoni kwamba taarifa za


fedha zinaonyesha kuwa ni sahihi isipokuwa kwa mambo


niliyoyaeleza. Katika mwaka huu wa Ukaguzi nimetoa hati


zenye shaka kwa halmashauri 24 ambazo ni 19%. Ifuatayo ni


orodha ya Halmashauri zilizopata hati zenye shaka pia na


sababu zilizosababisha kutolewa kwa hati hizo:


1. Halmashauri ya Manispaa ya Ilala 014


– Vitabu vya kukusanyia maduhuli havikuwasilishwa kwa ukaguzi


Sh.834,608,897


– Bidhaa za thamani ya Sh.145,308,568 zilinunuliwa kwa


kutumia Ankara kifani


– Ushuru wa mabango ya matangazo ambao haukukusanywa


Sh.93,096,800


– Kutozingatia taratibu za manunuzi Sh.25,222,400


– Kazi zilizoongeka zilitolewa bila idhini ya Bodi ya Zabuni ya


Halmashauri


2. Halmashauri ya Wilaya ya Mkuranga 011


– Maduhuli yalipelekwa benki pungufu Sh.4,483,089.95


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


54


– Matumizi yaliyozidi makisio ya bajeti Sh.302,020,778


– Dosari katika mikataba ya ukusanyaji wa ushuru wa mazao


Sh.25,298,062


– Matumizi yasiyostahili yalilipwa kutoka akaunti ya Pembejeo


Sh.7,370,000


– Ucheleweshaji wa ukamilishaji wa Mradi wa umwagiliaji wa


Yavayava Sh.106,620,960


– Mishahara ililipwa kimakosa Sh.13,895,908


– Matumizi yenye nyaraka pungufu Sh.12,907,143


– Matumizi yasiyo na hati za malipo Sh.2,800,000


– Salio la mali za kudumu la kuanzia lilikosewa Sh.151,774,820


– Fedha za korosho zilionyeshwa kimakosa kama matumizi


katika akaunti ya mfuko mkuu wa Halmashauri Sh.72,987,306


3. Halmashauri ya Wilaya ya Liwale 049


– Kutopokelewa kwa vifaa vya hospitali vilivyolipiwa kabla


Sh.6,976,497


– Matumizi ya fedha za tahadhari bila kuonyeshwa shughuli


zilizofanywa Sh.3,837,724


– Kutowasilishwa kwa hesabu za mapato na matumizi za


akaunti ya Maendeleo


– Kandarasi ilitolewa bila ushindani wa zabuni kufanyika


Sh.8,239,000


– Kutokuwa na usahihi katika mtiririko wa fedha


4. Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea 050


– Matumizi madogo madogo ndani ya Halmashauri


yasiyodhibitiwa Sh.13,785,901


– Kukosekana kwa uthibitisho wa halimashauri ilivyo wekeza


Sh.10,000,000


– Malipo kwa wadai ambayo hayakuingizwa katika vitabu vya


Halmashauri Sh.6,631,878


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


55


– Matumizi yalionyeshwa zaidi katika taarifa za fedha


Sh.471,397,715


– Malipo yanayohusu miaka ya nyuma hayakutolewa maelezo


Shs.58,955,859


– Ulinganisho wa akaunti 3 za benki haukutolewa kwa ukaguzi


– Vifaa vyenye thamani ya Sh.79,111,680 havikuthibitishwa


– Malipo yenye nyaraka pungufu Sh.5,703,946


5. Halmashauri ya Wilaya ya Lindi 051


– Matumizi ambayo hayakuingizwa katika leja Sh.8,644,000


– Fedha za akaunti nyingine ziliwekwa kwenye akaunti ya


amana Sh.2,728,782,310


– Thamani ya nyumba za walimu hazikuonyeshwa katika


mizania Sh.201,000,000


– Matumizi yaliyofanyika nje ya bajeti Sh.364,001,723


6. Halmashauri ya Wilaya ya Urambo 0117


– Vitabu saba (7) vya kukusanyia maduhuli havikupatikana


kwa ukaguzi.


– Hati za malipo za Sh.38,553,785 hazikuwasilishwa kwa


ukaguzi


– Nyaraka za Sh.22,482,900 hazikuambatanishwa kwenye


hati za malipo


– Maduhuli ambayo hayakupelekwa benki Shs.9,255,600


– Vifaa vya Sh.2,342,000 vilivyonunuliwa havikupokelewa


– Amana zilionyeshwa pungufu kwa Kiasi cha Sh.44,660,116


– Thamani ya Mali za kudumu zilionyeshwa zaidi katika


mizania kwa Sh.81,474,707


7. Halmashauri ya Wilaya ya Sikonge 0113


– Kazi zilizokuwa zinaendelea zilionyeshwa kimakosa kama


mali za kudumu Sh.259,269,744


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


56


– Malipo yaliyofanyika bila viambatisho Sh.5,596,000


– Kukosekana kwa ushahidi wa kuthibitisha matumizi ya


fedha za Miradi Sh.43,568,827


– Magari na Pikipiki hazikuonyeshwa katika rejista ya mali


za kudumu


– Wadaiwa walionyeshwa pungufu katika mtiririko wa


fedha Sh.184,185,113


8. Halmashauri ya Wilaya ya Nzega 0112


– Kitabu kimoja cha kukusanyia maduhuli hakikuwasilishwa


kwa ajili ya ukaguzi


– Malipo yaliyofanyika kwa nyaraka pungufu Sh.23,297,561


– Magari 6 hayakuingizwa katika orodha ya mali za kudumu


– Hati za malipo ambazo hazikuwasilishwa kwa ajili ya ukaguzi


Sh.12,492,730


– Malipo yaliyofanyika bila kufuata mpango wa manunuzi


Sh.48,995,000


– Manunuzi yaliyofanyika zaidi ya mpango wa manunuzi


Sh.33,719,400


– Mishahara isiyolipwa ambayo haikurejeshwa hazina


Sh.26,728,882


9. Halmashauri ya Manispaa ya Mtwara/Mikindani 079


– Malipo yaliyofanyika kwa nyaraka pungufu Sh.4,900,000


– Thamani ya Mali za kudumu ilionyeshwa zaidi katika


mizania kwa Sh.159,432,737.79


– Kukosekana kwa sera ya usimamizi wa wadai na


wadaiwa.


Wadaiwa wa kiasi cha Sh. 9,007,347 na wadai


Shs.5,530,743 hawakuonyeshwa katika mizania.


– Madeni ya muda mfupi yalionyeshwa zaidi kwa


Sh.15,578,437


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


57


– Mishahara iliyolipwa zaidi kwa kiasi cha Sh.3,792,810


– Posho ya kufanya kazi kwa muda wa ziada ililipwa zaidi


kwa Sh.720,000


– Huduma zilizolipiwa zenye thamani ya Shs.2,533,200


hazikupatikana


10 Halmashauri ya Wilaya ya Tandahimba 081


– Vitabu 956 vya kukusanyia maduhuli havikuonyeshwa


kwa ajili ya ukaguzi Sh.47,581,500


– Matumizi yenye nyaraka pungufu Sh.62,633,475


– Vitabu (pass book) vyenye gharama ya Sh.6,219,600


vililipiwa lakini havikupokelewa Halimashauri


– Wadaiwa wasiolipa Sh.40,942,439


– Maduhuli ambayo hayakukusanywa Sh.170,295,650


– Kiasi cha Sh.117,610,379 kilichohamishwa kutoka Idara


moja kwenda nyingine hakikurejeshwa


– Mkopo wa Sh.750,000 usiorejeshwa haukuingizwa katika


rejista ya mikopo


– Malipo ya jumla ya Sh.21,314,000 yanayohusu miaka ya


nyuma yalilipwa katika mwaka 2006/07.


– Matumizi ambayo yangeweza kuzuilika ya matengenezo


ya gari Sh.3,750,000


– Fidia/tozo ya kiasi cha Sh. 1,960,000 hakikudaiwa toka


kwa mkandarasi


11 Mamlaya ya Mji wa Masasi 082


– Kitabu kimoja cha kukusanyia maduhuli hakikupatikana


kwa ukauguzi


– Ushuru wa huduma haukukusanywa Sh.3,236,208


– Malipo ya jumla ya Sh.1,000,000 yanayohusu miaka ya


nyuma yalilipwa katika mwaka 2006/07


– Malipo ya fidia ambayo hayakuidhinishwa Sh.9,469,000


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


58


12 Halmashauri ya Wilaya ya Babati 052


– Fedha za miradi zilitumika kurejesha mikopo ya benki ya


watumishi Shs.320,293,427


– Fedha za ruzuku kwa ajili ya miradi ya shule za msingi


zililipwa pungufu kwa Sh.44,399,700


– Nakisi katika mizania ilionyesha pungufu kwa Sh.45,484,438


– Akaunti ya amana ilionyeshwa zaidi kwa Sh.201,362,073


– Masuala yaliyojitokeza katika ulinganisho wa hesabu za kibenki


hayakushughulikiwa Sh.197,656,886


– Fedha za ruzuku na maendeleo za Serikali za Mitaa


zilihamishwa kinyume na sheria kwenda katika akaunti


nyingine Sh.66,124,356


– Kiasi cha Sh.10,629,200 kilitumika katika Miradi ya Sekta ya


Kilimo na Masoko badala ya Miradi ya maendeleo


– Manunuzi ya kadi na fomu za shule bila kufuata kanuni


Sh.57,181,800


13 Halmashauri ya Wilaya ya Simanjiro 056


– Masufuru maalum ambayo hayakurejeshwa Sh.26,055,500


– Halimashauri haikutenga fedha kwa ajili ya kulipia deni


ambalo lingeweza kujitokeza kutokana na kesi ya madai


Na. 13/2006 Sh.172,179,707


– Ruzuku ya fedha ya maendeleo na fedha za Halmashauri


ambazo hazikutumika Sh.240,627,165


– Mishahara isiyolipwa haikurejeshwa Hazina


Sh.25,797,923


– Ukarabati wa vituo vya Afya na Zahanati ambao


haukuthibitishwa kufanyika Sh.75,200,000


14 Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma/Ujiji 039


– Matumizi yaliyofanywa bila hati za malipo na yenye


nyaraka pungufu Sh.12,320,672.


– Mishahara iliyolipwa kwa kutumia mikataba yenye shaka


kwa watumishi walioajiriwa kwa mudu mfupi


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


59


Sh.26,791,110


– Taarifa ya mapato na matumizi iliyorekebishwa


ilionyesha mapato zaidi kwa Sh.172,315,072 na matumizi


zaidi kwa Sh.492,592


– ulinganisho wa kibenki ulionyesha mapato yaliyoingizwa


katika benki lakini hayapo kwenye daftari ya fedha la


Halmashauri Sh.97,430,865Mishahara isiyolipwa haikuwa na ushahidi wa kukatiwa


stakabadhi Sh.465,629.06


15 Halmashauri ya Wilaya ya Shinyanga 0105


– Mchanganuo wa madeni katika mfuko wa udhamini


haukutolewa kwa ukaguzi Sh.187,947,089.20


– Matumizi yenye nyaraka pungufu Sh.7,264,422


– Uchakavu haukuonyeshwa katika taarifa ya mtiririko wa wa


fedha taslimu Sh.294,247,074.88


– Kulikuwa na tofauti ya Sh.2,860,362,016.63 kati ya jumla ya


kiasi cha fedha kilichoonyeshwa katika mizania na kile


kilichoonyeshwa katika mtiririko wa fedha taslim.


– Malipo ya kandarasi yenye shaka Sh.6,790,000


– Kutotekelezwa kwa miradi ya maendeleo Sh.90,969,000


– Kiasi cha Sh.4,341,036.65 kilichukuliwa zaidi kutoka kwenye


akaunti 3 za benki


– Tofauti katika leja na jedwali la bakaa za akaunti (trial


balance)


– Masurufu ambayo hayakurejeshwa Sh.4,300,000


– Maduhuli ambayo hayakupelekwa Halmashauri na mawakala


16 Halmashauri ya Wilaya ya Kahama 0101


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


60


– Mtiririko wa fedha zilizotumika katika shughuli za uwekezaji


zilionyeshwa kwa makosa kama fedha Sh.3,021,900,358.64


– Fedha ya ruzuku kwa ajili ya Miradi ya maendeleo zilizotumika


na fedha zisizotumika kwa pamoja zimeonyeshwa kama fedha


zilizotumika katika taarifa ya mtiririko halisi wa fedha


Sh.3,021,900,358.64.


– Katika mtiririko halisi wa fedha shughuli za uendeshaji


zimeonyeshwa pungufu kwa Sh.697,429,800.18


– Vifaa vilivyonunuliwa ambavyo havikupokelewa


Sh.146,450,882


– Ukaguzi wa kushutukiza wa fedha taslimu haukufanywa na


menejimenti kinyume na matakwa ya agizo Na.170 la


Memoranda ya Fedha ya Serikali za Mitaa


– Akaunti ya masurufu ilionyeshwa pungufu kwa Sh.

5,514,000

.


17 Halmashauri ya Wilaya ya Kishapu 0106


– Kulikuwa na tofauti kati ya bakaa katika mizania na zile


zilizoko katika jedwali la bakaa la akaunti (trial balance)


Sh.770,731,911.60


– Vifaa ambavyo havikuingizwa katika leja Sh.7,096,600


– Matumizi yenye nyaraka pungufu Sh.6,556,258


– Mishahara isiyolipwa haikurudishwa Hazina


Sh.5,412,919.16


– Kutozingatiwa kwa taratibu za manunuzi ya vifaa na


huduma Sh.2,677,000


18 Halmashauri ya Wilaya ya Maswa 0102


– Mchanganuo wa matumizi ya ziada ambao haukutolewa


kwa ukaguzi Sh.564,426,182


– Matumizi yenye nyaraka pungufu Sh.3,089,256


– Masuala ya miaka iliyopita ambayo hayajashughulikiwa


– Madeni ya muda mfupi ambayo hayajalipwa


Sh.6,538,764.37


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


61


– Kutokuanzishwa kwa kitengo cha usimamizi wa manunuzi


– Mikopo ambayo haijalipwa Sh.19,100,000


– Karadha zisizorejeshwa Sh.6,898,337


– Matumizi ambayo hayakuwa katika bajeti Sh.4,000,000


19 Halmashauri ya Wilaya ya Chunya 063


-Udhibiti wa mfumo wa ndani usiotosheleza katika


Halmashauri


– Vifaa vilivyolipiwa havijapokelewa Sh.52,632,000


– Matumizi ya ziada katika vifungu mbali mbali ambayo


hayakuidhinishwa Sh.831,522,338.


– Ruzuku ilionyeshwa kupokelewa zaidi Sh.70,900,443.


20 Halmashauri ya Wilaya ya Ileje 064


– Malipo kwa wadai yaliyocheleweshwa hayakuonyeshwa


katika hesabu Sh.18,467,655


– Vifungu vilivyotumiwa zaidi ya bajeti Sh.250,952,667.


– Mishahara isiyolipwa iliingizwa kwa makosa kama


mapato Sh.15,545,286.


– Mishahara isiyolipwa haikurudishwa Hazina


Sh.31,444,053


– Mishahara isiyolipwa ilipelekwa benki katika akaunti isiyo


sahihi


Sh.18,319,686


-Makato ya mishahara ya watumishi yalilipiwa moja kwa


moja kutoka akaunti ya amana Sh.85,550,540.


21 Halmashauri ya Wilaya ya Mbarali 066Madawa yaliyolipiwa lakini hayakupokelewa Sh.6,095,782


– masurufu hayakuingizwa katika rejista Sh.7,737,000


– Masuala ambayo hayajashughulikiwa katika ulinganisho


wa benki


– Fedha zilizokusanywa na kutumika kutokana na


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


62


operesheni ya kuhamisha mifugo Ihefu haikutolewa


hesabu toshelevu


22 Halmashauri ya Wilaya ya Mbozi 069


– Taarifa ya mapato ilizidishwa kwa Sh.651,013,433


– thamani ya mali za muda mfupi ilionyeshwa zaidi kwa


Sh.38,191,509 katika mizania.Hundi zilizochacha hazikushughulikiwa ipasavyo


Sh.89,216,322


23 Halmashauri ya Wilaya ya Ludewa 025


– Taarifa za fedha katika akaunti mbali mbali zilionyeshwa


kwa kutofautiana Sh.535,458,222


24 Halmashauri ya Wilaya ya Kilindi 0125Maduhuli yaliyokusanywa hayakupelekwa/yalipelekwa


pungufu benki Sh.3,333,760


– Kukosekana kwa taarifa zinazofafanua bakaa zilizoko


katika mizania Sh.5,774,000


– kutowasilisha makato ya kisheria Sh.53,483,738


– Taarifa ya mtiririko halisi wa fedha katika shughuli za


uendeshaji ilionyeshwa zaidi kwa Sh.61,127,082


– Thamani ya mali za kudumu katika mizania na taarifa


zinazofafanua bakaa zilizoko katika mizania


zinatofautina kwa Sh.77,189,094


– Bakaa za mwisho wa mwaka 2005/06 katika mizania


zilitofautitna na bakaa za mwanzo wa mwaka 2006/2007


katika akaunti za leja kwa Sh.153,235,000


3.4 Halmashauri zenye hati isiyoridhisha


Hati isiyoridhisha inatolewa wakati ninapoona kwamba


taarifa za fedha za Halmashuri zina makosa na kwa ujumla


wake hazijazingatia kanuni kubalifu za Uhasibu (GAAP).


Hati hii ni kinyume cha hati inayoridhisha hasa inaeleza


mambo ambayo siyo sahihi, yasiyoaminika na yenye makosa


ili kutathmini taarifa hali ya kifedha ya mkaguliwa na


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


63


matokeo ya shughuli za uendeshaji. Makosa na kutozingatia


sheria kwa mtazamo huu yanaonekana yenye athari kubwa


na za misingi zenye kuharibu uwasilishaji sahihi wa taarifa


na hali ya kifedha.


Katika mwaka huu wa ukaguzi (2006/07) hakukuwa na


Halmashauri iliyopewa hati isiyoridhisha.


3.5 Halmashauri zenye hati Hati Mbaya


Hati mbaya inaelezwa kwa ufupi kama kushindwa kutoa


maoni, inatolewa wakati siwezi kutoa maoni kuhusu taarifa


za fedha. Hii inatokea wakati ninapojaribu kufanya ukaguzi


lakini nikashindwa kukamilisha ukaguzi huo kutokana na


sababu mbalimbali zikiwemo kukwazwa kwa mawanda ya


ukaguzi ambayo ni muhimu na yana athari kubwa


yaliyosabishwa na sababu nilizoeleza hapo awali. Katika


mwaka huu wa ukaguzi, katika maeneo yaliyokaguliwa nina


furaha kueleza kwamba hakukuwa na masuala kama hayo


ya kukwazwa kwa mawanda ya ukaguzi ambayo


yangesabaisha utoaji wa Hati Mbaya.


3.6 Mchakato wa Utayarishaji wa Taarifa za Fedha


Taaluma ya uhasibu nchini Tanzania, kwa kuungwa mkono


na Serikali imefanya uamuzi mzito wa kutumia kwa


ukamilifu Viwango vya Kimatafia vya Uhasibu (IFRS) kuanzia


1 Julai,2004. Agizo Na. 57 (iii) la Memoranda ya Fedha ya


Serikali za Mitaa ya 1997 linazitaka Mamlaka za Serikali za


Mitaa kutayarisha hesabu kwa msingi wa limbikizo au


ongezeko (accrual). Kwa hiyo ina maana kwamba taarifa za


fedha za Mamlaka za serikali za Mitaa hazina budi


kutayarishwa kwa mujibu wa kanuni kubalifu za viwango


vya utunzaji hesabu.


Kama sehemu ya ukaguzi wa Halmashauri wa taarifa za


fedha za Halmashauri kwa 2006/07 tulifanya tathmini ya


mchakato wa utayarishaji wa taarifa za fedha.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


64


Utayarishaji wa taarifa za fedha kwa kuzingatia viwango na


maelekezo sahihi ni nguzo muhimu ya dhana ya uwajibikaji.


Hii inakubalika katika sekta binafsi na sekta ya Umma


ambayo inaashiria uthabiti wa usimamizi wa fedha katika


Taasisi ambapo ikiwa ni kukamilisha utayarishaji wa taarifa


za mwaka za fedha.


Tathmini na uchambuzi wa taarifa za fedha za Mamlaka za


Serikali za Mitaa katika mwaka huu wa ukaguzi tuligundua


mapungufu na kuwepo mtiririko tofauti wa fedha hali


iliyochangia kuwapotosha wasomaji wa taarifa hizi. Moja


ya mapungufu yaliyolipotiwa katika taarifa hizo ni:


3.6.1 Utayarishaji na uwasilishaji wa taarifa za fedha kwa


madhumuni ya ukaguzi


Memoranda ya Fedha ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa


(1997) inatoa jukumu kwa Menejimenti ya Halmashauri


kutayarisha taarifa za fedha kwa kutumia kanuni kubalifu


za Uhasibu na kuziwasilisha kwa Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu


wa Hesabu za Serikali kupitia Kamati ya Fedha katika


kipindi cha miezi mitatu mara baada ya kufungwa kwa


mwaka wa fedha (30 Septemba).


Halmashauri 124 (100%) ziliwasilisha taarifa za mwaka za


fedha ilipofika 30 Septemba, 2007 ambayo ni tarehe ya


kisheria. Hata hivyo Halmashauri 15 kama zilivyoonyeshwa


kwenye jedwali hapa chini ziliondoa taarifa zao na


kuwasilisha taarifa za fedha zilizorekebishwa kati ya


Novemba na Januari, 2008 na kuacha Halmashauri 109


zikizingatia uwasilishaji wa hesabu kwa mujibu wa Sheria.


Uwiano wa asilimia wa Halmashauri zilizozingatia


uwasilishaji wa taarifa za fedha kwa wakati uliongezeka


kutoka 97% hadi 100% za mwaka uliopita. Hata hivyo idadi ya


Halmashauri zilizoondoa taarifa zao za fedha na kuwasilisha


taarifa zilizorekebishwa ziliongezeka kutoka 8 katika mwaka


2005/06 hadi 15 katika mwaka 2006/07. Kwa hiyo Halmashauri


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


65


109 (88%) zimewasilisha taarifa zao za fedha kwa mujibu wa


Sheria.


Jedwali: Uwasilishaji wa taarifa za fedha za Mamlaka za


Serikali za


Mitaa 2006/2007


Na Halmashauri Tarehe ya


kuwasilisha taarifa


za fedha


zilizorekebishwa


1. Halmashauri ya Wilaya ya Kibondo 26.11.2007


2. Halmashauri ya Wilaya ya Karatu 24.1.2008


3. Halmashauri ya Wilaya ya Mbinga 12.1.2008


4. Halmashauri ya Wilaya ya Ludewa 27.12.2007


5. Halmashauri ya Wilaya ya Kasulu 20.11.2007


6. Halmashauri ya Wilaya ya Rungwe 08.02.2008


7. Halmashauri ya Wilaya ya Kilolo 29.12.2007


8. Halmashauri ya Manispaa ya Dodoma 4.12.2007


9. Halmashauri ya Wilaya ya Kisarawe 12.12.2007


10. Halmashauri ya Wilaya ya Bagamoyo 16.12.2007


11. Halmashauri ya Wilaya ya Mufindi 21.1.2008


12. Halmashauri ya Manispaa Iringa 2.1.2008


13. Halmashauri ya Wilaya ya Mpanda 21.12.2007


14. Halmashauri ya Wilaya ya Nkasi 31.12.2007


15. Halmashauri ya Manispaa


Kigoma/Ujiji


26.11.2007


Halmashauri 4 zifuatazo zilichelewesha uwasilishaji wa


taarifa zao kwa miaka 2 mfululizo


1. Halmashauri ya Wilaya ya Kasulu 11/12/2006


2. Halmashauri ya Wilaya ya Kilolo 7/12/2006


3. Halmashauri ya Wilaya ya Mufindi 19/11/2006


4. Halmashauri ya Wilaya ya Kibondo 16/12/2006


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


66


Taarifa zilizoondolewa ni kutokana na sababu mbali mbali


miongoni mwao zikiwa ni:Kukosekana kwa taarifa linganishiKutokamilika kwa taarifa za fedhaKutowasilishwa taarifa zinazofafanua majedwaliMabadiliko ya taarifa muhimu katika taarifa za fedha


kutokana na matokeo ya ukaguzi yaliyohojiwa na


wakaguziUtoaji wa maelezo usio sahihi kuhusu sera za


utayarishaji wa hesabu kama vile viwango vya


uchakavu


3.6.2 Uwasilishaji wa taarifa za fedha usio sahihi


Taarifa za fedha za baadhi ya Halmashauri ziliwasilishwa


bila kuonyesha hesabu linganifu hali iliyosababisha kushindwa


kupata ulinganisho wenye maana wa mwaka uliopita.


Taarifa za fedha za Mamlaka mbalimbali za Serikali za


Mitaa zimewasilishwa bila hesabu linganishi iliyosababisha


kushindwa kupata ulinganishao wenye maana na utendaji


wa mwaka uliopita. Kwa upande mwingine, taarifa za


fedha nyingi zilizowasilishwa zimekuwa na makosa mengi


ya msingi kama salio la kuanzia lililosababisha taarifa hizo


kupotosha.


3.6.3 Hesabu zenye makosa zimeripotiwa katika taarifa


jumuifu za fedha:


Taarifa nyingi za fedha zilizowasilishwa na Mamlaka za


Serikali za Mitaa kama mapato na matumizi na taarifa ya


mtiririko wa fedha hazikuwa na majedwali na maelezo ya


ufafanuzi. Katika hali hiyo, taarifa hizi za fedha


zimeonekana kutokamilika.


3.6.4 Utoaji taarifa kwa sahihi wa thamani ya uchakavu.


Taarifa za Fedha za Mamlaka za Serikali za Mitaa


mbalimbali hazikujumuisha vipengele vya kupunguza


uchakavu.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


67


3.6.5 Kutokuwepo kwa Rasilimali za Kudumu katika Mizania


Taarifa za Fedha za Mamlaka nyingi za Serikali za Mitaa


hazikujumuisha rasilimali za kudumu. Aidha Mamlaka za


Serikali za Mitaa nyingi hazikuweka rejista za rasilimali za


kudumu kwa mujibu wa Sheria na wakati mwingine pale


ambapo rejista ya rasilimali za kudumu zipo, haikuwa ya


hivi karibuni.


3.6.6 Utoaji usiofaa na usiolingana wa sera za utunzaji hesabu


Agizo Na. 57 la Memoranda ya Fedha ya Mamlaka za Serikali


za Mitaa (1997) linazitaka Mamlaka za Serikali za Mitaa


kueleza sera za utunzaji hesabu walizotumia katika


utayarishaji wa taarifa za fedha. Mamlaka za Serikali za


Mitaa nyingi zilizotoa taarifa zimekiuka agizo hili.


3.6.7 Utoaji Taarifa zenye makosa za salio la fedha Benki


Katika baadhi ya matukio, mizania za mamlaka za Serikali


za Mitaa zimeonyesha madeni katika akaunti za benki hali


iliyoashiria kuwa Mamlaka za Serikali za Mitaa zimetumia


fedha zaidi ya walizoweka benki kinyume na Agizo Na.156


la Memoranda ya Fedha ya Serikali za Mtaa (1997).


3.6.8 Kuonyesha kwa makosa matumizi ya mtaji/maendeleo


kama matumizi ya kawaida


Wakati mwingine, matumizi ya mtaji yaliyofanywa na


Mamlaka za Serikali za Mitaa yalifanywa kuwa matumizi ya


kawaida kwa makosa. Kwa hali hiyo, matumizi ya kawaida


yaliongezwa na matokeo yake ni kwamba ziada


zilizoripotiwa zilikuwa pungufu.


3.6.9 Hesabu za taarifa za mtiririko wa fedha


Katika taarifa nyingi za fedha za Mamlaka za Serikali za


Mitaa zilizokaguliwa, hesabu zilizoripotiwa katika taarifa za


mtiririko wa fedha hazikulinganishwa na hesabu katika


Mizania na hivyo kufanya iwe vigumu kuelewa.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


68


Udhaifu uliongunduliwa katika Halmashauri umeonyeshwa kwa


ufupi kama ifuatavyo:


Na Halmashauri Udhaifu uliogunduliwa Kiasi Sh.


1. Halmashauri ya


Wilaya ya IringaKiasi kilichoonyeshwa


kama ziada


kilizidishwaSalio la fedha benki


lilioonyeshwa


pungungu


152,158,985


11,751,177


2. Halmashauri ya


Manispaa ya


Kigoma/UjijiKiasi kilichoonyeshwa


kama ziada


kilizidishwaBakaa ya kuanzia


haikuonyeshwa


172,315,012


75,789,260


3. Halmashauri ya


Wilaya ya


KasuluKiasi kilichoonyeshwa


kama mapato


kilizidishwaKiasi kilichoonyeshwa


kama wadaiwa katika


mizania kilipunguzwaTaarifa ya matumizi


ya Fedha za


Maendeleo


hazikutayarishwa


kama inavyostahili


77,674,426


62,575,3234. Halmashauri ya


Wilaya ya


MisungwiZiada iliyolimbikizwa


ilionyeshwa zaidi.Kulikuwa na tofauti


kati ya bakaa ya


kuanzia na bakaa


katika mizania na


masualaya kufafanua


majedwali.


105,495,078


178,038,690


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


69


5. Halmashauri ya


Wilaya ya


UramboThamani ya mali za


kudumu ilionyeshwa


zaidiKiasi cha mapato


kilionyeshwa pungufuBakaa za amana


zilionyeshwa pungufuKiasi cha fedha


kutoka shughuli za


uendeshaji


kilichoonyeshwa zaidi


katika taarifa ya


mtiririko fedha.


81,474,707


299,465,727


44,660,116


1,185,064,758


6. Halmashauri ya


Wilaya ya


Bagamoyo


Kiasi cha uchakavu


kilionyeshwa zaidi.


8,411,469


7. Halmashauri ya


Wilaya ya Mbozi


Jumla ya maduhuli


imeonyeshwa zaidi


651,013,433


8. Halmashauri ya


Wilaya ya


Shinyanga


Kutofautiana kwa bakaa


zilizoonyeshwa katika


jedwali la bakaa za akaunti


(trial balance) na


zilizoonyeshwa katika


taarifa ya mapato na


matumizi


2,426,000


9. Halmashauri ya


Wilaya ya


Kishapu


Kutofautiana kwa kiasi cha


fedha za maendeleo


zilizotumika


kilichoonyeshwa katika


mizania na kile


kilichoonyeshwa katika


jedwali la bakaa za akaunti


(trial balance)


770,731,912


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


70


Kiasi kilichonyeshwa kama


matumizi katika taarifa ya


mapato na matumizi


kilitofautiana na kile


kilichoonyeshwa katika


majedwali yanayofafanua


taarifa hiyo


10. Halmashauri ya 100,000,000


Wilaya ya MoshiSera ya uchakavu,


kiwango na utaratibu


uliotumika kupata


thamani ya uchakavu


haukuonyeshwaHesabu ya kupata


thamani ya ya uchakavu


haikufanyika


11. Halmashauri ya


Wilaya ya Kiteto


Makosa katika jumla ya


matumizi


20,562,000


12. Halmashauri ya


Wilaya ya Meatu


Kutofautiana kwa jumla ya


wadaiwa walioonyeshwa


katika majedwali


yanayofafanua taarifa


zilizoko katika mizania.


60,683,707


13. Halmashauri ya


Wilaya ya


MonduliKutofautiana kwa kiasi


kilichoonyeshwa katika


taarifa za fedhaKiasi cha uchakavu


kilionyeshwa pungufuBakaa halisi ya mali za


muda mfupi


.Taarifa ya mapato na


matumizi ilitayarishwa


bila kuzingatia


matakwa ya muundo


kama inavyotakiwa


katika kitabu cha


mwongozo cha Mamlaka_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


71


za Serikali za Mitaa au


viwango vya kimataifa


vya kutayarisha taarifa


za fedha.Kukosekana kwa


tarakimu linganishiMisingi na kanuni za


uhasibu zilizotumika


katika kuandaa hesabu


hazikuelezwa


14. Halmashauri ya


Wilaya ya BabatiJumla ya madeni ya


muda mfupi


yalionyeshwa


kimakosaJumla ya mali za


muda mfupi


zilionyeshwa


kimakosaNakisi mwisho wa


mwaka ilionyeshwa


pungufu


2,680,600


27,340,604


45,484,438


15. Halmashauri ya


Wilaya ya


Mkuranga


Kiasi cha ziada mwisho wa


mwaka kilionyeshwa


pungufu


530,556,470


16. Halmashauri ya


Wilaya ya


Mpwapwa


Maduhuli yatokanayo na


vyanzo vya ndani


yalionyeshwa pungufu


1,252,572


17. Halmashauri ya


Wilaya ya Kilolo


Wadai walionyeshwa


pungufu.


2,624,765


18. Halmashauri ya


Manispaa ya


Mtwara


Mikindani


Wadaiwa


hawakujumuishwa katika


mizania


Wadai hawakujumuishwa


katika mizania


9,007,347


14,538,091


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


72


19. Halmashauri ya


Mji wa Kondoa


Salio la fedha taslimu na


benki zilionyeshwa pungufu


918,334


20. Halmashauri ya


Wilaya ya Lindi


Matumizi yalionyeshwa


pungufu


8,644,000


21. Halmashauri ya


Wilaya ya


Ruangwa


Wadaiwa walionyeshwa


pungufu


3,326,380


22. Halmashauri ya


Wilaya ya Babati


Kiasi kilichonyeshwa kama


nakisi kilionyeshwa


pungufu


45,484,438


23. Halmashauri ya


Wilaya ya


Handeni


Ruzuku ilionyeshwa


pungufu


10,841,268


24. Halmashauri ya


Wilaya ya


Singida


Kiasi kilichoonyeshwa kama


wadai kilikuwa pungufu


6,700,000


25. Halmashauri ya


Wilaya ya


Hanang


Salio la fedha taslimu


lilikuwa pungufu


7,673,601


26. Halmashauri ya


Wilaya ya Masasi


Shughuli zilizokuwa na


athari katika mizania


baada ya kufunga mwaka


hazikuonyeshwa


316,790,000


Wadai walionyeshwa


pungufu


27. Halmashauri ya 24,496,814


Wilaya ya


Kisarawe


Wadaiwa walionyeshwa


pungufu.


17,917,462


28. Halmashauri ya


Wilaya Bunda


Majedwali


yanayochanganua madeni


ya muda mfupi katika


mizania hayakuandaliwa na


kuwasilishwa pamoja na


taarifa za fedha


55,007,281


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


73


29. Halmashauri ya


Wilaya Igunga


Bakaa linganifu katika


mizania lilikosewa


129,932,413


30.


Halmashauri ya


Wilaya Ileje


Maduhuli kutoka vyanzo


vya ndani yalionyeshwa


pungufu


31,648,717


31. Halmashauri ya


Wilaya Kilosa


Taarifa za matumizi ya


maendeleo zilikosa


maelezo muhimu kama vile


bakaa ya miaka iliyopita na


kiasi cha fedha


kilichopokelewa


hakikuonyeshwa.32. Halmashauri ya


Manispaa ya


Musoma


Taarifa ya mapato na


matumizi ya fedha za


maendeleo ilikosekana.33. Halmashauri ya


wilaya ya Liwale


Taarifa ya mapato na


matumizi ya fedha za


maendeleo ilikosekana.34. Halmashauri ya


wilaya ya


Kongwa


Taarifa ya mapato na


matumizi ya fedha za


maendeleo haikuandaliwa


katika muundo


unaotakiwa.35. Halmashauri ya


wilaya ya


Morogoro


Taarifa ya mapato na


matumizi ya fedha za


maendeleo haikuonyesha


bakaa ya kuanzia na fedha


zilizopokelewa katika


mwaka 2006/07.36.


Halmashauri ya


manispaa ya


Dodoma


Taarifa ya mapato na


matumizi ya fedha za


maendeleo ilikosekana
_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


74


37. Halmashauri ya


wilaya ya


Chunya


Taarifa ya mapato na


matumizi ya fedha za


maendeleo haikuonyesha


shughuli zilizotekelezwa na


na gharama zake38. Halmashauri ya


wilaya ya


Nachingwea


Matumizi yalionyeshwa


zaidi


Fedha za ruzuku


hazikuonyeshwa katika


taarifa za fedha


471,397,715


152,000,000


39. Halmashauri ya


wilaya ya Kilindi


Kiasi cha fedha kutoka


shughuli za uendeshaji


kilichonyeshwa zaidi katika


taarifa ya mtiririko fedha


Ziada iliyotokana na


tathmini ya mali za


kudumu na fedha za


maendeleo zilizotumika


iliyoonyeshwa zaidi katika


mizania


Kukosekana kwa tarakimu


linganishi katika taarifa ya


mtiririko wa fedha


61,127,082


153,235,000Ili kuhakikisha kwamba taarifa muhimu za fedha


zinatayarishwa na kutangazwa kwa wakati, Halmashauri


zinatakiwa kuweka udhibiti maalum katika mchakato wa


uandaaji wa hesabu za mwaka. Udhibiti huo unalenga


kuhakikisha kwamba kumbukumbu sahihi zinapatikana


pamoja na taratibu za kuaminika zinawekwa katika


upatikanaji wa taarifa sahihi za hesabu. Mapendekezo


mengine ni kama ifuatavyo:Kuboresha utunzaji wa kumbukumbu zinazotumika


kuandaa taarifa za fedhaKuboresha utaratibu wa kutengeneza taarifa za fedha


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


75Kuajiri watumishi wanaostahili katika maeneo


yanayohusika na uandaaji taarifa za fedhaKufanya tathmini ya mapungufu yaliyopo katika


mfumo wa kutambua mapato na matumizi kabla ya


fedha halisi kupokelewa au kulipwa na kuyarekebishaKuwa na ratiba inayofaa kwa ajili ya kuandaa taarifa


za fedhaKuwashirikisha wataalamu wa masuala ya fedha


kutoka katika Mradi wa Maboresho ya Serikali za Mitaa


katika kupitia ubora, ukamilifu na ukubalifu wa


kumbukumbu na muundo wa taarifa za fedha za


Halmashauri.


3.7 Utekelezaji wa matumizi ya Mfumo funganifu wa


usimamizi wa fedha(IFMS)


Katika taarifa ya mwaka ya tathmini ya vigezo vya kupata


zuruku ya maendeleo kwa Halmashauri (LGCDG) na


viashiria vya utendaji katika Halmashauri iliyotolewa Aprili,


2007 ilieleza kwamba matumizi ya Mfumo Funganifu wa


Usimamizi wa Fedha (IFMS) umetekelezwa katika Halmashauri


72 zilizofanyiwa tathmini. Halmashauri ishirini na sita


zilitekeleza matumizi ya mfumo huo na arobaini na sita


hazikuteleza ingawa Halmashauri ziliandaliwa kwa matumizi ya


mfumo huo.


Ukaguzi wa utekelezaji wa matumizi ya mfumo huo katika


Halmashauri 13 umeonyesha kama ifuatavyo:


Na Halmashauri Matokeo ya Ukaguzi


1 Halmashauri ya


Wilaya ya


NzegaMfumo wa kudhibiti madai ambayo


hayajalipwa haujaanza kutumikaKukosekana kwa ujuzi wa


watumiaji wa mfumo ambao


hawakupata mafunzoTaarifa za hesabu za mwaka bado


zinaendelea kutengenezwa bila


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


76


kutumia mfumo wa matumizi ya


Mfumo funganifu wa usimamizi wa


fedha


2 Halmashauri ya


Wilaya ya


IgungaIdhini inayoruhusu kuandaliwa kwa


hati ya malipo haionyeshi kasma ya


matumizi hivyo kusababisha


matumizi kutoingizwa kwa usahihi


katika vitabu.Taarifa za hesabu za mwaka bado


zinaendelea kutengenezwa bila


kutumia mfumo wa matumizi ya


Mfumo funganifu wa usimamizi


wa fedha


3 Halmashauri ya


Wilaya ya


SikongeUcheleweshaji wa kuingiza makisio ya


bajeti katika mfumo wa


wa


usimamizi wa fedhaKukosekana kwa ujuzi wa


watumiaji wa mfumo ambao


hawakupata mafunzoTaarifa za hesabu za mwaka bado


zinaendelea kutengenezwa bila


kutumia mfumo wa Mfumo


funganifu wa usimamizi wa fedha


4 Halmashauri ya


Wilaya ya


UramboTaarifa za hesabu za mwaka bado


zinaendelea kutengenezwa bila


kutumia mfumo wa Mfumo


funganifu wa usimamizi wa fedhaKukosekana kwa ujuzi wa


watumiaji wa mfumo ambao


hawakupata mafunzo


5 Halmashauri ya


Manispaa ya


TaboraHundi haziandikwa kwa kutumia


mfumo funganifu wa usimamizi wa


fedha. Kasma za matumizi ambayo


hayajalipiwa hazipoMali za kudumu hazijaingizwa


kwenye mfumoHakuna Jenereta ya tahadhari ili


kuendesha mfumo wakati umeme


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


77


umekatikaWatumishi zaidi wanahitaji


kufundishwa matumizi ya mfumo


6 Halmashauri ya


Wilaya ya TaboraMakisio ya bajeti hayajaingizwa


katika mfumo


funganifu wa


usimamizi wa fedhaKasma za matumizi ambayo


hayajalipiwa hazipo


7 Halmashauri ya


Wilaya ya RungweHalmashauri haijaanza kutumia


mfumo pamoja na kwamba baadhi


ya watumishi walifundishwa


matumizi ya mfumo


8 Halmashauri ya


Manispaa ya


Mtwara/MikindaniTaarifa za hesabu za mwaka bado


zinaendelea kutengenezwa bila


kutumia Mfumo funganifu wa


usimamizi wa usimamizi wa fedha


9 Halmashauri ya


Wilaya ya MasasiTaarifa za hesabu za mwaka bado


zinaendelea kutengenezwa bila


kutumia Mfumo funganifu wa


usimamizi wa fedha


10 Halmashauri ya


Manispaa ya


SingidaTaarifa za hesabu za mwaka bado


zinaendelea kutengenezwa bila


kutumia Mfumo funganifu wa


usimamizi wa fedhaKukosekana kwa ujuzi wa


watumiaji wa mfumo .Hakuna Jenereta ya tahadhari ili


kuendesha mfumo wakati umeme


umekatika


11 Halmashauri ya


Wilaya ya MbingaPamoja na kwamba mfumo wa


IFMS ulianza kutumika 2005/2006


lakini hesabu za Halmashauri


haziandaliwi kwa kutumia mfumo


huo.


12 Halmashauri ya


Manispaa ya


DodomaWatumishi watatu kati ya saba


waliopo kitengo cha uhasibu ndiyo


waliopata mafunzo ya kutumia


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


78


mfumo wa IFMSMfumo hautoi jedwali la bakaa za


akaunti (trial balance) na taarifa


ya mtiririko halisi wa fedhaMali za kudumu hazijaingizwa


kwenye mfumo


13 Halmashauri ya


Wilaya ya


TunduruPamoja na kwamba Mfumo


funganifu wa usimamizi wa fedha


ulianza kutumika 2005/2006 lakini


hesabu za Halmashauri


haziandaliwi kwa kutumia mfumo


huo.


Inashauriwa kwamba Mhasibu Mkuu wa Serikali na Wizara


ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kutoa mafunzo ya kila


wakati kwa watumiaji wa mfumo ili kuhakikisha kwamba wanao


ujuzi wa kutosha kutumia Mfumo Funganifu wa Usimamizi


Fedha. Pia mfumo huu utumike kwenye Halmashauri zote kwa


ukamilifu.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


79


SURA YA 4


4.0 USIMAMIZI WA FEDHA NA MALI ZA KUDUMU KATIKA


MAMLAKA YA SERIKALI ZA MITAA


4.1 Ufuatiliaji wa utekelezaji wa maoni ya ukaguzi kwa


miaka iliyopita katika Halmashauri


Katika mwaka 2006/07 mapendekezo mbali mbali


yametolewa na wakaguzi kuhusu masuala muhimu


yaliyojitokeza katika ukaguzi uliofanyika miaka iliyopita.


Halmashauri nyingi zimeonyesha juhudi ya kutekeleza maoni


ya wakaguzi . Hata hivyo Halmashauri 52 zilikuwa hazijatekeleza


masuala yaliyopita yanayofikia kiwango cha Sh.4,643,565,831,


Halmashauri ya Wilaya ya Musoma ndiyo ilikuwa na kiwango


kikubwa zaidi cha Sh.463,074,416 ikifuatiwa na Halmashauri ya


Manispaa Kinondoni ikiwa na Sh.460,962,403 na


Halmashauri ya Wilaya ya Ludewa ndiyo iliyokuwa na kiwango


cha chini zaidi cha Sh.820,000. Tumekuwa tukitoa taarifa za


ukaguzi na mapendekezo ili kuziwezesha Halmashauri


kurekebisha mapungufu yaliyojitokeza haraka ili kuboresha


mfumo wa uthibiti wa ndani na usimamizi wa rasilimali za


Halmashauri.


Hulka ya kutoshughulikia taarifa ya ukaguzi na


mapendekezo inaweza kusababisha kujirudia kwa dosari


zilizojitokeza katika miaka ijayo. Hali hii inaonyesha


kutokuwepo kwa umakini na uwajibikaji wa kutosha kwa


Maafisa Masuuli na menejimenti za Halmashauri.


4.1.1 Ulinganisho kwa ufupi wa mambo yasiyoshughulikiwa


kwa mwaka 2005/06 na 2006/07 ni kama ilivyo katika jedwali


hapa chini


Mwaka Kiasi


kisichoshughulikiwa


(TSh)


Idadi ya


Halmashauri


2005/2006 9,035,355,267 65


2006/2007 4,643,565,831 52


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


80


Matokeo yanayoonekana hapo juu yanaonyesha kwamba


thamani ya masuala yasiyoshughulikiwa kwa mwaka wa ukaguzi


2005/06 yalikuwa Sh.9,035,355,267 yaliyohusisha Halmashauri


65. Katika mwaka 2006/07 masuala yasiyoshughulikiwa ya


kipindi cha nyuma yalipungua kutoka Halmashauri 65 hadi 52


yakihusisha Sh. 4,643,565,831. Hii inaonyesha kuwa,


menejimenti za Halmashauri zimefanya juhudi katika


kuyafanyia kazi maoni ya ukaguzi. Kiambatisho Na.6 cha


ripoti hii kinaonyesha kwa undani Halmashauri na kiasi cha


mambo yasiyoshughulikiwa.


4.2 Usimamizi wa Fedha


Usimamizi wa fedha kwa ujumla unahusisha makusanyo na


mapokezi ya fedha za Umma na pia usimamizi wa akaunti


za benki za Halmashauri.


Agizo Na.68 la Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa ya


mwaka (1997) linamtaka Mweka Hazina wa Halmashauri


kuhakikisha kwamba ulinganifu wa kibenki, ikijumuisha


udhibiti kati ya daftari la fedha na hesabu za benki


unafanyika kila mwezi. Kwa mwaka 2006/07 Halmashauri


48 hazikuzingatia agizo hili, hali hii ilichangia kuwepo kwa


kiwango kikubwa cha mambo yasiyosuluhishwa katika


ulinganifu wa kibenki, kama ifuatavyo:Jumla ya Sh.362,220,923 zilionekana kuingizwa


kwenye daftari za fedha za Halmashauri lakini


hazikuonekana katika taarifa za benki. Haya ni


mapungufu makubwa ambayo yanaweza kusababisha


matumizi mabaya ya fedha kwa kutokuwa na ushahidi


wa uhakiki wa ulinganisho wa taarifa za kibenki.Jumla ya Sh.4,913,727,424 zinazohusiana na hundi


zilizotolewa kwa watu mbalimbali lakini


hazikupelekwa benki mpaka mwisho wa mwaka wa


fedha tarehe 30 Juni, 2007.Jumla ya Sh.1,277,787,933 zilionyeshwa kama fedha


zisizopelekwa benki. Hakukuwa na jitihada


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


81


zilizoonyesha kuhakikisha kwamba fedha ambazo


hazikupelekwa benki zimepelekwa benkiKiasi cha Sh.360,510,539 kilionekana kama malipo


katika taarifa za benki lakini hakikuonekana kama


malipo katika daftari la fedha la HalmashauriJumla ya sh.489,624,271 zilikusanywa na benki kwa


niaba ya Halmashauri bila kuonekana katika daftari la


fedha la Halmashauri kama mapokezi


4.2.1


Kwa ufupi masuala yasiyoshughulikiwa ya ulinganisho wa


kibenki kwa mwaka 2005/06 na 2006/07 ni kama yalivyo katika


jedwali hapa chini:


Mwaka Mapokezi


katika daftari


la fedha


lakini hayapo


katika taarifa


za benki


Hundi


ambazo


hazikupele


kwa benki


Fedha


ambayo


haijaingizwa


katika


akaunti ya


Halmashauri


Malipo katika


benki ambayo


hayajaingizw


a katika


daftari la


fedha


Mapato


yaliyoingia


benki


hayakuoneka


katika daftari


la fedha


2005/2006 2,134,727,296 10,017,811,4


77


1,296,598,779 472,040,548 684,390,554


2006/2007 392,220,923 4,913,727,46


4


1,277,787,933 360,510,539 489,624,271Jedwali hapo juu linaonyesha kwamba mapokezi


katika daftari la fedha lakini hayapo katika taarifa za


benki kwa mwaka 2005/06 yalikuwa Sh.2,134,727,296


wakati mwaka 2006/07 zilikuwa Sh.392,220,923.Hundi zilizolipwa kwa watu mbali mbali lakini


hazikuwasilishwa benki kwa mwaka 2005/06 zilikuwa


Sh.10,017,811,477 wakati mwaka 2006/07 zilikuwa


Sh.4,913,727,464.Fedha zisizopelekwa benki katika mwaka 2005/06


zilikuwa


Sh.1, 296,598,779 wakati kwa mwaka 2006/07


zilikuwa Sh.1,277,787,933.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


82Jumla ya Sh.360,510,539 zililipwa na benki kutoka


akaunti za Halmashauri lakini malipo hayo hayakuingizwa


katika daftari za fedha za Halmashauri kwa mwaka


2006/07 wakati malipo ya aina hiyo kwa mwaka 2005/06


yalikuwa Sh.472,040,548.


Jumla ya Sh.489,624,271 yalikuwa ni mapato katika taarifa za


benki lakini hayakuonekana katika daftari za fedha kwa mwaka


2006/07. Kwa mwaka 2005/06 mapato ya aina hiyo yalikuwa


Sh.684,390,554.


Mchanganuo wa masuala yasiyosuluhishwa katika taarifa za


benki yameonyeshwa katika kiambatisho Na.5 cha ripoti hii.


4.3 Usimamizi wa mali za kudumu


Uhakiki wa usimamizi wa mali ulihusisha ununuzi, utoaji na


kuweka katika taarifa mali za kudumu.


Utunzaji wa rejista ya mali za kudumu unahusisha taarifa


kuhusu thamani ya mali ya kudumu, namna mali ya kudumu


ilivyopatikana au maelezo kuhusu uhamisho na utoaji wa


mali ya kudumu, uchakavu na ulinganisho kwa kuhesabu mali


kila wakati ni msingi wa namna bora ya usimamizi wa mali za


kudumu.


Mali za kudumu zinazomilikiwa na Mamlaka ya Serikali za


Mitaa zimegawanya katika magari, mitambo, vifaa, majengo na


ardhi.


Ukaguzi wa taratibu na udhibiti wa mali za kudumu katika


Mamlaka za Halmashauri za Serikali za Mitaa ulionyesha mambo


yafuatayo:Mali zilizofutwa ziliendelea kuonyeshwa katika rejista


na majedwali ya maliRejista ya mali haikuonyesha mali zote zinazomilikiwa


na Halmashauri. Aidha menejimenti za Halmashauri


hazifanyi mapitio au kukagua rejista. Uhakiki huu


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


83


utaisadia menejimenti za Halmashauri kujua na


kuelewa aina, idadi na hali za mali za kudumu.Mali zilizofutwa hazikutolewa maelezo ya kutoshaThamani ya mali kama zilivyoonyeshwa katika taarifa


za fedha, majedwali na rejista zilitofatiana.Hati miliki za mali zinazo milikiwa na Halmashauri


hazikuonyeshwa wakati wa ukaguzi


Mapungufu yaliyoorodheshwa hapo juu kuhusu usimamizi wa mali


za kudumu yameonyeshwa kwa kina kama ifuatavyo:


Na. Halmashauri Kiasi Sh. Matokeo ya ukaguzi


1. Halmashauri ya


Mji wa Kibaha


352,278,162 Gari la zimamoto ambalo


halijapokelewa


lilijumuishwa katika


jedwali la mali za


kudumu


2. Halmashauri ya


Manispaa ya


Tabora


11,909,054 Nyumba 10 zilizouzwa


zilionyeshwa katika


mizania


3. Halmashauri ya


Wilaya ya


Kahama


12,097,219 Lori aina ya Isuzu


lisilotumika lilionyeshwa


katika mali za kudumu


4. Halmashauri ya


Manispaa ya


Mtwara Mikindani


159,432,738 Thamani ya mali


zilionyeshwa zaidi katika


vitabu


5. Halmashauri ya


Wilaya ya Liwale


6,000,000 Thamani ya majengo


ilionyeshwa pungufu


6. Halmashauri ya


Wilaya ya


Urambo


81,474,707 Thamani ya majengo,


ardhi na magari


ilionyeshwa zaidi


7. Halmashauri ya


Wilaya ya


Sikonge


259,269,744


52,099,179


Thamani ya mali za


kudumu zilionyeshwa


zaidi


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


84


Magari yanayomilikiwa


na Halmashauri


hayakuwa na kadi za


umiliki au hati za


kupokelea.


8 Halmashauri ya


Wilaya ya Lindi


2,962,000 Viyoyozi


havikuonyeshwa kwenye


vitabu


9. Halmashauri ya


Wilaya ya


Ruangwa


219,000,000


59,271,818


Madarasa na nyumba za


walimu hazikuonyeshwa


kwenye vitabu


Madaraja


hayakuonyeshwa katika


hesabu


10. Halmashauri ya


Wilaya ya


Tabora


97,461,240 Thamani ya magari


hayakujumuishwa katika


mizania


11. Halmashauri ya


Manispaa ya


Shinyanga


391,406,700 Mali za kudumu


hazikuonyeshwa katika


mizania


12. Halmashauri ya


Wilaya ya


Mkuranga


120,248,961 Thamani ya mali za


kudumu ilionyeshwa


pungufu


13 Halmashauri ya


Wilaya ya Liwale


6,000,000 Thamani ya majengo


ilionyeshwa pungufu


14. Halmashauri ya


Manispaa ya


Arusha


317,415,428 Thamani ya magari


yaliyonunuliwa kwa


mwaka huu haikuwa


sahihi


15. Halmashauri ya


Wilaya ya Nzega


20,424,632 Magari, mitambo


yaliyoharibika na


yasiyotumika kwa miaka


2 hadi 10 hayajafutwa


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


85


16. Halmashauri ya


Wilaya ya


Rungwe


139,037,500 Hesabu ya mali


zilizofutwa hazikuletwa


kwa ukaguzi


17. Halmashauri ya


Wilaya ya


Ngara


10,869,371 Magari 7 , 2 yakiwa na


thamani iliyoonyeshwa


yameharibika na


hayatumiki kwa muda


mrefu


18. Halmashauri ya


Wilaya ya


Karagwe


104,176,999 Magari 9 yakiwa na


thamani iliyoonyeshwa


yameharibika na


hayatumiki kwa muda


mrefu


19 Halmashauri ya


Wilaya ya


Igunga


34,621,353 Magari 2 yameegeshwa


kwa zaidi ya mwaka kwa


sababu ya gharama


kubwa ya matengenezo.


20 Halmashauri ya


Wilaya ya


Kibondo


81,128,309 Thamani ya mali za


kudumu zilizoonyeshwa


katika mizania na


jedwali la mali


inatofautiana


21. Halmashauri ya


Wilaya ya


Lindi


3,505,000 Thamani ya mali za


kudumu zilizoonyeshwa


katika mizania na


jedwali la mali


inatofautiana


22. Halmashauri ya


Wilaya ya


Misungwi


96,931,630


81,107,060


Thamani ya mitambo


iliyoonyeshwa katika


mizania na jedwali la


mali inatofautiana


Thamani ya ardhi


iliyoonyeshwa katika


mizania na jedwali la


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


86


mali inatofautiana


23. Halmashauri ya


Wilaya ya


Ruangwa


2,739,145 Thamani ya uchakavu


ilionyeshwa pungufu


24. Halmashauri ya


Wilaya ya


Ludewa


2,191,496 Thamani ya uchakavu


ilionyeshwa katika


mtiririko wa fedha na


taarifa ya mapato na


matumizi vinatofautiana


25. Halmashauri ya


Wilaya ya


Mpwapwa


3,222,387,260 Hati miliki inakosekana


26. Halmashauri ya


Wilaya ya


Dodoma


361,640,048 Hati miliki inakosekana


27. Halmashauri ya


Manispaa ya


Dodoma


2,606,716,146 Hati miliki inakosekana


28. Halmashauri ya


Mji wa Lindi


7,039,741,909 Ushahidi wa


uthaminishaji mali


haukuonekana


29. Halmashauri ya


Mji wa KibahaTaarifa ya mali za


kudumu ilionyeshwa


kwa kuzingatia


viwango vya kuripoti


taarifa za fedha


(IFRs) na mwongozo


wa uhasibu wa


Serikali za Mitaa


unatofautiana katika


kuonyesha uchakavu“IFRs” haikuzingatiwa


30. Halmashauri ya


Wilaya ya


3,540,051,412 Kutokuwepo kwa rejista


ya mali za kudumu


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


87


Morogoro


31. Halmashauri ya


Wilaya ya Kasulu


– Kutokuwepo kwa rejista


ya mali za kudumu


32. Halmashauri ya


Wilaya ya


Kigoma


– Kutotunzwa vizuri kwa


rejista ya mali za


kudumu


Ukaguzi ilipendekeza kwamba Mamlaka za Halmashauri za


Serikali za Mitaa ziendelee kuboresha kumbukumbu za


mali, taratibu, mifumo na kuhakikisha kwamba


kumbukumbu zinawekwa ili kuwezesha uandaaji wa taarifa


za hesabu sahihi kwa mwaka 2007/08 na miaka


inayoendelea.


4.4 Wadaiwa wasiolipa Sh.5,614,010,055


Ukaguzi wa taarifa za hesabu na majedwali ya uthibitisho


kwa Halmashauri 76 umeonyesha kuwa wadaiwa wa jumla


ya Sh.5,614,010,055 hazikukusanywa mpaka mwisho wa


mwaka wa fedha wa taarifa hii, 30 Juni, 2007. Hii ni


kinyume na maagizo Na.120 na 121 ya Memoranda ya Fedha


ya Serikali za Mitaa 1997 yanayosema kwamba “ni jukumu


la Mweka Hazina kufanya mipango ya kutosha ya fedha na


hesabu ili kuhakikisha uwekaji kumbukumbu mzuri wa


fedha zote za Halmashauri na ukusanyaji, utunzaji kwa


usalama na uwekaji benki wa fedha hizo. Na “Kadiri


iwezekanavyo mapato yote yatakusanywa kulingana na


huduma iliyotolewa au wakati wa kutoa huduma. Kama


sehemu ya mchakato wa bajeti ya mwaka, Halmashauri


itaweka kiwango cha chini cha mwisho ambacho


kitawezesha malipo kamili kufanywa kabla na (kama ni


lazima) viwango vya chini vya amana”. Kushindwa


kukusanya fedha toka kwa wadaiwa wa Halmashauri


kunaonyesha udhaifu mkubwa wa udhibiti wa ndani wa


ukusanyaji wa madeni toka wadaiwa na kutozingatiwa kwa


Maagizo yaliyotajwa hapo juu ambayo yanaweza


Halmashauri kushindwa kutimiza majukumu yaliyowekwa


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


88


ikiwemo kuchelewa kukamilika kwa miradi iliyopangwa kwa


wakati kutokana na tatizo la ukata. Orodha ya deni la


Wadaiwa imeonyeshwa katika Kiambatisho 7 cha ripoti hii.


4.4.1 Ulinganisho kwa ufupi wa orodha ya wadaiwa kwa mwaka


2005/2006 na 2006/07 ni kama ilivyo katika jedwali hapa


chini


Mwaka Kiasi(Sh.) Idadi ya


Halmashauri


2005/20006 4,621,642,416 44


2006/2007 5,614,010,055 76


Kutokana na jedwali hilo hapo juu ni dhahiri kwamba


Halmashauri 44 zilizokaguliwa mwaka 2005/06 hazikuweza


kukusanya kutoka kwa wadaiwa kiasi cha Sh.4,621,642,416


ambapo kwa mwaka 2006/07 Halmashauri 76 zilikuwa na


wadaiwa wanaofikia Sh.5,614,010,055. Hiki ni kiashiria


kwamba menejimenti katika Halmashauri husika


hazikufanya jitihada za kutosha kukusanya kutoka kwa


wadaiwa na hivyo kiwango cha wadaiwa kiliongezeka


kutoka kiasi cha Sh.4,621,642,416 kwa mwaka 2005/06


hadi Sh.5,614,010,055 kwa mwaka 2006/07.


4.5 Wadai wasiolipwa Sh.6,402,099,278


Katika ukaguzi wa taarifa za fedha za Halmashauri,


tumegundua deni kubwa la Wadai la Sh.6,402,099,278


litakalosababisha Halmashauri kupoteza uaminifu wa Mkopo


kwa watoa huduma wao. Halmashauri zenye deni kubwa la


Wadai ni Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma/Ujiji, jumla


ya Sh.363,055,047 (5.7%) ikifuatwa na Halmashauri ya


Wilaya ya Morogoro yenye Sh.355,924,490 (5.6%) ya tatu ni


Halmashauri ya Wilaya ya Babati inayodaiwa


Sh.298,717,255 (4.7%).


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


89


Kuzidi kuchelewesha kulipa deni la wadai kutaleta athari


mbaya kwa Halmashauri zinazohusika, zikiwemo:-Hatari ya kuanzisha madaiano na wadai.Kupoteza hadhi na uaminifu wa mkopo.Kunyimwa hudumaKuathiri bajeti.


Kutokana na hoja hizo, Mamlaka za Serikali za Mitaa


zinahimizwa sana kulipa madeni yao haraka yanapofikia


wakati wake. Orodha ya deni la wadai imeonyeshwa


katika kiambatisho cha 8 cha ripoti hii.


4.5.1 Ulinganisho kwa ufupi wa orodha ya wadai kwa mwaka


2005/2006 na 2006/07 ni kama ilivyo katika jedwali hapa


chini


Mwaka Kiasi (Sh.) Idadi ya


Halmashauri


2005/2006 7,527,162,259 47


2006/2007 6,402,099,278 68


Jedwali la hapo juu linaonyesha kwamba Halmashauri 47


zilizokaguliwa katika mwaka 2005/06 zilikuwa na wadai wa


Sh.7,527,162,259 hali inayoweza kusababisha kupoteza


uaminifu. Kiasi hiki kilipungua hadi kufikia Sh.6,402,099,278


katika mwaka 2006/07 wakati Halmashauri zinazodaiwa


ziliongezeka na kufikia 68.


4.6 Masurufu yasiyorejeshwa toka Halmashuri 17


Sh.586,715,095


Agizo Na.134 la Memoranda ya Fedha ya Serikali za Mitaa


(1997) linasema “Masurufu ya safari au masurufu maalum


lazima yarejeshwe ndani ya majuma mawili baada ya afisa


kurejea kwenye kituo chake cha kazi au baada ya


kukamilisha shughuli; kushindwa kurejesha hakutasababisha


tu kiasi kinachodaiwa kukatwa kwenye mshahara wa afisa


kwa kima kilichoongezwa bali pia kunaweza kusababisha


kukatwa tozo ya si chini ya asilimia 5 ya mshahara wake.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


90


Kinyume na Agizo la taarifa za fedha za Mamlaka ya Serikali


za Mitaa, Halmashauri 17 zimeonyesha jumla ya masurufu


yasiyorejeshwa ya Sh.586,715,095. Halmashauri ya Wilaya


ya Arumeru inadai kiasi kikubwa cha masurufu ya


Sh.193,481,652 ikifuatiwa na Halmashauri ya Wilaya ya


Masasi yenye Sh.121,416,500 wakati Halmashauri ya Wilaya


ya Kilwa ni ya tatu yenye jumla ya Sh.58,528,040.


Masurufu mapya yatatolewa tu kwa watumishi ambao


wamekamilisha kurejesha marufu waliyopewa awali


Ninapenda kusisitiza umuhimu wa kufuata masharti ya


Sheria hasa kuhusu urejeshaji wa masurufu. Orodha ya


masurufu yasiyorejeshwa kama ilivyokuwa 30 Juni, 2007


imeonyeshwa katika Kiambatisho 9 cha ripoti hii.


4.6.1

O

rodha ya Masurufu yasiyorejeshwa kwa ufupi kwa


mwaka 2005/2006 na 2006/07 ni kama ilivyo katika


jedwali hapa chini


Mwaka Kiasi


(Sh.)


Idadi ya


Halmashauri


2005/2006 806,622,793 65


2006/2007 586,715,095 17


Muhtasari wa matokeo ya masurufu yasiyorejeshwa katika


mwaka 2006/07 umeonyesha kwamba kumekuwa na


maendeleo mazuri ya urejeshaji wa masurufu yaliyotolewa


kwa watumishi katika Halmashauri, ambapo yalipungua


toka Sh.806,622,793 katika mwaka 2005/06 yakihusisha


Halmashauri 65 hadi kufikia Sh.586,715,095 yakihusishwa


Halmashauri 17 katika mwaka 2006/07.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


91


4.7 Vitabu vya mapato ambavyo havikuwasilishwa kwa


ukaguzi


Maagizo Na.101 na 102 ya Memoranda ya fedha ya Mamlaka


za Halmashauri za Serikali za Mitaa yanasema: “Maofisa


wote wenye vitabu vya stakabadhi lazima warudishe vitabu


vyote vya stakabadhi vilivyotumika na visivyotumika kila


mwisho wa mwezi katika fomu maalum, na upotevu


wowote wa nyaraka zinazotakiwa kutolewa maelezo lazima


utolewe taarifa haraka kwa ofisa anayehusika. Nakala ya


ripoti lazima ipelekwe kwa Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa


Hesabu za Serikali na afisa mhimili msaidizi wa Serikali za


Mitaa anayehusika. Kinyume na maagizo hayo, jumla ya


vitabu 996 vya stakabadhi za mapato kutoka Mamlaka za


Serikali za Mitaa 8 zimetolewa taarifa ya kukosekana kwa


hiyo havikuwasilishwa kwa ajili ya ukaguzi.


Kupotea kwa vitabu vya stakabadhi za mapato katika


Halmashauri kunaweza kuleta athari zifuatazo:Kwa kuwa vitabu hivi vya stakabadhi za mapato


vilikusudiwa kukusanya mapato ya Halmashauri


haikujulikana kwa uhakika kiasi cha mapato kilichokuwa


kimekusanywa.Kuna uwezekano mkubwa wa wizi wa wazi wa maduhuli


ya Halmashauri kutoka kwa wakusanyaji wa maduhuli.Inaathiri bajeti ya mapato ya Halmashauri.


Kwa hiyo ni muhimu kwa menejimenti ya Halmashauri


kuanzisha mfumo wa udhibiti wa ndani unaofaa kwa


usimamizi wa vitabu vya stakabadhi za mapato.


Hatua kali kwa upande wa menejimenti ikiwemo


kuwafungulia mashitaka wakusanyaji mapato wanaokiuka


utaratibu lazima zichukuliwe. Orodha ya vitabu vya


stakabadhi za maduhuli vilivyokosekana inaonyeshwa katika


kiambatisho 10 cha ripoti hii.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


92


4.7.1 Muhtasari wa vitabu ambavyo havikuwasilishwa kwa


ukaguzi 2005/06 na 2006/07


Mwaka Idadi ya vitabu


vilivyokosekana


Idadi ya Halmashauri


2005/2006 329 35


2006/2007 996 8


4.8 Kutokuwasilishwa kwa maduhuli ya Mamlaka ya Serikali


za Mitaa yaliyokusanywa na mawakala Sh.366,971,247


Ili kuzingatia agizo Na.110 na Memoranda ya fedha za


Mamlaka ya Serikali za Mitaa (1997) wakusanyaji wa


maduhuli wanatakiwa kuwasilisha kwa mtunza fedha wa


Halmashauri vitabu vya kukusanyia maduhuli.


Katika mwaka wa taarifa hii, Mamlaka za Serikali za Mitaa


(12) hazikupokea maduhuli kutoka kwa mawakala wa


ukusanyaji ya jumla ya Sh.366.971,247 zilizokusanywa


katika vituo mbalimbali kinyume na Agizo Na. 110 la


Memoranda ya Fedha ya Serikali za Mitaa (1997).


Na. Halmashauri Kiasi (Sh.)


1. Halmashauri ya wilaya ya Muleba 6,410,000


2. Halmashauri ya wilaya ya Kigoma 7,431,500


3. Halmashauri ya wilaya ya Kasulu 11,106,000


4. Halmashauri ya wilaya ya Nkasi 20,256,600


5. Halmashauri ya wilaya ya Mpanda 13,120,100


6. Halmashauri ya wilaya ya Tarime 44,275,000


7. Halmashauri ya wilaya ya Kibondo 50,876,882


8. Halmashauri ya Manispaa ya Songea 10,596,990


9. Halmashauri ya wilaya ya Sengerema 17,328,400


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


93


10. Halmashauri ya wilaya ya Tandahimba 170,295,650


11. Halmashauri ya wilaya ya Kongwa 5,711,000


12. Halmashauri ya wilaya ya Tabora 9,563,125


Jumla 366,971,247


4.8.1 Muhtasari wa mapato ambayo hayakuwasililishwa katika


Halmashauri kwa mwaka 2005/06 na 2006/07


Mwaka Maduhuli yasiyo


wasilishwa (Sh.)


Idadi ya Halmashauri


zilizohusika


2005/2006 217,502,861 14


2006/2007 366,971,247 12


Muhatasari hapo juu unaonyesha kwamba maduhuli


yasiyowasilishwa na mawakala kwa mwaka 2005/06


yaliyohusisha Halmashauri 14 yalifikia Sh.217,502,861


ambapo katika mwaka 2006/07 yasiyowalishwa na


mawakala yalifikia Sh.366,971,247 ambayo yalihusisha


Halmashauri 12.


4.9 Matumizi yenye nyaraka pungufu Sh.895,091,162


Malipo yenye nyaraka pungufu yanatokea wakati hati za


malipo zinakosa viambatisho kama vile hati za kuagizia vifaa,


Ankara, taarifa za matumizi, orodha ya malipo iliyosainiwa, hati


za kupokelea vifaa nk.


Agizo Na. (5) (c) la Memoranda ya Fedha ya Serikali ya


Mitaa inataka malipo yote yanayofanywa kutoka Fedha za


Halmashauri yawe na uthibitisho wa kutosha. Wakati wa


ukaguzi wa Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa mwaka


2006/2007, imegunduliwa kwamba Halmashauri 32 kati ya


124 zilizokaguliwa zimepitisha malipo yenye kasoro bila ya


nyaraka za uthibitisho yenye jumla ya Sh.895,091,162


.


Malipo yasiyo na uthibitisho yanatia shaka uhalali na uhalisi


wa malipo hayo. Menejimenti za Halmashauri zina jukumu


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


94


la kuhakikisha kuwa nyaraka zinazohitajika tu zikiwemo


nyaraka za uthibitisho wa hati za malipo zinatunzwa vizuri


na kupatikana kwa ukaguzi wakati zinapohitajika. Orodha


ya matumizi yenye nyaraka pungufu yameonyeshwa katika


kiambatisho 11 cha ripoti hii.


4.9.1 Muhtasari wa matumizi yenye nyaraka pungufu


Mwaka Kiasi(Sh.) Idadi ya


Halmashauri


zilizohusika


2005/2006 2,403,092,747 46


2006/2007 895,091,162 32


Matokeo ya muhtasari hapo juu wa matumizi yenye nyaraka


pungufu unaonyesha kwamba kumekuwa na maendeleo katika


kupunguza matumizi yenye nyaraka pungufu. Hii inashudiwa na


ukweli kwamba katika mwaka 2005/06 malipo ya aina hii


yalikuwa Sh.2,403,092,747 yakihusisha Halmashauri 46


wakati mwaka 2006/07 malipo ya aina hii yalipungua na


kufikia Sh.895,091,162 yakihusisha Halmashauri 32.


4.10 Matumizi yasiyokuwa na hati za malipo Sh.81,329,428


Matumizi yasiyokuwa na hati za malipo ni matumizi ambayo


yanakuwa hayana hati za malipo na viambatisho vyake


kuthibitisha uhalali wa malipo hayo.


Wakati wa ukaguzi wa Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa


mwaka wa fedha wa 2006/2007, imebainika kwamba


Halmashauri 12 kati ya 124 zilizokaguliwa zimeidhinisha


malipo ya Sh.81,329,428 bila ya hati za malipo za


uthibitisho. Haya yalikuwa ni malipo yaliyoakisiwa katika


daftari la fedha taslimu lakini yamekosa uthibitisho wa


madhumuni ya malipo hayo.


Malipo yasiyo na hati za malipo za uthibitisho zinakosesha


taarifa moja muhimu kuhusu malipo ya aina hiyo kwa


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


95


mfano; sababu, aina na madhumuni ya malipo. Kwa vile


hili ni tatizo la muda mrefu linalojirudia katika Halmashauri


zetu nyingi, ningependa kuwakumbusha Maofisa Masuuli na


menejimenti za Halmashauri kuhusu wajibu wao katika


kuhakikisha kuwa nyaraka za maelezo za Halmashauri


zikiwemo hati za malipo zinatunzwa vizuri na hazina budi


kupatikana kwa ukaguzi zinapohitajika.


Halmashauri zilizofanya matumizi bila kuwa na hati za


malipo


Na Halmashauri Kiasi (Sh.)


1.


Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam 5,926,255


2.

Halmashauri ya Wilaya ya Ileje

3,376,771


3.


Halmashauri ya Manisapaa ya Kigoma/Ujiji 2,560,672


4.


Halmashauri ya Wilaya ya Masasi 12,246,663


5.


Halmashauri ya Wilaya ya Mbeya 8,712,161


6.


Halmashauri ya Wilaya ya Mkuranga 2,800,000


7.


Halmashauri ya Wilaya ya Morogoro 19,370,334


8.


Halmashauri ya Manisapaa ya Morogoro 4,596,547


9.


Halmashauri ya Wilaya ya Musoma 3,376,771


10.


Halmashauri ya Manisapaa ya Musoma 5,749,000


11.

Halmashauri ya Wilaya ya Nzega

12,492,730


12.


Halmashauri ya Wilaya ya Tarime 121,524


Jumla 81,329,428


4.10.1 Muhtasari wa matumizi yasiyokuwa na hati za


malipo kwa


mwaka 2005/2006 na 2006/2007


Mwaka Kiasi (Sh) Idadi ya Halmashauri


zilizohusika


2005/2006 1,934,374,846 27


2006/2007 81,329,428 12


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


96


Jedwali hapo juu linaonyesha kwamba mwaka 2005/06


Halmashauri 27 zilifanya matumizi bila hati za malipo


yaliyofikia Sh.1,934,374,846. Mwaka 2006/07 kiasi cha


matumizi yaliyofanyika bila hati za malipo kilipungua


kutoka Sh.1,934,374,846 hadi kufikia Sh.81,329,428


yakihusisha Halmashauri 12, hii ni kiashiria kwamba


kumekuwa na maendeleo katika utunzaji wa hati za


malipo.


4.11 Ruzuku kutoka Serikali Kuu isiyotumika


Sh.7,884,401,171


Ruzuku ya Serikali ya Sh.7,884,401,171 iliyotolewa kwa


Halmashauri 14 hadi kufikia tarehe 30 Juni, 2007. Hii


inaweza kuwa na athari katika huduma zilizotarajiwa


kutolewa na Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa wananchi.


Orodha ya Halmashauri na ruzuku ambayo haikutumika ni


kama ifuatavyo:-


Halmashauri Jumla ya


ruzuku


iliyopokelw


a (Sh.)


Matumizi


(Sh.)


Bakaa


(Sh.)


Halmashauri ya Wilala


ya Songea


1,361,966,9


02


543,871,130 818,095,772


Halmashauri ya Wilala


ya Tarime


1,214,641,3


93


790,021,614 424,619,779


Halmashauri ya Wilala


ya Kasulu


2,945,847,2


91


2,095,893,941 849,953,350


Halmashauri ya Wilala


ya Nachingwea


1,053,642,1


54


404,391,483 649,290,670


Halmashauri ya Wilala


ya Liwale


456,103,325 366,008,769 90,008,556


Halmashauri ya Wilala


ya Tarime


1,214,641,3


93


790,021,616 424,619,779


Halmashauri ya Wilala 3,707,190,0 2,607,046,761 1,100,143,244


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


97


ya Bunda 05


Halmashauri ya Wilala


ya Namtumbo


633,612,661 510,579,004 123,033,657


Halmashauri ya Mji wa


Babati


1,305,628,4


93


778,929,472 586,699,021


Halmashauri ya


Manispaa ya Singida


772,650,706 411,594,102 261,056,604


Halmashauri ya


Manispaa ya Songea


289,000,320 119,715,923 169,284,399


Halmashauri ya Wilala


ya Manyoni


562,398,603 185,905,747 376,452,936


Halmashauri ya Wilala


ya Bunda


3,707,190,0


05


2,607,046,761 1,100,143,244


Halmashauri ya Wilala


ya Mbulu


6,259,607,6


98


5,237,304,302 911,000,160


Jumla 25,484,120,9


49


17,448,330,625


7,884,401,171


4.11.1 Muhtasari wa ruzuku za Serikali zisizotumika kwa


mwaka


2005/06 na 2006/07


Mwaka Kiasi


(Sh)


Idadi ya Halmashauri


zilizohusika


2005/2006 2,665,196,806 5


2006/2007 7,884,401,171 14


Muhtasari wa matokeo ya ruzuku isiyotumika kwa mwaka


2005/06 unaonyesha kuwa jumla ya Halmashauri 5 zilipata


ruzuku ya Serikali jumla ya Sh.18,915,181,241 wakati


matumizi yalikuwa Sh.16,249,984,404 na kuwa na bakaa


isiyotumika ya Sh.2,665,196,806.


Katika mwaka 2006/07 jumla ya Halmashauri 14 zilipata


ruzuku ya Serikali jumla ya Sh.25,484,120,949 wakati


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


98


matumizi yalikuwa Sh.17,448,330,625 na kuwa na bakaa


isiyotumika ya Sh.7,884,401,171.


Huu ni ushahidi kwamba miradi ya maendeleo ambayo


ilitengewa ruzuku hizi ambazo hazikutumika,


haikutekelezwa kama ilivyopangwa.


4.12 Matokeo kwa ufupi ya kaguzi maalum zilizofanyika


mwaka 2006/07


Katika mwaka 2006/07 tulifanya kaguzi maalum katika


Halmashauri 4 ambazo ni Halmashauri za Wilaya ya Nzega,


Mwanga, Singida na Bagamoyo.


Mambo yaliyojitokeza katika kaguzi maalum hizi ni kama


ifuatavyo:


Halmashauri za Wilaya ya Nzega


Joint Rehabilitation Fund (JRF)- Sh.210,000,000Nyufa zilijitokeza katika majengo yaliyokarabatiwaNyumba za watumishi hazikuwa na sehemu za huduma muhimu


kama vile vyoo, mabafu na jiko


Mradi wa msaada wa chakula (Food Aid Project)


Sh.222,273,875Visima virefu 11 vilichimbwa na kukamilika badala ya visima


17Visima 10 havikujengwa kwa sababu ya kukosekana kwa maji


Mpango wa Maendeleo ya Kilimo wa Wilaya – Sh.57,186,862Matumizi ya Sh.5,220,000 yaliyolipwa kwa mtumishi wa


Halmashauri kwa ajili ya kupima mipaka ya mabwawa


hayakuwa na nyaraka za kutosha


‘Global Fund Project’ – Shs.262,220,973Masurufu ya Sh.2,314,000 yaliyolipwa kwa ajili ya ununuzi wa


baiskeli hayakurejeshwa.Viyoyozi vitatu (3) venye thamani ya Sh.6,592,000 vilinunuliwa


kutoka katika duka linalouza vifaa vya ofisi ambalo haliuzi


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


99


viyoyozi.Malipo ya Sh.47,063,550 yalikuwa na nyaraka pungufuShilingi 26,400,000 zililipwa kwa viongozi 22 wa Halimashauri


kwa kutumia kiwango cha posho cha Sh. 60,000 badala ya Sh.


40,000 ambacho ndicho kilichostahili kulipwa.Hati ya malipo ya Sh.41,000,000 iliyotumika kuhamisha fedha


toka akaunti ya miradi haikutolewa kwa ukaguzi.


Halmashauri ya Wilaya ya MwangaKiasi cha Maduhuli ya Sh.22,603,500 kilichotakiwa kukusanywa


toka vitabu 67 hayakupelekwa benki na vitabu 23 vya


stakabadhi za wazi havikutolewa kwa ukaguzi.Vitabu 50 vilivyochapishwa kwa ajili ya kukusanyia maduhuli


vyenye thamani ya Sh.25,000,000 havikupokelewa wala


kuingizwa kwenye daftari la kuorodheshea nyaraka zenye


thamani.Maduhuli ya jumla ya Sh.31,509,715 yaliyokusanywa kwa


kipindi cha miaka mitatu mfululizo hayakupelekwa benki.Uhakiki wa taarifa ya ulinganisho wa kibenki ulionyesha kuwa


kiasi cha Sh. 64,403,486 hakikupelekwa benki.


Halmashauri ya Wilaya ya SingidaFedha kiasi cha Sh. 165,000,000 zilizotengwa kwa ununuzi wa


gari la zimamoto zilitumika kwa matumizi mengineHalmashauri haikutenga kiasi cha Sh.200,000,000 kwa ajili ya


ununuzi wa gari la zimamotoHalmashauri haikutayarisha ripoti ya utekelezaji wa miradiMpango wa maendeleo ya Shule za Msingi haukununua


madawati 70 ya shule za msingi ingawa fedha zilitengwa.Halmashauri ilitumia kiasi cha Sh. 5,278,715 kununulia mfumo


wa Tovuti. Hata hivyo mpaka ripoti hii inaandaliwa mfumo huu


ulikuwa haufanyi kazi.


Halmashauri ya Wilaya ya BagamoyoMaduhuli ya Sh.8,680,462 hayakupelekwa benkiKiasi cha Sh.10,237,735 kiliwekwa benki bila hati za kuweka fedha


na wala hazikuingizwa kwenye vitabu vya HalmashauriMaduhuli ya Sh.14,829,230 yaliyowekwa benki hayakuingizwa


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


100


katika vitabu vya HalmashauriNambari za stakabadhi zenye thamani ya Sh.17,771,206


hazikuonyeshwa katika hati za kupeleka fedha benkiVitabu vya Stakabadhi 82 za kupokelea maduhuli za mwaka


2005/06 hazikuwasilishwa kwa ukaguziTaarifa ya ulinganisho wa benki ilionyesha maduhuli


yaliyokusanywa ya Sh.


14,095,492 ambayo hayakupelekwa benkiHalmashauri haikuwa na mpango wa manunuzi na pia manunuzi


yalifanyika bila kuwepo kwa ushindanishi wa bei. Zaidi ya hayo


manunuzi yalifanywa na wakuu wa vitengo bila kutumia kitengo cha


usimamizi wa manunuzi


.Halmashauri ina udhaifu katika kuingia mikataba ya


kukusanya maduhuli na ushuru wa samaki


4.13 Mishahara isiyolipwa ambayo haijarudishwa Hazina


Sh.482,703,896


Ukaguzi wa Halmashauri 28 uligundua mishahara ya


Sh.482,703,896 isiyolipwa ambayo haikurudishwa Hazina


kinyume na matakwa ya Kanuni za Sheria ya Fedha ya mwaka


2001 Kanuni cha 113(3) ambacho kinaagiza mishahara


isiyolipwa kurudishwa kwa Mhasibu Mkuu wa Serikali.


Halmashauri zinazohusika ni;


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


101


Nimewashauri Maafisa Masuuli wa Halmashauri husika


kuzingatia kanuni zilizotajwa hapo juu pamoja na maelekezo


yaliyomo katika barua toka Hazina yenye


kumb.Na.EB/AG/5/03/01/Vol.VI/136 ya tarehe 31 Agosti 2007


inayoagiza mishahara yote isiyolipwa katika Halmashauri


kurudishwa Hazina kupitia akaunti za sekretariati za Mikoa


kwa ajili ya udhibiti.


Na Halmashauri Kiasi(Sh) Na Halmashauri Kiasi (Sh)


1 H/ya Wilaya ya Bagamoyo 22,071,216 2. H/ya Wilaya ya Musoma 8,434,273


3 H/ya Manispaa ya Bukoba 2,125,100 4. H/ya Wilaya ya Njombe 10,874,021


5 H/ya Wilaya ya Kibaha 17,386,117 6. H/ya Wilaya ya Nkasi 49,568,690


7 H/ya Manispaa ya Kigoma 465,629 8. H/ya Wilaya ya Nzega 26,728,882


9 H/ya Wilaya ya Kilosa 5,001,608 10. H/ya Wilaya ya Same 4,186,240


11 H/ya Wilaya ya Kisarawe 28,941,253 12. H/ya Wilaya ya Sengerema 10,921,500


13 H/ya Wilaya ya Kishapu 5,412,919 14. H/ya Wilaya ya Simanjiro 25,797,923


15 H/ya Wilaya ya Kwimba


64,482,147 16. H/ya Wilaya Songea 38,249,920


17 H/ya Wilaya ya Magu 17,392,615 18. H/ya Manispaa ya Songea 10,234,554


19 H/ya Wilaya ya Mbinga 7,225,033 20 H/ya Wilaya ya Sumbawanga 20,416,560


21 H/ya Wilaya ya


Mkuranga


10,371,227 22 H/ya Wilaya ya Sumbawanga 11,614,141


23 H/ya Wilaya ya Monduli 15,934,284 24. H/ya Wilaya ya Tabora 1,274,607


25 H/ya Wilaya ya Morogoro 35,015,966 26. H/ya Wilaya ya Tarime 8,235,767


27 H/ya Manispaa ya Mtwara 3,368,833 28. H/ya Wilaya ya Tunduru 20,972,871


Jumla ndogo 235,193,947 Jumla ndogo 247,509,949


Jumla Kuu 482,703,896


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


102


4.14 Mfumo wa udhibiti wa ndani


Mfumo wa udhibiti wa ndani unamaanisha namna ambayo


rasilimali za Halmashauri zinavyo simamiwa na kupimwa.


Udhibiti wa ndani ni sehemu muhimu katika kuzuia na


kugundua wizi/ubadhirifu na kulinda rasilimali zinaoonekana


na zisizoonekana za Taasisi. Katika ngazi ya taasisi malengo


ya udhibiti wa ndani yanauhusiano na kutoa


taarifa za fedha zinazoaminika, kupata matokeo ya


mafanikio ya malengo yaliyowekwa kwa wakati, na kuzingatia


Sheria na Kanuni. Katika shughuli za ulipaji wa fedha, udhibiti


wa ndani unahusu shughuli maalum za kufikia malengo (kwa


mfano kuhakikisha malipo yaliyofanywa kwa wasambazaji mali na


watoa huduma ni sahihi). Usimamizi imara wa udhibiti wa ndani


unarahisishwa kwa kuwepo utawala bora katika


Halmashauri.


4.14.1 Masuala ya Utawala bora


Anayeteuliwa kama Afisa Masuuli katika Halmashauri


anakuwa na majukumu ya usimamizi wa jumla katika uongozi


wa wafanyakazi wa Halmashauri, taratibu za usimamizi wa fedha


na mambo mengine. Hii ndio maana halisi ya majukumu


aliyopewa Afisa Masuuli. Utawala bora unajumuisha sera na


taratibu zinazotumika kuongoza shughuli za taasisi ili


kuhakikisha kwamba malengo yanafikiwa na shughuli


zinaendeshwa kwa kuzingatia maadili na uwajibikaji. Misingi


ya utawala bora unajumuisha kamati ya ukaguzi wa hesabu na


shughuli za ukaguzi wa ndani.


4.14.2 Kamati ya ukaguzi wa hesabu


Malengo makuu ya Kamati ya Ukaguzi wa Hesabu ni


kuchangia kwa uhuru, uhakika wa kuwepo na mfumo thabiti


wa udhibiti wa ndani ulio imara katika Halmashauri. Kwa


mujibu wa maelekezo ya Bodi ya Wahasibu na Wakaguzi kupitia


(TSRP) Na.3 ambayo iko sambamba na viwango bora vya


kimataifa vinamtaka kila Afisa Masuuli, kuanzisha


Kamati za Ukaguzi wa Hesabu inayojumuisha wajumbe


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


103


ambao wanatoka nje ya taasisi husika wakiwa na majukumu


yakusaidia kuimarisha mfumo wa udhibiti wa ndani.


Nimesikitishwa kuona kwamba Halmashauri nyingi


hazijaanzisha Kamati za Ukaguzi wa Hesabu.


Ningependa kusisitiza hapa kwamba, Kamati za Ukaguzi


zina mchango muhimu wa kuimarisha utawala bora katika


Halmashauri, kama kuhakikisha uwezeshaji wa kazi za


ukaguzi wa ndani na nje. Kwa sababu hiyo, ninapendekeza


kwa menejimenti za Halmashauri kuanzisha Kamati za


Ukaguzi.


4.14.3 Masuala ya ukaguzi wa ndani


Ukaguzi wa ndani unahusisha utumiaji wa mfumo


unaokubalika unao chambua mchakato wa shughuli za taasisi au


matatizo na kutoa mapendekezo. Mawanda ya ukaguzi wa ndani


katika taasisi ni mapana na yanaweza kuhusisha masuala ya


udhibiti wa ndani kama vile ufanisi wa shughuli, utayarishaji


wa taarifa za fedha zenye kuaminika, kuzuia na kuchunguza


udanganyifu, utunzaji mali na uzingatiaji wa sheria na


kanuni.


Ukaguzi wa ndani ni sehemu muhimu katika mipaka na


misingi ya shughuli za utawala bora, ukaguzi wa ndani unaweza


kuwa muhimu katika kumsaidia afisa masuuli katika


kutathmini na usimamizi wa rasilmali za umma.


Kama sehemu ya ukaguzi wa taarifa za fedha katika mwaka


2006/07, tulitathmini utendaji wa ukaguzi wa ndani


unaozingatia matakwa ya sehemu ya 45 (1) ya Sheria za


Fedha za Halmshauri ya Serikali za Mitaa Na.9 ya mwaka


1982 (iliyorekebishwa 2000), maagizo Na.12 hadi 16 ya


Memoranda ya Fedha za Serikali za Mitaa na Kanuni Na.28


ya Sheria ya Fedha ya mwaka 2001 (iliyorekebishwa 2004)


na kugundua udhaifu ingawa tulitoa maoni yaliyohusu


ufanisi wa ukaguzi wa ndani miaka ya iliyopita. Udhaifu


tuliogundua unahusu:


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


104Halmashauri nyingi zimeanzisha vitengo vya ukaguzi


wa ndani ambavyo havina watumishi wa kutosha.


Halmashauri nyingi zimeonekana kuwa na mtumishi


mmoja au wawili ambao hawatoshelezi.Mawanda ya ukaguzi kwa wakaguzi wa ndani ni


machache, msisitizo ukiwa katika ukaguzi wa nyaraka


badala ya kupima matokeo, usimamizi wa miradi,


uandaaji wa taarifa za fedha na taratibu za utendaji


katika kufikia malengo yaliyowekwa na Halmashauri.Wakaguzi wa ndani katika baadhi ya Halmashauri


hutumia muda wao mwingi kujibu hoja zinazotolewa


katika taarifa ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu


za Serikali. Matokeo yake wanashindwa kutoa taarifa


za robo mwaka ambazo zinatakiwa kuwasilishwa kwa


Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali.Katika Halmashauri nyingi menejimenti hazijibu wala


kushughulikia hoja zinatolewa na wakaguzi wa ndani,


kwa hali hii kazi ya wakaguzi wa ndani haipewi


umuhimu katika kuimarisha usimamizi wa fedha za


Halmashauri.


TAMISEMI kwa kushirikiana na Hazina wanashauriwa


kuandaa mafunzo kwa wakaguzi wa ndani na kuweka


mikakati ya kufikia kiwango bora cha ukaguzi wa ndani.


4.15 Uchambuzi wa ugharimiaji


Ugarimiaji katika Serikali za Mitaa nchini Tanzania


unatokana na vyanzo vikuu vitatu vifuatavyo;Vyanzo vya ndani vya mapatoRuzuku ya SerikaliFedha kutoka kwa wafadhili


4.15.1 Utendaji kifedha wa Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa


mwaka


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


105


2006/2007


Uhakiki wa mapato na matumizi ya Mamlaka za Serikali za


Mitaa kwa mwaka 2006/07 ulitoa matokeo yafuatayo;Halmashauri 22 zilitumia Sh.158,479,115,510 wakati


jumla ya mapato


ilikuwa Sh.152,798,393,495 na kusasbabisha matumizi ya


ziada ya Sh.5,680,754,015.Halmashauri 100 zilitumia Sh.687,168,956,557 ambapo


jumla ya


mapato ilikuwa Sh.786,851,991,645 iliyosababisha ziada


ya


Sh.99,683,035,088. Uchambuzi wa kina wa Halmashauri


zinazohusika


umeonyeshwa katika kiambatisho namba 4 cha ripoti hii.


4.15.2 Ulinganisho kati ya maduhuli yaliyotokana na vyanzo vya


ndani vya Halmashauri, ruzuku za Serikali Kuu na fedha za


wahisani kwa mwaka 2005/06 na 2006/07


Mwaka Jumla ya


maduhuli toka


vyanzo vya ndani


vya Halmashauri


(Sh.)


Jumla ya


ruzuku za


serikali/wafad


hili


(Sh.)


% ya jumla ya


maduhuli toka vyanzo


vya ndani na Jumlaya


ruzuku ya


serikali/wafadhili


(Sh.)


2005/2006 64,403,139,20


2


622,770,902,


906


10.3


2006/2007 77,310,930,60


7


914,713,448,


103


8.5


Jedwali hapo juu linaonyesha kwamba mapato yatokanayo


na maduhuli toka vyanzo vya ndani vya Halmashauri


yaliongezeka kidogo katika mwaka 2006/07 kulinganisha na


2005/2006.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


106


Jumla ya maduhuli ya Halmashauri yatokanayo na vyanzo


vya ndani yaliongezeka toka Sh.64,403,139,202 (2005/06)


hadi Sh. 77,310,930,607 (2006/2007) au ongezeko la 20%.


Hata hivyo, wakati maduhuli yatokanayo na vyanzo vya


ndani vya Halmashauri yanalinganishwa na ruzuku za


Serikali na wafadhili inaonekana kwamba Mamlaka za


Serikali za Mitaa zinategemea mno ruzuku za Serikali na


wafadhili. Hii inaashiria kwamba Mamlaka za Serikali za


Mitaa hazifanyi jitihada za kutafuta vyanzo vingine vya


kuongeza ukusanyaji wa maduhuli. Kwa mfano katika


mwaka 2005/2006 maduhuli ya Halmashauri toka vyanzo


vya ndani yalikuwa Sh.64,403,139,202 ambapo


Sh.622,770,902,906 zilitokana na ruzuku za Serikali na


wafadhili ilikuwa ni asilimia 9.4 ya mapato yote ya


Halmashauri. Hali kadhalika, maduhuli kutoka vyanzo vya


ndani vya Halmashauri kwa mwaka 2006/2007 ilikuwa


Sh.77,310,930,607 ambapo Sh.914,713,448,103 zilikuwa ni


fedha toka ruzuku za Serikali na Wafadhili ikiwa ni asilimia


7.8 ya mapaoyote ya Halmashauri.


0


200,000,000,000


400,000,000,000


600,000,000,000


800,000,000,000


1,000,000,000,000


2005/06 2006/07


MIAKA


SH


Vyanzo vya ndani


Ruzuku za Serikali


MWELEKEO WA UGHARIMIAJI KATIKA


HALMASHAURI


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


107


Muhimili unaonyesha kwamba Mamlaka za Halmashauri za


Serikali za Mitaa zinaonyesha kwamba zinategemea kwa


kiasi kikubwa ruzuku toka Serikali Kuu na fedha za


wafadhili. Inaonyesha pia kuwa Halmashauri haziwezi


kuendesha shughuli zake bila kutegemea ruzuku za Serikali


Kuu na wafadhili. Kwa hali hiyo nazishauri menejimementi


za Mamlaka za Serikali za Mitaa kutafuta njia mbadala


ambazo zinaweza kuongeza wigo wa vyanzo vya mapato yao


ya ndani.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


108


SURA YA 5


5.0 UCHAMBUZI WA MCHAKATO WA MANUNUZI KATIKA


MAMLAKA ZA SERIKALI ZA MITAA


Sheria ya Manunuzi ya Umma Na.21 ya 2004 inaelezea


manunuzi kwamba ni mchakato unaofanywa na taasisi katika


manunuzi, kukodisha, au kwa maana nyingine


upatikanaji wa bidhaa, kazi za ujenzi au huduma kwa


kutumia fedha za umma na kujumuisha njia zote


zinazohusisha kupata au kununua bidhaa au kazi za ujenzi au


huduma, kwa kuitisha zabuni na kufanya maadalizi ya uingiaji


wa mikataba. Katika zama hizi za ushindani kati ya mahitaji na


rasilimali zilizopo, haja ya uwajibikaji na uwazi katika Serikali


inakuwa ni muhimu kwani kwa usimamizi mzuri wa manunuzi


inawezesha Serikali kupata mafanikio katika malengo yake


ya Kisiasa, kiuchumi na kijamii. Kutokana na ukweli huu,


nimeona manunuzi ni eneo muhimu la kulikagua na


yafuatayo ndiyo yaliyojitokeza:


5.1 Uzingatiaji wa Sheria ya Manunuzi


Kifungu cha 44 (2) cha Sheria ya manunuzi ya Umma Na.21


ya 2004 na Kanuni Na.31 ya manunuzi ya Umma (bidhaa, ujenzi,


huduma ambazo si za ushauri na kuuza mali za umma kwa njia


ya zabuni), Toleo Na.97 la Serikali la mwaka 2005


ninatakiwa kueleza katika ripoti yangu ya mwaka ya ukaguzi


kwamba taasisi inayokaguliwa imezingatia au haikuzingatia


mahitaji ya sheria na kanuni zake. Kwa kuzingatia


majukumu haya kwa taasisi inayofanya manunuzi zikiwemo


Halmashauri, tamko langu la ujumla ni kwamba hali ya


kiwango cha uzingatiaji wa sheria katika ukaguzi niliofanya


haukuridhisha kama mahitaji ya sheria yanavyotaka.


5.1.1 Uanzishaji wa Kitengo cha Usimamizi wa Manunuzi


Ili kuhakikisha manunuzi yanafanyika kwa wazi, taasisi


zinazofanya manunuzi zinatakiwa kwa mujibu wa kifungu cha 28


cha Sheria ya Manunuzi ya Umma Na.21 ya 2004, kuanzisha


vitengo vya usimamizi wa manunuzi.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


109


Tathmini ya hapa chini inaonyesha orodha ya Halmashauri


ambazo hazijaanzisha vitengo vya usimamizi wa manunuzi


ambavyo ni muhimu katika uthibiti wa manunuzi:-


Jina la Halmashauri


Kitengo cha


usimamizi wa


Manunuzi (PMU)


hakijaanzishwa


Halmashauri ya Wilaya ya Rufiji

􀀹

Halmashauri ya Wilaya ya Kisarawe

􀀹

Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea

􀀹

Halmashauri ya Wilaya ya Bukombe

􀀹

Nashauri menejimenti za Halmashauri husika kuchukua


hatua madhubuti za kuhakikisha kwamba Sheria ya


Manunuzi ya Umma Na.21 ya 2004 na Kanuni zake


zinazingatiwa hasa katika eneo la uanzishaji wa vitengo vya


usimamizi wa manunuzi.


5.1.2 Kukosekana kwa mpango wa manunuzi


Manunuzi yaliyopangwa vizuri ni chanzo cha kupunguza


gharama, ufanisi na matumizi mazuri ya fedha za umma.


Kuwa na mipango mizuri ya manunuzi katika Halmashauri


inatakiwa mipango madhubuti ya nini kinachotakiwa kununuliwa


na muda gani wa kufanya manunuzi hayo kwa mwaka husika. Ili


kufanikisha haya, kifungu 45 cha Sheria ya manunuzi ya Umma ya


mwaka 2004 kinaitaka kila taasisi inayofanya Manunuzi


kupanga manunuzi yake katika hali ambayo itazuia


manunuzi ya dharura yasiyo ya lazima na kuwa na uwezo wa


kuweka pamoja mahitaji yake ya ununuzi ili kupata thamani ya


fedha na kupunguza gharama za manunuzi na pia kuwepo


mipango mizuri ya kiufanisi ya kuingia mikataba. Ingawa


manufaa haya yanajulikana wazi, Halmashauri 6


zilizoorodheshwa hapa chini zimefanya manunuzi bila kuwa


na mipango ya manunuzi hivyo kukiuka Sheria.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


110


Na Jina la Halmashauri Na Jina la Halmashauri


1 Halmashauri ya Wilaya ya


Rungwe


2 Halmashauri ya Wilaya


ya Kibaha


3 Halmashauri ya Wilaya ya


Lushoto


4 Halmashauri ya Wilaya


ya Lindi


5 Halmashauri ya Wilaya ya


Sikonge


6 Halmashauri ya Wilaya


ya Manyoni


Tuligundua pia kwamba baadhi ya Halmashauri zilikuwa na


mipango ya manunuzi ya mwaka ili tu kuzingatia sheria lakini


mipango hiyo haikufuatwa. Halmashauri zilizoorodheshwa


hapa chini zilikuwa na mipango ya manunuzi ambayo


haikufuatwa wakati wa ununuzi wa bidhaa na huduma.


Na Halmashauri Kiasi(Sh.)


1. Halmashauri ya Wilaya ya Mafia 1,680,000


2. Halmashauri ya Wilaya ya Mkuranga 4,650,000


3. Halmashauri ya Wilaya ya Maswa 18,237,046


4. Halmashauri ya Wilaya ya Mtwara 21,736,575


5. Halmashauri ya Manispaa Mtwara 22,852,200


6. Halmashauri ya Wilaya ya Newala 43,957,200


7. Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa 48,995,000


8. Halmashauri ya Mji wa Kibaha 52,000,000


9. Halmashauri ya Wilaya ya Kibondo 53,278,831


10. Halmashauri ya Wilaya ya Nzega 82,714,400


11. Halmashauri ya Wilaya ya Tandahimba 141,886,160


12. Halmashauri ya Wilaya ya Kondoa 581,831,350


Jumla 1,073,818,762


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


111


5.2 Upembuzi wa manunuzi ya bidhaa, kazi za ujenzi na


huduma


Sehemu ya 5.1 ya ripoti hii imeonyesha mtazamo wa nyuma


wa uzingatiajiwa sheria na kanuni za manunuzi. Katika sehemu


hii nilidhamiria kuonyesha matokeo ya tathmini ya manunuzi


yaliyofanywa katika baadhi ya Halmashauri.


5.2.1 Vifaa vilivyonunuliwa lakini havikuingizwa katika leja


Sh.107,169,400


Agizo Na.207 la Memoranda ya fedha za Serikali za Mitaa ya


mwaka 1997 linatamka kwamba kumbukumbu za vifaa


vilivyopokelewa, kutolewa na vilivyobaki katika ghala,


kuingizwa katika kurasa tofauti za leja zikionyesha mtiririko


wa manunuzi, tarehe ya manunuzi, hati ya kupokelea


bidhaa, idadi na bei kwa kila kifaa. Aidha inahitaji


kumbukumbu ya tarehe ya kutoa, kiasi kilichotolewa,


namba ya hati iliyotumika kutoa na bakaa halisi. Ukaguzi


uliofanyika katika usimamiaji wa vifaa umegundua kwamba


Halmashauri 16 hazikuzingatia agizo hili.


Na Halmashauri Kiasi (Sh.)


1. Halmashauri ya Wilaya ya Moshi 1,008,950


2. Halmashauri ya Wilaya ya Mpanda 1,116,000


3. Halmashauri ya Manispaa ya Shinyanga 1,196,100


4. Halmashauri ya Wilaya ya Rombo 1,284,200


5. Halmashauri ya Wilaya ya Bukombe 1,950,000


6. Halmashauri ya Wilaya ya Rufiji 2,025,000


7. Halmashauri ya Wilaya ya Bariadi 2,508,000


8. Halmashauri ya Wilaya ya Same 3,400,000


9. Halmashauri ya Wilaya ya Hanang’ 4,050,000


10 Halmashauri ya Wilaya ya Kishapu 7,096,600


11 Halmashauri ya Manispaa ya Morogoro 7,106,400


12 Halmashauri ya Wilaya ya Igunga 7,375,400


13 Halmashauri ya Manispaa Kinondoni 7,890,400


14 Halmashauri ya Wilaya ya Kiteto 9,570,000


15 Halmashauri ya Wilaya ya Kibondo 14,335,400


16 Halmashauri ya Wilaya ya Mbulu 35,256,950


Jumla 107,169,400


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


112


5.2.2 Bidhaa ambazo zimelipiwa lakini hazijapokelewa au


zimepokelewa pungufu Sh.1,005,858,834


Bidhaa zenye thamani ya Sh.1,005,858,834 zilizoagizwa na


kulipiwa zilionekana aidha kupokelewa pungufu au


kutopokelewa kabisa na Halmashauri ambazo zimeoorodheshwa


katika jedwali hapa chini. Hali inakinzana na matakwa ya


Kanuni ya Manunuzi ya Umma Na.122 kifungu (1) (bidhaa, kazi za


ujenzi na huduma zisizokuwa za ushauri) ambayo inahitaji


taasisi inayofanya manunuzi kupata taarifa za mapokezi ya


bidhaa zilizopokelewa, ili kulinganisha na mikataba na


kuruhusu malipo kwa muuzaji kufanyika mapema.


Na Halmashauri Vifaa/Huduma Kiasi (Sh.)


1 Halmashauri ya Wilaya


ya Tabora


Vifaa 2,256,900


2 Halmashauri ya Wilaya


ya Urambo


Vifaa 2,342,000


3 Halmashauri ya Wilaya


ya Mtwara


Huduma 2,533,300


4 Halmashauri ya Wilaya


ya Muleba


Miche ya


mikahawa


3,601,200


5 Halmashauri ya Wilaya


ya Tarime


Kazi za Ujenzi 3,780,675


6 Halmashauri ya Wilaya


ya Nkasi


Redio ya upepo 4,000,000


7 Halmashauri ya Wilaya


ya Maswa


Pikipiki 5,000,000


8 Halmashauri ya Wilaya


ya Tanga


Vifaa 5,444,600


9 Halmashauri ya Wilaya


ya Bukoba


Vifaa vya


hospitali


5,942,000


10 Halmashauri ya Wilaya


ya Kilwa


Vifaa 6,057,166


11 Halmashauri ya wilaya


ya Mbarali


Madawa na


vifaa vya


hospitali


6,095,782


12 Halmashauri ya Wilaya Vifaa vya 6,976,497


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


113


Liwale hospitali


13 Halmashauri ya wilaya


ya Handeni


Pampu 9,072,000


14 Halmashauri ya


Manispaa ya Temeke


Vifaa vya


hospitali na


madawa


9,466,600


15 Halmashauri ya Wilaya


ya Kibondo


Vifaa 14,335,400


16 Halmashauri ya wilaya


ya Namtumbo


Vifaa 15,160,400


17 Halmashauri ya wilaya


ya Nzega


Vifaa 17,815,150


18 Halmashauri ya Wilaya


ya Chunya


Vifaa 52,632,000


19 Halmashauri ya Wilaya


ya Magu


Vifaa 76,618,120


20 Halmashauri ya Wilaya


ya Kahama


Vifaa 146,450,882


21 Halmashauri ya Wilaya


ya Babati


Gari la


zimamoto


258,000,000


22 Halmashauri ya Mji


Kibaha


Gari la


Zimamoto


352,278,162


Jumla 1,005,858,834


5.2.3 Manunuzi yasiyozingatia mashindano ya bei


Sh.75,242,400


Ukaguzi wa hati za malipo na kumbukumbu za manunuzi


uligundua kwamba Halmashauri zilizoorodheshwa hapa


chini zilifanya malipo ya Sh.75,242,400 kugharimia ujenzi,


ununuzi wa bidhaa na kulipia huduma za ushauri. Hata


hivyo iligundulika kwamba zabuni hazikuitishwa wala


hakukuwa na ushindani wa bei kutoka kwa wauzaji


mbalimbali ili kuwezesha Halmashauri kupata bei nafuu na


kiwango bora kwa bidhaa, kazi za ujenzi na huduma.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


114


Halmashauri 5 zilizoorodheshwa hapa chini zilifanya


manunuzi ya bidhaa bila kufuata taratibu za ushindani wa


bei


Na Halmashauri Maelezo ya bidhaa zilizonunuliwa Kiasi (Sh.)


1 Halmashauri ya


Wilaya ya Kibaha


Ununuzi wa samani bila ushindani


wa bei


52,000,000


2 Halmashauri wa Mji


wa Korogwe


Ununuzi bila ushindani wa bei 4,200,000


3 Halmashauri ya


Wilaya ya Shinyanga


Ununuzi bila ushindani wa bei 6,790,000


4 Halmashauri ya


Manispaa ya Temeke


Madawa toka kwa wasambazaji


binafsi


2,934,300


5 Halmashauri ya


Wilaya ya Morogoro


Manunuzi ya vifaa vya ujezi bila


ushindani wa bei


9,318,100


Jumla 75,242,400


5.2.4 Manunuzi yaliyofanyika bila kuwa na idhini ya bodi za


zabuni


Ukaguzi umegundua kwamba manunuzi yafuatayo


yalifanywa pasipo idhini ya bodi za zabuni za Halmshauri


kinyume na matakwa ya Kanuni Na.40 na 41 ya manunuzi ya


Umma ya 2005.


SN Jina la


Halmashauri


Maelezo ya bidhaa au huduma Kiasi(Sh.)


1. Halmashauri ya


Manispaa ya


Ilala


Kazi za ziada za ujenzi wa shule za


Sekondari


282,100,149


2. Halmashauri ya


Wilaya ya Ngara


Manunuzi toka kwa wazabuni


wasioidhinishwa


11,309,540


3. Halmashauri ya


Wilaya ya


Ununuzi wa dawa za hospitali bila


idhini ya bodi ya zabuni


3,285,000


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


115


Bariadi


Ununuzi wa vifaa vya hospitali na


madawa kutoka kwa kampuni binafsi


bila uthibitisho wa kutokuwepo


madawa hayo Bohari Kuu ya madawa


(MSD)


23,300,000


4. Halmashauri ya


Wilaya ya


Bagamoyo


Ubadilishaji/ kazi za ziada bila idhini


ya bodi ya zabuni


17,312,960


5. Halmashauri ya


Wilaya ya


Mbinga


Vifaa vya ofisi 4,456,300


6. Halmashauri ya


Wilaya ya


Morogoro


Mafuta 7,921,356


Jumla 349,685,305


5.2.5 Usimamizi wa Miradi ya Maendeleo


Usimamizi wa miradi umeelezwa kwa kifupi kama


“usimamizi wa mfuatano wa kazi zinazohusiana ambazo


mwanzo na mwisho wake umebainishwa ili kutimiza


malengo yaliyokubaliwa na yanayofanana. Usimamizi wa


miradi unahitaji mchakato wenye nidhamu katika kupanga,


kuandaa, kusimamia na kuongoza hatua zote za mradi


zikiwemo matumizi ya ujuzi, zana, mbinu na uwiano wa


muda na gharama. Katika mwaka wa fedha 2006/07


wakaguzi walifanya tathmini ya utekelezaji miradi na


usimamizi wa mikataba na mambo muhimu yafuatayo


yaligunduliwa.Usimamizi usiotosheleza wa mikataba na utunzaji


wa nyaraka za miradi Sh.135,767,292


Ni muhimu kuwa nyaraka zote zinazohusu Mradi au Mkataba


zinawekwa kwenye jalada moja kwa ajili ya kurahisisha


marejeo na ufuatiliaji wa maendeleo ya mradi/mkataba.


Utaratibu huu si tu kwamba ungeweza kurahisisha


upatikanaji wa taarifa kwa Halmashauri peke yake bali hata


wadau wengine kama vile wafadhili na wakaguzi. Hata


hivyo, wakaguzi walishindwa kupata nyaraka muhimu kama


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


116


vile mikataba, mchanganuo wa gharama za kazi (BoQ) hati


zinazotolewa na wahandisi zinazoonyesha kiwango cha kazi


kilichofikiwa n.k. kutoka kwa Halmashauri zifuatazo:


Na Halmashauri Maelezo Kiasi (Sh)


1. Halmashauri ya Wilaya


ya Korogwe


Kazi za ujenzi 6,323,488


2. Halmashauri ya Mji


Kibaha


Mkataba wa ukusanyaji


maduhuli


9,700,000


3. Halmashauri ya Wilaya


ya Masasi


Ununuzi wa magari toka


nje


83,695,179


4. Halmashauri ya Wilaya


ya Mwanga


Matengenezo ya gari 2,323,625


5. Halmashauri ya


Manispaa ya Shinyanga


Matengenezo ya gari 6,000,000


6. Halmashauri ya Wilaya


ya Kiteto


Mafuta 27,725,000


Jumla 135,767,292Ucheleweshaji wa ukamilishaji wa miradi ya


maendeleo Sh.60,074,365,908


Malengo ya awali ya Serikali na wafadhili wengine wa


shughuli za Halmashauri ni kuhakikisha kwamba wananchi


wananufaika haraka na miradi inayotengewa fedha. Aidha,


kifungu cha 121 (1) cha kanuni ya ununuzi wa umma


(bidhaa, gharama za ujenzi, huduma zisizo za ushauri na


uuzaji wa mali za umma kwa njia ya zabuni) toleo la


Serikali Na.97 la 2005 linatamka kwamba kila taasisi


inayofanya manunuzi inapaswa kuwajibika kwa usimamizi


bora wa bidhaa, huduma, gharama za ujenzi zinazofanywa


na kusimamia maendeleo ya ununuzi na ukamilishaji wa


ujenzi kwa mujibu wa mikataba iliyowekwa. Kinyume na


matakwa ya kisheria na ya wafadhili wanaotoa fedha,


ukaguzi uligundua kwamba kulikuwa na ucheleweshaji wa


miradi ya Halmashauri yenye thamani ya


Sh.60,074,365,908. Sababu zilizochangia ni kuwepo


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


117


mipango isiyotosheleza, usimamizi hafifu na


ucheleweshwaji wa utoaji fedha toka kwa wafadhili na


kutopatikana kwa michango ya wananchi.


HALMASH


AURI


SEKTA KIASI HALMASH


AURI


SEKTA KIASI


1


WILAYA


YA


ARUSHA


Biashara 82,000,000 2


WILAYA


YA


MONDULI


Kilimo 16,372,500


Afya 117,696,997 Ujenzi 30,300,000


Maji 9,593,200 4.


WILAYA


YA


MOROGORO


Elimu 20,000,000


3.


WILAYA


YA


ARUMERU


Ujenzi 5 5,741,660 Kilimo na


Mifugo


15.961,600


Elimu 31,000,000 5.


MANISPA


A YA


MOROGORO


-Kilimo na


mifugo


18,240,000


Kilimo na


mifugo


10,500,000 – Elimu


82,131,775


Afya 30,000,000 – Afya


21,108,967


6.


WILAYA


YA


BABATI


Ujenzi 105,500,000Afya 204,270,198 7.


WILAYA


YA MOSHI


Ujenzi


25,528,356


8.


MJI WA


BABATI


Fedha ya


maendeleo


135,516,193 Afya


24,445,780


Afya 189,084,409 Maji


25,351,700


Ushuru wa


barabara


599,739,314 Elimu


131,562,780


Mfuko wa


maendeleo


ya Jamii


281,700,590Mradi wa


maendeleo


ya Serikali


za Mitaa


157,587,9879.


WILAYA


YA


BAGAMOYO


Kilimo na


Mfugo


78,208,219 10.


MANISPA


A YA


MOSHI


Ujenzi


28,546,400


Utawala 70,422,323Ujenzi 136,207,877 11.

WILAYA

Kilimo na


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


118


YA MPANDA


Mifugo 60,285,080


Ujenzi 37,718,552 Afya


55,154,827


Elimu 419,158,230 Elimu


287,400,000


Maji 287,259,000– 12.


WILAYA


YA


MPWAPWA


Afya na


Elimu


59,260,300


13.


WILAYA


YA


BIHARAMULO


Afya 207,273,000Maji 1,063,666,0


00Kilimo na


Mifugo


157,216,000 14.


WILAYA


YA


MTWA-RA


Kilimo na


mifugo


28,347,312


Maliasili 94,610,000 Mfuko wa


barabara


76,882,150


15.


WILAYA


YA


BUKOBA


Ujenzi 282,975,000 Afya


4,000,000


Elimu 526,000,000 Elimu


126,000,000


Afya 938,615,518Kilimo na


Mifugo


133,241,864 16.


WILAYA


YA


MUFINDI


Kilimo na


mifugo


362,914,215


Maji 324,660,000 Elimu


39,100,000


17.


WILAYA


YA


BUKOBA


Elimu Afya


34,852,250


Ujenzi 159,200,000Maji 247,575,997Kilimo na


mifugo


37,900,000– 18.


WILAYA


YA


MULEBA


Ujenzi


137,600,000


19.


WILAYA


YA


BUNDA


Kilimo na


mifugo


56,000,000 Elimu


514,990,000


Elimu 165,600,000 Maji


25,975,000


Afya 9,000,000 Kilimo na


Mifugo


169,399,000


Ujenzi 71,340,500 Afya


308,656,860


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


119


Maji 240,000,000


Fedha za


maendeleo


zisizotumik


a


1,100,143,244 20.


WILAYA


YA MUSOMA


Kilimo na


Mifugo


1,773,540Afya


6,500,000


21.


WILAYA


YA


DODOMA


Maji 38,500,000 22.


WILAYA


YA MUSOMA


Elimu


74,652,094


Elimu 26,000,000 Afya


8,000,000


Ujenzi 5,000,000 Maji


18,000,000


23.


WILAYA


YA


DODOMA


Maji 71,000,000Kilimo na


Mifugo


11,421,841 24.


WILAYA


YA


MVOMERO


Afya


192,500,511


Elimu 86,784,605 Maji


47,000,000


Utawala 5,000,000 Kilimo na


Mifugo


202,715,000


25.


WILAYA


YA HAI


TASAF 13,452,700 Ujenzi


20,704,001


Elimu 103,600,00 Elimu


25,055,682


PADEP 126,703,000 26.


WILAYA


YA MWANGA


Kilimo na


Mifugo


362,523,133


27.


WILAYA


YA


HANANG


Afya


151,000,000


Afya


143,574,000


Ujenzi 30,000,000 Ujenzi


50,962,000


28.


WILAYA


YA


HANDENI


Maji 56,589,907 Elimu


549,817,610


– Water


200,437,000


29.


IGUNGA


DC


Kilimo na


Mifugo


337,557,185 30.


WILAYA


YA


NAMTUMBO


Elimu


49,544,204


Elimu 897,481,587Elimu 419,325,774 31.


WILAYA


YA


NEWA-LA


Kilimo na


mifugo


20,748,000


Kilimo na


mifugo


214,554,626 Elimu


217,700,000


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


120


Maji 2,224,199,682 Ujenzi


77,601,030


Utawala 452,591,785 Afya


108,000,000


32.


WILAYA


YA


IRAMBA


Elimu 80,000,000

33.

WILAYA


YA


NGARA


Ujenzi


98,668,555


Kilimo na


Mifugo


119,593,000


Elimu


462,874,275


Maji 1,983,109,488


Kilimo


14,296,846


Ujenzi 147,600,000


Afya


146,494,700Maji


94,091,900


34.


WILAYA


YA


IRINGA


Kilimo na


Mifugo


14,967,360Elimu 28,400,000

35.

WILAYA


YA


NGORONGORO


Afya


95,631,074


Afya

13,398,988

Elimu


172,300,000


Mali asili 13,439,400 36.


WILAYA


YA


NJOMBE


Kilimo na


Mifugo


29,462,000


37.


WILAYA


YA


KAHAMA


Ujenzi 40,598,400 Biashara


19,728,900


38.


WILAYA


YA KARAGWE


Ujenzi 190,765,994 Elimu


114,039,350


Maji 128,000,000 Maji


327,763,960


Mali Asili 1,637,000 39.


WILAYA


YA NKASI


Elimu


27,700,000


Kilimo na


Mifugo


25,000,000 Afya


415,600,000


40.


WILAYA


YA


KARATU


Ujezi 55,741,660 Kilimo na


Mifugo


12,027,533


Elimu 31,000,000 41.


WILAYA


YA


NZEGA


Kilimo na


Mifugo


1,572,000


Kilimo na


Mifugo


10,500,000 Elimu


182,240,003


Afya 30,000,000 Maji


16,100,000


42.


WILAYA


YA


KASULU


Kilimo na


Mifugo


333,762,500Elimu 635,050,000 43.


WILAYA


YA


PANGA-NI


Maji


8,386,000


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


121


Afya 510,993,255


Kilimo/Ujen


zi


150,422,560


Maji 142,356,000 Elimu


25,180,000


Mali Asili 27,000,000


Afya


16,300,000


45.


WILAYA


YA


KIBAHA


Kilimo na


Mifugo


280,640,750

44.

WILAYA


YA


ROMBO


Afya


103,700,000


Afya 22,500,000 Ujenzi


117,179,900Elimu


12,400,000


46.


MJI


KIBAHA


Elimu 184,887,720 TASAF


23,336,825


Kilimo na


Mifugo


15,048,733Biashara 391,878,162 47.


WILAYA


YA


RUNGWE


Elimu


14,400,000


Maji 397,576,000 Afya


24,500,000Ujenzi


254,800,000


48.


WILAYA


YA


KIBONDO


Kilimo na


Ujenzi


139,723,000


Kilimo na


Mifugo


370,299,000


Elimu 67,194,000

49.

WILAYA


YA RWANGWA


Elimu


17,250,000


Maji 86,000,00050.


WILAYA


YA


KIGOMA


Elimu 227,204,748Kilimo na


Mifugo


149,946,590 51.


WILAYA


YA SAME


Maji


67,000,000


Afya 38,896,612 Afya


12,936,400


Ujenzi 820,354,254 Elimu


11,483,561


Maji 106,080,837 Kilimo na


Mifugo


225,100,000


52.


MANISPA


A YA


KIGOMA


Elimu 770,676,010 Ujenzi


14,440,800


Afya 67,750,100Ujenzi 60,000,00053.


WILAYA


YA


KILOLO


Kilimo na


Mifugo


199,456,049 54.


WILAYA


YA


SENGERETI


Kilimo na


Mifugo


116,524,440


Elimu 12,160,575 Elimu


112,060,000


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


122


Afya 55,573,590 Afya


293,179,466Ujenzi


55,700,000


55.


WILAYA


YA


KILINDI


– – maji


2,536,853,127


56.


WILAYA


YA


KILOMBERO


Ujenzi 80,000,000 Mali Asili


11,220,000


57.


KILOSA


DC


Elimu 1,247,777,416Maji 79,764,630 58.


WILAYA


YA


SHINYANGA


Kilimo/Mifu


go


90,969,000


Afya 9,025,570 Ujenzi


48,200,000


59.


WILAYA


YA KILWA


Ujenzi 171,873,173 Maji


26,000,000


CDG 282,258,994 60.


MANICIPA


A YA


SHINYANGA


Kilimo na


Mifugo


34,744,000


Elimu 156,675,140 Elimu


4,622,300


Afya 126,328,000 Ujenzi


326,186,756


61.


MANICIPA


A YA


KINONDONI


TASAF II 542,991,84562.


WILAYA


YA


KISARAWE


Maji 5,000,000 63.


WILAYA


YA SIKONGE


Kilimo na


Mifugo


907,597,000


Ujenzi 54,000,000 Elimu


204,000,000


Kilimo na


Mifugo


12,031,640 LGCDG


181,272,823


64.


WILAYA


YA


KISAHAPU


Education 15,700,000 Afya


170,241,483


Afya 9,216,200 Ujenzi


146,200,000


Kilimo na


Mifugo


48,170,000 Maji


22,602,220


65.

WILAYA


YA


SIMNAJIR


O


Ujenzi


166,248,125


66.


WILAYA


YA


KONDOA


Kilimo na


Mifugo


66,274,377 Afya


315,027,600


Elimu 246,662,000 Elimu


175,475,000


Afya


68,398,282


Maji


27,445,000


Ujenzi 41,647,500 67.


WILAYA


YA


SINGIDA


Agriculture


5,300,000


Maji


1,059,718,300 Afya


264,085,000


Maji


100,000,000


68.

KONGWA DC

Afya 100,000,000Kilimo na


Mifugo


37,000,000 69.


MANISPAA


YA SINGIDA


Kilimo


8,042,500


Maji 31,969,000 Elimu


5,597,660


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


123Ujenzi


158,900,000


70.


WILAYA


YA


KWIMBA


Kilimo na


Mifugo


390,849,925


Maji


109,480,000


Elimu 168,000,000 Mali Asili


1,500,000


Ujenzi 204,667,258 71


WILAYA


YA


SONGEA


Kilimo na


Mifugo


105,313,500


Afya 316,917,896 Elimu


520,582,614afya


88,000,000


72.


WILAYA


YA KYELA


Maji


322,101,320Ujezi 231,461,563 Ujenzi


150,313,500


Elimu 23,000,000 Maji


15,875,000


73.


WILAYA


YA LINDI


Kilimo na


Mifugo


47,106,350 74


MANISP


AA YA


SONGEA


Elimu


750,010,062Afya


16,463,832


75.


WILAYA


YA


LUDEWA


Kilimo na


mifugo


11,640,000 Ujenzi


133,625,500


Elimu 424,099,690 76


WILAYA


YA


SUMBA


WANGA


Afya


113,655,000


Afya 115,011,947 Ujenzi


508,198,000


ujenzi 179,571,166 Education


481,618,000


Maji 272,094,816 77


MANISP


AA YA


SUMBA


WANGA


Elimu


479,726,238
– 78


MANISP


AA YA


TABORA


Kilimo na


Mifugo


23,639,800


79.


WILAYA


YA


LIWALE


Kilimo na


mifugo


8,239,000 Elimu


101,700,000


Elimu 183,000,000 Afya


33,525,000


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


124


Afya 289,918,976 Ujenzi


145,763,030


Maliasili 25,988,500 Maji


13,100,000


– Mipango


Miji


63,521,500


– 80


WILAYA


YA


TABORA


Kilimona


Mifugo


804,162,174


Elimu


935,944,550


81.


WILAYA


YA MAFIA


Kilimo na


mifugo


16,207,917 Maji


80,000,000


Elimu 183,600,000 Ujenzi


33,375,429


Afya 45,814,550 Utawala


75,973,390


82.


WILAYA


YA


MANYONI


Afya 72,158,300 83


WILAYA


YA


TARIME


Kilimo na


Mifugo


5,300,000


Elimu 267,150,000 Afya


264,085,000


Maji 1,347,074,193 Maji


100,000,000


Kilimo/mifu


go


38,920,50084.


WILAYA


YA


MASASI


Maji 126,789,992Afya

97,200,000 85.

WILAYA


YA


TUNDU


RU


Kilimo na


mifugo


129,074,621


Elimu 137,684,448 Elimu


352,536,794


– Afya


221,285,769


Ujanzi


72,958,270


86.


WILAYA


YA


MASWA


Ruzuku


isiyotumika


84,000,187 Maji


148,213,363
87.


MANISPA


A YA JIJI


LA


MBEYA


Ujenzi 328,530,000– 88.


WILAYA


YA


Kilimo


580,000


89.


WILAYA


YA


MBEYA


Ujenzi 328,530,000


Elimu


881,321,070Afya


37,500,000


Kilimo 98,760,389


Ujenzi


109,000,000


90.


WILAYA


YA


MBINGA

Elimu 890,322,421 91

WILAYA


YA


Elimu


114,885,847


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


125


Jinsi miradi inavyosimamiwa na kutekelezwa vizuri ni


jambo muhimu kwa Serikali za Mitaa kwa sababu


wamepewa jukumu na Serikali Kuu kusimamia utekelezaji wa


miradi kwa faida ya Watanzania kwa kutumia rasilimali za umma.


Miradi ya Serikali na mipango yake inatakiwa kutekelezwa


kwa wakati kwa kutumia bajeti iliyopangwa ili kuwezesha kufikia


matarajio.


5.3 Kasoro nyingine zilizogunduliwa katika manunuzi


Tathmini iliyofanywa kuhusu taratibu za manunuzi katika


Halmashauri hazikuainisha kasoro zote zilizojitokeza katika


manunuzi yaliyofanywa na Halmashauri. Jedwali lililopo


hapa chini linaonyesha kasoro nyingine zilizogunduliwa


wakati wa ukaguzi masuala ambayo yanapaswa kutolewa


taarifa kwa mamlaka husika. Jedwali linaonyesha kwa


ufupi kasoro katika Halmashauri husika, taarifa za kina


zinapatikana katika ripoti zilizowasilishwa kwa kila


Halmashauri.


Halmashauri Kasoro katika manunuzi Kiasi (Sh.)


H/Wilaya ya


Babati


-Kasoro katika ulipiaji wa mikataba 245,837,420


H/Wilaya ya – Manunuzi bila kuzingatia bajeti 13,000,000


Hanang – Kasoro katika matumizi ya mafuta 20,784,450


Maji 123,241,133 Afya 10,000,000


Ujenzi 352,027,471 Kazi 82,046,000


Afya 97,288,089


MKURA


NGA


92.


WILAYA


YA


MBULU


Kilimo na


Mifugo


802,514,771


JUMLA 2


23620,065,552


Ujenzi 137,762,300


Elimu 495,027,882


JUMLA 1 36,454,300,356


JUMLA KUU


60,074,365,908


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


126


– Kasoro katika malipo ya ununuzi wa vifaa


vya mahabara


71,619,600


H/Manispaa


ya Ilala


– manunuzi kwa Ankara kifani 145,308,568


H/Wilaya ya


Iringa


-Kasoro katika mradi wa maji 140,815,800


– Malipo kwa wamiliki wa biashara


badala ya kampuni


19,540,000


– Matengenezo ya gari yenye shaka 5,038,600


H/Wilaya ya


Kahama


– Ukodishaji wa taxi wa mara kwa mara


Sio kuwa na maelezo


11,359,800


H/Wilaya ya


Karagwe


– Ununuzi kwa kutimia Ankara kifani 4,369,012


H/Wilaya ya


Kibondo


– Ununuzi wa vifaa vya ujenzi kwa kutimia


masurufu


53,278,831


H/Wilaya ya


Kilwa


– Ununuzi wa madawati ya shule yenye


kasoro


4,950,000


H/ya


Manispaa ya


Kinondoni


-Gharama za ziada za ununuzi wa tela 25


za trekta


100,000,000


H/Wilaya ya


Kisarawe


Kasoro katika ununuzi wa viti na meza 9,180,000


H/Wilaya ya -kukiukwa kwa taratibu za manunuzi 2,677,000


Kishapu -Tozo za ucheleweshwaji wa ujenzi


zisizolipwa


2,722,391


H/Wilaya ya


Kiteto


-Ununuzi wa madawa ya hospitali kutoka


kwa muuzaji asiyeidhinishwa


15,482,500


-Ununuzi wa mafuta kwa wingi wenye


kasoro


11,450,000


H/Wilaya ya


Korogwe


-Ununuzi wa vifaa vya ujenzi wenye kasoro 6,323,488


H/Mji wa


Korogwe


-Mabadiliko katika thamani ya mkataba 20,622,652


-Malipo zaidi kwa muuzaji


3,900,000


H/Wilaya ya


Masasi


-Matengenezo ya printa yenye shaka 1,220,000


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


127


– Ujenzi wa mradi wa umwagiliaji wenye


kasoro


62,333,810


-Matengenezo ya gari yenye kasoro


7,121,140


-Ununuzi wa vifaa usio na faida 12,920,000


-Malipo kwa wasambazaji wa chakula kwa


hospitali wenye kasoro


26,500,000


H/Wilaya ya


Mkuranga


– Matengenezo ya gari yenye kasoro 5,785,543


H/Wilaya ya


Mpanda


-Ununuzi wa gari wenye shaka 8,891,232


H/Wilaya ya


Mtwara


-Usimmamizi hafifu wa mradi 216,000,000


H/Wilaya ya


Newala


-Ununuzi wa mafuta wenye shaka 9,750,000


H/Wilaya ya


Nkasi


-Radio za upepo hazikupokelewa 4,000,000


H/Wilaya ya


Rufiji


-Taratibu za ununuzi zenye kasoro 8,629,650


H/Manispaa


Shinyanga


-Malipo kwa wzabuni wasioidhinishwa 3,141,000


-Malipo ya awali kwa ununuzi wa Pikipiki 13,536,000


Ununuzi wa mitungi ya gesi wenye shaka 2,375,000


H/Wilaya ya


Simnajiro


-Utengenezaji wa gari wenye shaka 12,694,506


H/Wilaya ya


Songea


-Ununuzi wa bidhaa wenye kasoro 40,238,400


H/Manispaa


ya Songea


-Kutozingatia taratibu za ununuzi


24,576,250


H/Wilaya ya


Tandahimba


-Ununuzi wa mitungi ya gesi yenye kasoro


-Tozo kwa ajili ucheleweshaji wa gesi


hazikulipwa


5,694,000


1,960,000


H/Wilaya ya


Ulanga


-Ununuzi wa bidhaa na huduma wenye


shaka


6,389,900


H/Wilaya ya


Kisarawe


– Ununuzi wa meza na viti wenye kasoro 9,180,000


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


128


H/Wilaya ya


Mbinga


-ununuzi kwa kutumia Ankara kifani 6,482,600


H/Wilaya ya


Misungwi


-Ununuzi wa vifaa bila kibali cha mhandisi 4,027,760


H/Wilaya ya


Sengerema


Malipo bila mkataba 3,504,400


H/Manispaa -Kutonunuliwa kwa gari la zimamoto 365,000,000


ya Singida -Ununuzi wa huduma ya tovuti isiyotumika 5,278,715


-Ununuzi wa huduma wenye kasoro


17,716,500


-Ununuzi wa mashine ya kufulia wenye


kasoro


9,390,000


H/Wilaya ya


Tunduru


-Malipo kwa Mkandarasi yenye kasoro 3,977,700


H/Wilaya ya


Mbulu


-Ununuzi wa vifaa vya ujenzi wenye kasoro 13,282,500


Jumla 1,819,856,718


5.4 Uchambuzi wa manunuzi kwa ujumla


Ununuzi katika shughuli za Serikali ni muhimu kwa


kuwezesha serikali kuleta maendeleo ya watu. Utoaji wa


huduma za afya (ununuzi, vifaa vya maabara na ujenzi wa


hospitali), usafiri na miundo mbinu kama vile barabara, viwanja


vya ndege, ujenzi wa bandari, vifaa, mitambo na vifaa vya


maofisini ni matokeo ya ununuzi. Kuhakikisha kwamba


thamani ya fedha inapatikana katika fedha zilizotengwa


kwa ajili ya manunuzi ambapo manunuzi ni sehemu kubwa katika


bajeti ya Halmashauri na pia udhaifu niliouonyesha hapo juu


na zile ambazo zimeainishwa katika ripoti ya Mamlaka ya


ununuzi wa Umma ambayo nina unga mkono ushahidi uko


wazi kwamba, juhudi zaidi zinatakiwa kutoka bungeni na


taarisisi zinazosimamia uwajibikaji.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


129


SURA YA 6


6.0 HITIMISHO NA MAPENDEKEZO


6.1 Ufuatiliaji wa utekelezaji wa mapendekezo ya ripoti ya


Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali ya mwaka


2005/06


Baada ya kuhitimisha ukaguzi wa Mamlaka za Halmashauri


za Serikali za Mitaa kwa mwaka 2005/06, nilitoa


mapendekezo mbali mbali kwa ajili ya kuimarisha usimamizi bora


wa fedha katika Halmashauri. Nathamini juhudi kubwa za


Serikali kupitia TAMISEMI katika kushughulikia masuala


yaliyokuwa katika ripoti. Utekelezaji wake ni kama


unavyoonekana hapa chini.


Na.


Mapendekezo Utekelezaji Maoni ya


Ukaguzi


(i) Halmashauri ambayo


haijapokea fedha za


maendeleo kutokana


na kupewa hati


isiyoridhisha, hatua


za kinidhamu


zinapaswa


kuchukuliwa kwa


uongozi wa juu wa


halmashauri


Hatua za kinidhamu


zisihusu kuwahamisha


maafisa wasiotimiza


wajibu wao vizuri


kutoka Halmashauri


moja hadi nyingine


kwa sababu


watasababisha


kueneza utendaji wao


hafifu


Kwa mujibu wa ripoti ya


Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu


wa Hesabu za Serikali ya


mwaka 2005/06


hakukuwa na


Halmashauri iliyopokea


ripoti isiyoridhisha kwa


miaka miwili mfululizo.


Ripoti inaonyesha


Halmashauri mbalimbali


zilipokea hati zisizo


ridhisha kwa miaka


tofauti.


Ili kuondoa mapungufu


yalijitokeza katika ripoti


ya Mdhibiti Ofisi hii


imechukua hatua


zifuatazoSerikali imetoa


miongozo yenye


kumb.Na.CA.26/307/


Ukaguzi


utafuatilia


majibu ya


TAMISEMI katika


kaguzi zijazo.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


130


01 ya 10/7/07 na


RALG/LGRP.F.20/2/1


28 ya 4/07/07


ikizitaka Halmashauri


kuzingatia utaratibu


bora katika ufungaji


wa hesabu kwa


wakati.Usimamiaji wa


ufungaji wa hesabu


katika Halmashauri


122 kwa mwaka


2006/07. TAMISEMI


wametoa maelekezo


maalum kwa


Halmashauri ambazo


zimepata hati


zisizoridhisha katika


hesabu zao.TAMISEMI ilisimamia


uandaaji wa Tathmini


ya uwezekano wa


Halmashauri kupata


fedha za Maendeleo


(LGCDG) iliyofanyika


katika Halmashauri


132 kwa kuziagiza


Halmashauri


zijitathmini zenyewe


kabla ya zoezi la


tathmini halisi


Kufanyika.


Waziri mwenye


Mamlaka ya Serikali


za Mitaa aliagiza


adhabu kwa kupitia


barua yenye kumb.Na.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


131


RALG/PCF/3107/100


ya 30 Julai, 2007 kwa


Wakurugenzi wa


Halmashauri 4


zilizopata hati za


ukaguzi zisizoridhisha.


(ii) Ukaguzi ilishauri


Serikali kuweka


kiwango cha chini cha


elimu cha


Waheshimiwa


Madiwani kiwe


angalau kidato cha


nne.


Mwezi Februari 2007,


TAMISEMI waliwasilisha


waraka wenye Kumb.


Na.69/2006 wa Baraza la


Mawaziri kuhusu malipo


ya Madiwani. Waraka


huu ulitoa mapendekezo


kuwa elimu ya Madiwani


angalau iwe Kidato cha


nne. Pendekezo hili


lilikataliwa na Barala za


mawaziri kwa maelezo


kuwa ilikuwa ni kinyume


na Katiba na haki za


binanadamu. Baraza la


Mawaziri lilishauri njia


mbadala zitakazo


wavutia watu wenye


elimu kugombea nafasi


za udiwani.


Kinachotakiwa kufanyika


ni kuwaelimisha wapiga


kura kuhusu majukumu


na wajibu wa madiwani


ili wakati ukifika wa


uchaguzi wa madiwani


wamchangue mtu


anayestahili. Taasisi


zisizo za kiserikali


zinaweza kutumika


kusaidia katika jambo


hili. Hii ilishafanyika


katika baadhi ya sehemu


za nchi (kama katika


mikoa ya Kilimanjaro,


Kagera na Mbeya)


Inatekelezwa.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


132


ambapo kuna madiwani


wenye uwezo na elimu.


(iii) Waziri mwenye


Mamlaka na Serikali


za Mitaa alishauriwa


kuchukua hatua au


kuhuisha sheria


zinazohusu usimamizi


na uthibiti wa fedha


katika Mamlaka ya


Serikali za Mitaa.


(i) TAMISEMI waliitisha


mkutano wa


pamoja wa


kuchangia mawazo


uliochukua wiki


moja katika Hoteli


ya Mellenium


Tower. Mkutano


huu ulihudhuriwa


na Watumishi


kutoka TAMISEMI,


Ofisi ya Mdhibiti na


Mkaguzi Mkuu wa


Hesabu za Serikali,


Wizara ya Fedha na


Mamlaka ya


Ununuzi wa Umma.


Maeneo yaliyohitaji


marekebisho katika


mfumo wa kisheria


yalitambuliwa kwa


ajili ya kuingizwa


kwenye mapitio ya


sheria ya awamu ya


pili ya mradi wa


maboresho ambao


unaanza (2008 –


2013)


(ii) Katika awamu ya


pili ya mradi wa


maboresho (2008 –


2013) Sheria


zinazosimamia


masuala ya fedha


katika Halmashauri


zitapitiwa na


kurekebishwa kama


itakavyohitajika


Inatekelezwa.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


133


(iii) Waziri wa TAMISEMI


kupitia barua yenye


kumb.


CHA:3/215/01 ya


27 Novemba, 2007


ilizitaka kila


Halmashauri


kuanzisha kamati


za hesabu


(iv) Ukaguzi ilishauri


Serikali kuwa na


utaratibu wa Mlipaji


Mkuu wa Serikali na


Mhasibu Mkuu wa


Serikali kusimamia


fedha za Umma


zilizotengewa


Mamlaka za Serikali


za Mitaa bila


kulazimika kupunguza


hadhi yao na uhuru


wa kujitawala na


kujiendesha


Sheria zilizopo zinatoa


mfumo madhubuti wa


kuhakikisha kuwepo kwa


uthibiti wa rasilimali za


Serikali za Mitaa.


Katika hali ya kawaida


Mamlaka za Serikali za


Mitaa zinawajibika na


kuandaa bajeti,


kusimamia na kutolea


taarifa zinazohusu


maduhuli na matumizi


yanayotokana na bajeti


za Halmashauri. Hii


inajumuisha ruzuku kwa


matumizi ya kawaida na


maendeleo kutoka


Serikali Kuu na vyanzo


vyote vya ndani vya


maduhuli.


Halmashauri lazima


zifuate Sheria za Serikali


za Mitaa na kanuni zote


za usimamizi wa fedha


katika kupanga


utekelezaji na


Bado


haijatekelezwa.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


134


usimamiaji wa matumizi.


Kulingana na Sheria za


Halmashauri na Kanuni


zake Afisa Masuuli katika


Serikali za Mitaa ni


Mkurugenzi wa


Halmshauri. Akaunti


zote za Halmashauri


lazima zikaguliwe na


Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi.


Ufuatiliaji wa pamoja


juu makisio na usimamizi


wa fedha ulifanywa kati


ya Wizara ya fedha na


TAMISEMI. Katika siku za


baadae inategemewa


kwamba wadau wengine


nao watajiunga na zoezi


hili.


Utaratibu mwingine wa


kuboresha usimamizi na


uwajibikaji katika


kusimamia fedha za


Halmashauri


utaendelezwa sambamba


na sera za Serikali za


maendeleo kwa


kushirikisha wananchi.


(v) Waziri wa TAMISEMI


alishauriwa kuwa na


kanuni za kusimamia


tozo/taratibu za


nidhamu kwa


mwenendo mbaya


katika za Serikali za


Mitaa kama Waziri wa


Fedha alivyofanya


kwa Wizara, Idara za


Serikali na Mikoa


Mapitio ya Kanuni za


Fedha na Miongozo ya


Kiuhasibu ya Mamlaka ya


Serikali za Mitaa


yanategemewa kufanywa


katika awamu inayofuata


ya utekelezaji wa


maboresho yaliyopangwa


kufanyika kuanzia tarehe


1 Julai, 2008.


Bado


haijatekelezwa


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


135


Kanuni zilizorekebishwa


zinategemewa kuwa


tayari ifikapo Oktoba,


2008.


(vi) Waziri wa TAMISEMI


pamoja na mpango


wa marekebisho ya


Serikali za Mitaa


kushirikiana kuhuisha


Mwongozo wa


Utunzaji Hesabu wa


Mamlaka za Serikali


za Mitaa ambapo


wanatakiwa kuainisha


muundo wa aina moja


wa utoaji taarifa


unaoendana na


kanuni bora na


kukubaliana na


kanuni kubalifu za


utunzaji wa fedha.


Katika kufikia hayo,


inapendekezwa kuwa


Mhasibu Mkuu wa


Serikali ahusishwe


kwa sababu


anauzoefu wa utoaji


taarifa za fedha


katika Serikali Kuu.


Ushauri utazingatiwa


katika utekelezaji wa


awamu ya pili ya mradi


wa maboresho ya


maendeleo ya Serikali za


Mitaa.


Ushauri wa kitaalam


kutoka kwa Idara ya


Mhasibu Mkuu wa Serikali


na kutoka Bodi ya Taifa


ya Wahasibu na Wakaguzi


unazingatiwa ili


kuhakikisha kwamba


mwongozo wa uhasibu


wa Serikali za Mitaa


unafanana na kanuni


kubalifu za uhasibu.


Bado


haijatekelezwa.


(vii) Kuna haja ya kuwa na


mkutano wa pamoja


wa wakaguzi wa


Mamlaka za Serikali


za Mitaa na waweka


Hazina wa Mamlaka


za Serikali za Mitaa


kujadili maoni na


mapendekezo


Mara baada ya mkutano


kufanyika Ubungo Plaza


tarehe 29 Aprili, 2007


kati ya Mh. Rais wa


Jamhuri ya Muungano wa


Tanzania na Viongozi


wote wa Mamlaka za


Serikali za Mitaa,


Viongozi wote wa


Tunakubaliana na


mapendekezo


yaliyotolewa


katika malengo


ya mapendekezo


tuliyotoa.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


136


yanayotokana na


ukaguzi huu.


Mamlaka za Serikali za


Mitaa walikutana na


wakaguzi wa hesabu na


wakuu wa mikoa kujadili


mapendekezo


yaliyotolewa katika


ripoti ya ukaguzi wa


taarifa za hesabu ya


mwaka 2005/06


Mikutano zaidi kati ya


wakaguzi wa Mamlaka ya


Serikali za Mitaa na


watunza hazina wa


Halmashauri ifanyike


kadri itakavyowezekana.


Mikutano itakayokuwa na


mafanikio zaidi ni ile


itakayofanyika na


itakayowezeshwa na


wakaguzi wa Ofisi ya


Taifa ya ukaguzi walioko


mikoani, watunza hazina


wa Mamlaka ya Serikali


za Mitaa na wakaguzi wa


ndani itakayojadili


matokeo ya ukaguzi na


mapendekezo. TAMISEMI


itaandaa mikutano ya


aina hiyo Ki-mkoa ili


kujadili ripoti ya Mdhibiti


na Mkaguzi Mkuu wa


Hesabu za Serikali za


taarifa za fedha za


Mamlaka za Serikali za


Mitaa kwa mwaka


2006/07.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


137


Mapendekezo


Majibu ya menejimenti yamezingatiwa, utekelezaji wake


utafuatiliwa wakati wa utekelezaji wa awamu ya pili ya Mradi wa


Maboresho (2008- 2013) katika kaguzi za baadaye.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


138


6.2 Hitimisho na Mapendekezo


Ili kuimarisha usimamizi wa fedha na uzingatiaji wa sheria


katika Halmashauri, kwa kawaida ninatoa ushauri


unaostahili ambao kama utazingatiwa utasaidia kuongeza


ufanisi katika usimamizi wa fedha. Ninazipongeza


Halmashauri zilizokuwa makini kuzingatia mapendekezo


yaliyotolewa. Hata hivyo, zipo Halmashauri nyingine


ambazo hazikuchukua hatua madhubuti katika


kushughulikia mapendekezo kama ilivyojitokeza katika


ripoti ya mwaka huu.


Ukaguzi wa mwaka huu kwa Mamlaka ya Serikali za Mitaa


umekuwa ni zoezi lenye changamoto kutokana na ukweli


kwamba majukumu ya Ofisi yangu yaliongezeka kiasi


kwamba ninahitajika kufanya ukaguzi si tu kwa taarifa za


fedha na kumbukumbu husianifu za Wizara, Wakala, Idara


zinazojitegemea na Mamlaka ya Serikali za Mitaa, bali pia


ninatakiwa kufanya ukaguzi wa mazingira, ukaguzi wa


ufanisi na ukaguzi wa utambuzi.


Ili kukamilisha majukumu yaliyopo hapo juu na kuweza


kufanya kazi katika mazingira yenye changamoto hizi,


majukumu haya nimeyakubali na kuongeza uwezo wa Ofisi


yangu ili kushughulikia changamoto zinazojitokeza.


Ningependa kuwahakikishia wadau wetu kwamba Ofisi


yangu inafanya kazi kwa ukaribu na wakaguliwa na kuweza


kupokea maoni yanayofaa yanayohusu ubora wa kazi za


ukaguzi.


Hili ni toleo la tatu la ripoti za Mamlaka za Serikali za


Mitaa. Mfumo na yaliyokuwepo katika ripoti za miaka ya


nyuma umebadilika kutoka mfumo wa zamani wa kutoa


ripoti ya jumla ya Ukaguzi wa Mamlaka na kuwa na mfumo


mpya ambapo ripoti kwa kila Mamlaka hutolewa na


kuwasilishwa kwa wakaguliwa. Mkusanyiko wa masuala


muhimu yaliyoonekana katika ripoti hizo huwa ni sehemu


ya ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa ambazo hutolewa


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


139


kwa lugha ya kiingereza na Kiswahili. Ripoti zote mbili


huwasilishwa kwa Mh.Rais wa Jamhuri ya Muungano wa


Tanzania ambaye ataamuru ziwasilishwe katika Bunge.


Imeonekana katika ripoti hii kwamba matokeo ya ukaguzi


wa taarifa za fedha za Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa


mwaka 2006/07 imeonyesha maendeleo ya kuridhisha


katika utoaji wa taarifa za fedha.


Hali ya utoaji wa taarifa za fedha katika Halmashauri


haukuwa katika kiwango kinachokubalika. Kutokana na


kuridhia moja kwa moja viwango vya kuripoti taarifa za


fedha katika Tanzania, Mamlaka za Serikali za Mitaa


zilianza kutoa taarifa zao za fedha kwa kuzingatia mfumo


huo. Hata hivyo, Ukaguzi unaona kwamba, ingawa


Mamlaka za Serikali za Mitaa zinatoa taarifa kwamba


zimezingatia matakwa ya viwango vya kimataifa vya kutoa


taarifa za fedha, upo ushahidi kwamba uzingatiaji wa


viwango hivyo umekuwa ni mdogo sana.


Kutokana na ukweli kwamba kati ya Mamlaka za Serikali za


Mitaa 124 zilizokaguliwa, Halmashauri 100 (81%) zilipata


hati zinazoridhisha na masuala ya msisitizo, ikilinganishwa


na matokeo ya mwaka 2005/06 ambapo Halmashauri 50


(40%) kati ya 124 zilizokaguliwa zilipata hati zinazoridhisha.


Manunuzi ni sehemu muhimu katika Serikali Kuu, kama


ilivyo katika Mamlaka ya Serikali za Mitaa. Ukilinganisha na


wingi wa fedha zinazotengwa kwenye manunuzi na kiwango


cha kutozingatia sheria, ukaguzi uligundua kwamba,


Mamlaka za Serikali za Mitaa hazisimamii vyema manunuzi.


Usimamizi hafifu kwa mapana yake una maana ya kuwepo


kwa mazingira ya upotevu, ubadhirifu na utendaji


usioridhisha wa makandarasi kama ilivyobainishwa katika


ripoti hii.


Ukaguzi wa mwaka huu ulilenga katika usimamizi wa Miradi


ya maendeleo kutokana na umuhimu wake katika bajeti za


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


140


Mamlaka za serikali za Mitaa na athari zilizojitokeza ili


kuona jinsi utendaji na usimamizi bora wa mikataba


ulivyofanywa. Matokeo ya tathmini hii hayakuwa mazuri


kutokana na kiasi kikubwa cha miradi katika Halmashauri


kucheleweshwa na wakati mwingine kandarasi


kusimamishwa na Halmashauri kupata hasara.


Ili kuzuia hasara na matumizi mabaya ya rasilimali za


Halmashauri, menejimenti za Halmashauri zinawajibika


kusimamia Halmashauri kama inavyotakiwa katika sehemu


ya

iv

ya Memoranda ya Fedha za Halmashauri za Serikali za


Mitaa ya mwaka 1997. Ukaguzi uligundua kwamba


Halmashauri nyingi zina mfumo wa udhibiti wa ndani


usioridhisha na mara nyingi udhibiti uliopo unaathiriwa na


maamuzi ya menejimenti za Halmashauri.


Ukaguzi umegundua kushuka kwa maduhuli yatokanayo na


vyanzo vya ndani vya Halmashauri kama inavyoonyeshwa


katika jedwali hapa chini:


Mwaka Jumla ya


maduhuli toka


vyanzo vya ndani


vya Halmashauri


(Sh.)


Jumla ya ruzuku


toka serikali


/wafadhili


(Sh.)


% Jumla ya maduhuli


yatokanayo na vyanzo


vya ndani na ruzuku ya


serikali/wafadhili


(Sh.)


2005/2006 64,403,139,202 622,770,902,906 10.3


2006/2007 77,310,930,607 914,713,448,103 8.5


Uchambuzi wa takwimu katika jedwali hapo juu


unaonyesha kwamba :


(i) Kuna ongezeko la maduhuli toka vyanzo vya ndani


kutoka Sh.64,403,139,202 katika mwaka 2005/06 hadi


Sh. 77,310,930,607 katika mwaka 2006/07 ambayo ni


ongezeko la 20%.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


141


(ii) Wakati huo huo, ruzuku ya Serikali/Wafadhili


iliongezeka kutoka Sh.622,770,902,906 katika


mwaka 2005/06 hadi


Sh.914,713,448,103 katika mwaka 2006/07 ambayo ni


ongezeko la 32%.


(iii) Zaidi ya hayo, ulinganisho wa maduhuli yatokanayo


na vyanzo vya ndani na ruzuku ya Serikali/wafadhili


kwa miaka 2005/06 na 2006/07 unaonyesha kushuka


kutoka 10% hadi 8.5%.


Uchambuzi hapo juu unaonyesha utegemezi mkubwa wa


Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa ruzuku ya Serikali au


wafadhili.


6.3 Mapendekezo ya Ukaguzi kwa mwaka 2006/07


Kutokana na niliyoyaeleza hapo juu yanayotokana na ripoti


ya mwaka huu, ninatoa mapendekezo yafuatayo kwa ajili ya


kuboresha usimamizi wa fedha na rasilimali nyingine za


Halmashauri:


(i) Kwa vile baadhi ya Halmashauri hazitekelezi


mapendekezo ninayoyatoa,


ninapendekeza taasisi zinazosimamia uwajibikaji


kuingilia kati na kuhakikisha kuwa Halmashauri


zinatekeleza mapendekezo yanayotolewa na


wakaguzi ili kuimarisha usimamizi wa fedha


katika mamlaka zao.


(ii) Ziwepo juhudi za kuhakikisha kuwa mfumo wa utoaji


taarifa unaeleweka vizuri na wahasibu wa


Mamlaka za Serikali za Mitaa


ili taarifa za hesabu ziandaliwe kwa kuzingatia


viwango vya kimataifa vya kutoa taarifa za fedha


(kama vile IFRS na IPSAS)


(iii) Kutozingatia sheria za manunuzi kunasababisha


upotevu, kwa hiyo


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


142


kuingilia kati kwa Kamati ya Bunge ya Hesabu za


Mamlaka za Serikali za Mitaa na Bunge kwa ujumla


kunahitajika kwa ajili ya kutia mkazo wa kuzingatiwa


sheria ya manunuzi ili kuwa na manunuzi yenye manufaa


na ya gharama nafuu.


(iv) Ili kuwezesha ukamilikaji wa miradi ya maendeleo


kwa wakati, ninapendekeza Halmashauri ziimarishe


usimamizi wa miradi ya maendeleo kwa kuchukua hatua


mahsusi za kuzingatia matakwa ya kanuni Na.123 ya


Kanuni za Manunuzi ya Umma (vifaa, kazi za ujenzi,


huduma zisizo za ushauri na kuuza mali za umma kwa


zabuni) ya 2005.


(v) Kuhusu mfumo wa usimamizi wa ndani, napendekeza


kuwa menejimenti za Halmashauri ziwe tayari kuzingatia


taratibu. Ukweli si kwamba hakuna mfumo wa udhibiti


wa ndani, bali kiwango cha uzingatiaji ni kidogo na


kutofuatwa na menejimenti kunafanya mfumo


wa udhibiti wa ndani usiwe na maana. Kwa ajili hii,


ninapenda kusisitiza umuhimu wa nafasi ya vitengo vya


ukaguzi wa ndani kuwa mwangalizi wa mifumo ya


udhibiti wa ndani. Ili kuviwezesha vitengo vya ukaguzi


wa ndani kutimiza majukumu yake ya kusimamia


utendaji katika Halmashauri iwemo bajeti, uhasibu na


mchakato wa usimamiaji wa rasilimali kwa kuzingatia


kanuni na maagizo, ni muhimu kwa kitengo cha


ukaguzi wa ndani kiwe na watumishi walio na elimu na sifa


zinazofaa. Ni muhimu pia kwamba watumishi hao


wapewe mafunzo ya mara kwa mara katika sehemu


zao za kazi ili kuongeza maarifa na ujuzi. Zaidi


ya hayo kamati za ukaguzi wa hesabu ni muhimu katika


kuhakikisha kwamba matokeo ya ukaguzi


yatolewayo na wakaguzi wa ndani na wa nje


yanashughulikiwa na mapendekezo yao kutekelezwa


kwa wakati.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


143


(vi) Kuzuia hasara ni kubainisha, kutathmini na udhibiti;


hii inakubalika kuwa sehemu muhimu ya mfumo wa


udhibiti ndani na kanuni zake. Kwa kuangalia


hali ya mtawanyiko wa Kijiografia, ukubwa na madaraka


kupelekwa kwenye Halmashauri pia mtawanyiko wa


shughuli za Mamlaka za Serikali za Mitaa ambazo ni


kukusanya kodi na usimamizi wa uchumi ni muhimu


kwa Halmashauri kubainisha na kuwa na


tathmini endelevu na mipango ya kuzuia hasara.


Kutokuwepo mipango ya kuzuia hasara kunaweza


kudhoofisha muundo mzima wa udhibiti wa ndani


unaopendekeza kwamba Mamlaka za Serikali za


Mitaa zinapaswa kubuni na kuanzisha mfumo


unaotosheleza wa kuzuia hasara, kuainisha hasara,


uchambuzi wa madhara yake na pia udhibiti


wake kwa ajili ya ufuatiliaji na uzuiaji wa hasara hizi.


Halmashauri zinaweza pia kuangalia jinsi ya kutumia


utaalam katika programu za kupunguza hasara.


(vii) Ninapendekeza kwa menejimenti za Mamlaka za


Serikali za Mitaa kujumuisha vyanzo vya maduhuli


vilivyomo na vyanzo vipya kwa madhumuni ya kuimarisha


mfumo wa fedha ulio endelevu.


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


144


Kiambatisho (1)


(1) ORODHA YA MAMLAKA ZA SERIKALI ZA MITAA


ZILIZOKAGULIWA


KWA MWAKA WA FEDHA ULIOISHIA TAREHE


30/06/2007


MKOA


HALMASHAURI


MKOA


HALMASHAURI


MKOA


HALMASHAURI


H/


MANISPAA


YA ARUSHA


H/


MANISPAA


YA MUSOMA


H/


MANISPAA YA


SINGIDA


H/WILAYA YA


ARUMERU


H/WILAYA YA


BUNDA


H/WILAYA YA


IRAMBA


H/WILAYA YA


MONDULI


H/WILAYA YA


MUSOMA


H/WILAYA YA


SINGIDA


H/WILAYA YA


NGORONGORO


H/WILAYA YA


SERENGETI


SINGIDA


H/WILAYA YA


ARUSHA


MANYONI


WILAYA YA


KARATU


MUSOMA


H/WILAYA YA


TARIME


H/


MANISPAA YA


TABORA


H/MJI KIBAHA


H/


JIJI LA


MBEYA


H/WILAYA YA


IGUNGA


H/WILAYA YA


BAGAMOYO


H/WILAYA YA


CHUNYA


H/WILAYA YA


NZEGA


H/WILAYA YA


MAFIA


H/WILAYA YA


ILEJE


H/WILAYA


TABORA


H/WILAYA YA


KISARAWE


H/WILAYA YA


KYELA


H/WILAYA YA


URAMBO


H/WILAYA YA


KIBAHA


H/WILAYA YA


MBEYA


TABORA


H/WILAYA YA


SIKONGE


H/WILAYA YA


RUFIJI


H/WILAYA YA


MBOZI


H/


JIJI LA


TANGA


MKOA


WA


PWANI


H/WILAYA YA


MKURANGA


H/WILAYA YA


RUNGWE


MJI WA


KOROGWE


H/


MANISPAA


YA DODOMA


MBEYA


H/WILAYA YA


MBARALI


H/WILAYA YA


MUHEZA


H/WILAYA YA


DODOMA


H/


MANISPAA


YA


MOROGORO


H/WILAYA YA


PANGANI


H/WILAYA YA


KONDOA


H/WILAYA YA


MOROGORO


H/WILAYA YA


HANDENI


H/WILAYA YA


MPWAPWA


H/WILAYA YA


KILOSA


H/WILAYA YA


KOROGWE


H/MJI KONDOA


H/WILAYA


KILOMBERO


H/WILAYA YA


LUSHOTO


DODOMA


H/WILAYA YA


KONGWA DC


H/WILAYA


ULANGA


TANGA


H/WILAYA YA


KILINDI DC


H/MANISPAA


YA IRINGA


MOROG


ORO


H/WILAYA YA


MVOMERO


H/


MANISIPAA YA


BUKOBA


IRINGA


H/WILAYA YA


H/


MANISPAA


KAGERA


H/WILAYA YA YA


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


145


IRINGA

YA MTWARA

KARAGWE


H/WILAYA YA


MUFINDI


H/WILAYA YA


MTWARA


H/WILAYA YA


BIHARAMULO


H/WILAYA YA


NJOMBE


H/WILAYA YA


NEWALA


H/WILAYA YA


MULEBA


H/WILAYA YA


LUDEWA


H/WILAYA YA


MASASI


H/WILAYA YA


BUKOBA


H/WILAYA YA


MAKETE


H/WILAYA YA


TANDAHI-MBA


H/WILAYA YA


NGARA


H/WILAYA YA


KILOLO


MTWARA


H/MJI WA


MASASI


H/


JIJI LA


D’SALAAM


H/


MANISIPAA


YA


KIGOMA/UJIJI


H/


JIJI LA


MWANZA


H/MANISIPAA YA


ILALA


H/WILAYA YA


KIGOMA


H/WILAYA YA


MWANZA


H/MANISPAA YA


KINONDONI


H/WILAYA YA


KASULU


H/WILAYA YA


UKEREWE


D’SALAAM


H/MANISPAA YA


TEMEKE


KIGOMA


H/WILAYA YA


KIBONDO


H/WILAYA YA


SENGEREMA


H/


MANISPAA YA


SUMBAWANGA


H/


MANISIPAA


YA MOSHI


H/WILAYA YA


GEITA


H/WILAYA YA


MPANDA


H/WILAYA HAI


H/WILAYA YA


KWIMBA


H/WILAYA YA


SUMBAWANGA


H/WILAYA YA


MOSHI


H/WILAYA YA


MAGU


RUKWA


H/WILAYA YA


NKASI


H/WILAYA YA


ROMBO


MWANZA


H/WILAYA YA


MISUNGWI


H/


MJI WA


BABATI


H/WILAYA


SAME


H/


MANISPAA


YA SONGEA


H/WILAYA YA


BABATI


k’ NJARO


H/WILAYA YA


MWANGA


RUVUMA


H/WILAYA YA


SONGEA


MANYARA


H/WILAYA YA


HANANG


H/


MJI WA


LINDI


H/WILAYA YA


TUNDURU


H/WILAYA YA


KITETO


H/WILAYA YA


NACHINGWEA


H/WILAYA YA


MBINGA


H/WILAYA YA


MBULU


H/WILAYA YA


KILWA


H/WILAYA YA


NAMTUMBO


H/WILAYA YA


SIMA-NJIRO


H/WILAYA YA


LIWALE


H/


MANISPAA


YA


SHINYANGA


H/WILAYA YA


LINDI


H/WILAYA YA


SHINYANGA


LINDI


H/WILAYA YA


RWANGWA


SHINYANGA


H/WILAYA YA


MASWA


_________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa 2006/2007


146


H/WILAYA YA


BARIADI


H/WILAYA YA


KAHAMA


H/WILAYA YA


MEATU


H/WILAYA YA


BUKOMBE


H/WILAYA YA


KISHAPU


Mdhibiti na M kaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Maml aka za Serikali za Mitaa

2006/2007

113


Kiambatisho.2


ORODHA YA MAMLAKA ZA SERIKALI ZA MITAA NA AINA YA HATI


ZILIZOTOLEWA KWA MIAKA MIWILI 2005/2006 NA 2006/2007


Na Jina la Halmashauri Aina ya hati


2005/2006 2006/2007


1


Halmashauri ya Wilaya


Arumeru


yenye shaka Inayoridhisha


2


Halmashauri ya Manispaa


Arusha


yenye shaka Inayoridhisha


3


Halmashauri ya Wilaya


Karatu


inayoridhisha Inayoridhisha


4


Halmashauri ya Wilaya


Monduli


yenye shaka Inayoridhisha


5


Halmashauri ya Wilaya


Ngorongoro


yenye shaka Inayoridhisha


6


Halmashauri ya Wilaya


Bagamoyo


yenye shaka Inayoridhisha


7


Halmashauri ya Wilaya


Kibaha


yenye shaka Inayoridhisha


8

Halmashauri ya Mji Kibaha

inayoridhisha Inayoridhisha


9


Halmashauri ya Wilaya


Kisarawe


inayoridhisha Inayoridhisha


10


Halmashauri ya Wilaya


Mafia


inayoridhisha Inayoridhisha


11


Halmashauri ya Wilaya


Mkuranga


yenye shaka Yenye shaka


12


Halmashauri ya Wilaya


Rufiji/Utete


yenye shaka inayoridhisha


13


Halmashauri ya Jiji la Dar


es Salaam


yenye shaka Inayoridhisha


14


Halmashauri ya Manispaa


Ilala


inayoridhisha Yenye shaka


15


Halmashauri ya Manispaa


Kinondoni


yenye shaka Inayoridhisha


16


Halmashauri ya Manispaa


Temeke


yenyeshaka inayoridhisha


17


Halmashaur ya Wilaya


Dodoma


inayoridhisha Inayoridhisha


Mdhibiti na M kaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Maml aka za Serikali za Mitaa

2006/2007

114


18


Halmashauri ya Manispaa


Dodoma


yenye shaka Inayoridhisha


19


Halmashauri ya Wilaya


Kondoa


yenye shaka Inayoridhisha


20

Halmashauri ya Mji Kondoa

inayoridhisha Inayoridhisha


21


Halmashauri ya Wilaya


Kongwa


yenye shaka Inayoridhisha


22


Halmashauri ya Wilaya


Mpwapwa


yenye shaka Inayoridhisha


23


Halmashauri ya Wilaya


Iringa


yenye shaka Inayoridhisha


24


Halmashauri ya Manispaa


Iringa


yenye shaka Inayoridhisha


25


Halmashauri ya Wilaya


Ludewa


yenye shaka Yenye shaka


26


Halmashauri ya Wilaya


Makete


yenye shaka Inayoridhisha


27


Halimashauri ya Wilaya


Mufindi


inayoridhisha Inayoridhisha


28


Halmashauri ya Wilaya


Njombe


yenye shaka Inayoridhisha


29


Halmashauri ya Wilaya


Kilolo


inayoridhisha Inayoridhisha


30


Halmashauri ya Wilaya


Biharamulo


yenye shaka Inayoridhisha


31


Halmashauri ya Wilaya


Bukoba


inayoridhisha Inayoridhisha


32

Halmashauri ya Mji Bukoba

yenye shaka Inayoridhisha


33


Halmashauri ya Wilaya


Karagwe


yenye shaka Inayoridhisha


34


Halmashauri ya Wilaya


Muleba


inayoridhisha Inayoridhisha


35


Halmashauri ya Wilaya


Ngara


inayoridhisha Inayoridhisha


36


Hallmashauri ya Wilaya


Kasulu


inayoridhisha Inayoridhisha


37


Halmashauri ya Wilaya


Kibondo


inayoridhisha Inayoridhisha


38


Halmshauri ya Wilaya


Kigoma


isiyoridhisha Inayoridhisha


Mdhibiti na M kaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Maml aka za Serikali za Mitaa

2006/2007

115


39


Halmashauri ya Mji


Kigoma/Ujiji


yenyeshaka Isiyoridhisha


40

Halmashauri ya Wilaya Hai

inayoridhisha Inayoridhisha


41


Halmashauri ya Wilaya


Moshi


yenye shaka Inayoridhisha


42


Halmashauri ya Manispaa


Moshi


yenye shaka Inayoridhisha


43


Halmashaui ya Wilaya


Mwanga


yenye shaka Inayoridhisha


44


Halmashauri ya Wilaya


Rombo


inayoridhisha Inayoridhisha


45


Halmashauri ya Wilaya


Same


inayoridhisha Inayoridhisha


46


Halmashauri ya Wilaya


Kilwa


yenye shaka Inayoridhisha


47


Halmashauri ya Wilaya


Lindi


yenye shaka Yenye shaka


48

Halmsahauri ya Mji Lindi

yenye shaka Inayoridhisha


49


Halmashauri ya Wilaya


Liwale


yenye shaka Yenye shaka


50


Halmashauri ya Wilaya


Nachingwea


yenye shaka Yenye shaka


51


Halmashauri ya Wilaya


Ruangwa


yenye shaka inayoridhisha


52


Halmshauri ya Wilaya


Babati


yenye shaka Yenye shaka


53


Halmashuri ya Wilaya


Hanang’


yenye shaka Inayoridhisha


54


Halmashauri ya Wilaya


Kiteto


inayoridhisha inayoridhisha


55


Halmashauri ya Wilaya


Mbulu


inayoridhisha Inayoridhisha


56


Halmashauri ya Wilaya


Simanjiro


yenye shaka Yenyeshaka


57

Halmashauri ya Mji Babati

inayoridhisha Inayoridhisha


58

Halmashauri ya Mji Bunda

yenye shaka Inayoridhisha


59

Halmashauri ya Wilaya

yenye shaka Inayoridhisha


Mdhibiti na M kaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Maml aka za Serikali za Mitaa

2006/2007

116


Musoma


60


Halmashauri ya Manispaa


Musoma


yenye shaka inayoridhisha


61


Halmashauri ya Wilaya


Serengeti


yenye shaka Inayoridhisha


62


Halmahauri ya Wilaya


Tarime


yenye shaka inayoridhisha


63


Halmashauri ya Wilaya


Chunya


inayoridhisha Yenye shaka


64

Halmshauri ya Wilaya Ileje

yenye shaka Yenye shaka


65


Halmashauri ya Wilaya


Kyela


yenye shaka Inayoridhisha


66


Halmashauri ya Wilaya


Mbarali


yenye shaka Yenyeshaka


67


Halmashauri ya Wilaya


Mbeya


yenye shaka Yenye shaka


68


Halmashauri ya jiji la


Mbeya


isiyoridhisha Inayoridhisha


69


Halmashauri ya Wilaya


Mbozi


yenye shaka Yenye shaka


70


Halmashauri ya Wilaya


Rungwe


inayoridhisha Inayoridhisha


71


Halmashauri ya Wilaya


Kilombero


inayoridhisha Inayoridhisha


72


Halmashauri ya Wilaya


Kilosa


inayoridhisha Inayoridhisha


73


halmashauri ya Wilaya


Morogoro


inayoridhisha Inayoridhisha


74


Halmashauri ya Manispaa


Morogoro


inayoridhisha Inayoridhisha


75


Halmashauri ya Wilaya


Ulanga


inayoridhisha Inayoridisha


76


Halmashauri ya Wilaya


Mvomero


inayoridhisha inayoridhisha


77


Halmashauri ya Wilaya


Masasi


yenye shaka Inayoridhisha


78


Halmashauri ya Wilaya


Mtwara


yenye shaka Inayoridhisha


Mdhibiti na M kaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Maml aka za Serikali za Mitaa

2006/2007

117


79


Halmashauri ya Mji


Mtwara/Mikindani


inayoridhisha Yenyeshaka


80


Halmashauri ya Wilaya


Newala


inayoridhsiha Inayoridhisha


81


Halmashauri ya Wilaya


Tandahimba


Inanayoridhisha Yenye shaka


82

Mamlaka ya Mji Masasi

yenye shaka Yenye shaka


83


Halmashauri ya Wilaya


Geita


yenye shaka Inayoridhisha


84


Halmashauri ya Wilaya


Kwimba


inayoridhisha Inayoridhisha


85


Halmashauri ya Wilaya


Magu


yenye shaka Inaayoridhisha


86


Misungwi Halmashauri ya


Wilaya


yenye shaka Inayoridhisha


87


Halmashauri ya Mji


Mwanza


yenye shaka Inayoridhisha


88


Halmashauri ya Wilaya


Sengerema


inayoridhisha Inayoridhisha


89


Halmashauri ya Wilaya


Ukerewe


yenye shaka Inayoridhisha


90


Halmashauri ya Wilaya


Mpanda


yenye shaka Inayoridhisha


91


Halmashauri ya Wilaya


Nkasi


inayoridhsiha Inayoridhisha


92


Halmashuri ya Wilaya


Sumbawanga


inayoridhisha inayoridhisha


93


Halmashauri ya Mji


Sumbawanga


isiyoridhisha inayoridhisha


94


Halmashauri ya Wilaya


Mbinga


inayoridhsiha Inayoridhisha


95


Halmashauri ya Manipsaa


Songea


inayoridhisha Inayoridhisha


96


Halmashauri ya Wilaya


Songea


inayoridhisha Inayoridhisha


97


Halmashauri ya Wilaya


Tunduru


yenye shaks Inayoridhisha


98


Halmashauri ya Wilaya


Namtumbo


inayoridhisha inayoridha


Mdhibiti na M kaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Maml aka za Serikali za Mitaa

2006/2007

118


99


Halmashauri ya Wilaya


Bariadi


inayoridhisha Inayoridhisha


100 Halmashauri ya Wilaya


Bukombe


yenye shaka Inayoridhisha


101 Halmshauri ya Wilaya


Kahama


yenye shaka Yenye shaka


102 Halmashauri ya Wilaya


Maswa


inayoridhisha Yenye shaka


103 Halmashauri ya Wilaya


Meatu


inayoridhiiha Inayoridhisha


104 Halmashauri ya Wilaya


Shinyanga


inayoridhisha Yenye shaka


105 Halmashauri ya Manispaa


Shinyanga


yenye shaka Inayoridhisha


106


Halmashauri ya Wilaya


Kishapu


yenye shaka Yenye shaka


Mdhibiti na M kaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Maml aka za Serikali za Mitaa

2006/2007

119


107

Halmashauri ya Wilaya Iramba

inayoridhisha Inayoridhisha


108

Halmashauri ya Wilaya Manyoni

yenye shaka Inayoridhisha


109

Halmashauri ya Wilaya Singida

yenye shaka Inayorithisha


110


Halmashauri ya manispaa


Singida


inayoridhisha Inayoridhisha


111

Halmashauri ya Wilaya Handeni

inayoridhisha Inayoridhisha


112

Halmashauri ya Wilaya Korogwe

yenye shaka Inayoridhisha


113

Mamlaka ya Mji Korogwe

yenye shaka Inayoridhisha


114

Halmashauri ya Wilaya Lushoto

inayoridhisha Inayoridhisha


115

Halmashauri ya Wilaya Muheza

inayoridhisha Inayoridhisha


116

Halmashauri ya Wilaya Pangani

inayoridhisha Inayoridhisha


117

Halmashauri ya Jiji Tanga

inayoridhisha Inayoridhisha


118

Halmashauri ya Wilaya Kilindi

inayoridhisha Yenye shaka


119

Halmashauri ya Wilaya Igunga

isiyoridhisha Inayoridhisha


120

Halmashauri ya Wilaya Nzega

yenye shaka Yenye shaka


121

Halmashauri ya Wilaya Sikonge

yenye shaka Yenye shaka


122

Halmashauri ya Wilaya Tabora

yenye shaka Inayoridhisha


123


Halmashauri ya Manispaa


Tabora


yenye shaka Inayoridhisha


124

Halmashauri ya Wilaya Urambo

yenye shaka Yenye shaka


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


118


Kimbatisho 3


Maduhuli ya Halmashauri kulinganisha na Ruzuku za Serikali/Wahisani


Halmashauri Jumla ya maduhuli toka vyanzo vya ndani


Jumla ya maduhuli toka Serikali


/wafadhili


2005/2006 2006/2007 2005/2006 2006/2007


Halmashauri ya Wilaya ya Arumeru 261,503,605 341,740,950 9,614,235,001 10,151,701,214


Halmashauri ya Wilaya ya Manispaa ya


Arusha


1,819,927,884 2,318,216,857 5,797,159,980 8,303,789,255


Halmashauri ya Wilaya ya Karatu 141,240,050 247,080,304 3,614,315,834 5,467,407,544


Halmashauri ya Wilaya ya Monduli 500,030,081 206,651,974 4,662,574,256 7,877,234,730


Halmashauri ya Wilaya ya Ngorongoro 246,006,280 353,960,233 2,446,467,866 2,959,128,149


Halmashauri ya Wilaya ya Bagamoyo 202,022,588 212,765,549 5,492,716,312 9,170,371,914


Halmashauri ya Wilaya ya Kibaha 93,965,086 155,831,262 2,201,629,875 3,690,702,577


Halmashauri ya Mji Kibaha 383,889,133 331,362,842 3,097,313,090 4,645,875,329


Halmashauri ya Wilaya ya Kisarawe 155,108,623 264,144,329 3,252,091,73 4,225,599,897


Halmashauri ya Wilaya ya Mafia 136,516,372 172,975,729 1,754,642,777 3,253,558,255


Halmashauri ya Wilaya ya Mkuranga 480,098,652 302,200,000 3,116,426,559 5,207,554,324


Halmashauri ya Wilaya ya Rufiji/Utete 664,888,653 319,588,321 5,798,678,401 6,166,343,725


Halmashauri ya Jiji Dar es Salaam 3,826,227,406 3,771,932,881 699,334,039 699,334,039


Halimashauri ya Manispaa ya Ilala 6,916,130,759 8,014,194,430 12,838,290,969 16,673,536,056


Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni


l


5,642,258,155 7,925,456,550 13,961,326,767 24,287,306,111


Halmashauri ya Manispaa yaTemeke 3,891,025,346 5,139,541,244 13,958,538,379 20,524,379,537


Halmashauri ya Wilaya ya Dodoma 117,277,673 98,316,742 6,367,498,246 9,240,905,177


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


119


Halmashauri ya Mancipa ya Dodoma 693,931,666 455,891,742 8,710,906,180 9,314,307,510


Halmashauri ya Wilaya ya Kondoa 63,075,654 49,777,874 8,710,906,180 8,700,644,953


Halmashauri ya Mji Kondoa 55,444,622 44,010,624 17,074,544 43,377,407


Halmashauri ya Wilaya ya Kongwa 222,640,169 88,063,783 3,517,379,770 7,840,607,074


Halmashauri ya Wilaya ya Mpwapwa 304,540,897 104,731,903 5,624,748,027 5,525,604,165


Halmashauri ya Wilaya ya Iringa 204,904,514 615,815,403 10,092,578,053 11,859,633,768


Halmashauri ya Wilaya ya Manispaa ya


Iringa


295,729,795 463,065,765 2,895,994,674 3,732,809,032


Halmashauri ya Wilaya ya Ludewa 58,388,920 50,776,420 4,349,646,536 6,716,384,599


Halmashauri ya Wilaya ya Makete 164,808,932 240,154,000 2,492,811,963 4,586,160,071


Halmashauri ya Wilaya ya Mufindi 656,576,012 863,166,332 6,038,791,920 9,110,048,560


Halmashauri ya Wilaya ya Njombe 242,398,773 1,397,449,851 7,335,179,069 8,960,072,340


Halmashauri ya Wilaya ya Kilolo 54,167,730 117,108,559 1,368,122,590 7,027,318,601


Halmashauri ya Wilaya ya Biharamulo 246,433,577 791,113,313 6,602,115,009 11,099,978,564


Halmashauri ya Wilaya ya Bukoba 386,173,231 645,031,948 7,316,643,235 10,474,574,529


Halmashauri ya Manispaa ya Bukoba 245,390,980 330,368,211 2,336,117,730 2,894,805,858


Halmashauri ya Wilaya ya Karagwe 620,509,073 985,279,613 7,722,643,481 12,057,387,505


Halmashauri ya Wilaya ya Muleba 285,649,851 785,024,014 7,262,624,684 10,857,089,840


Halmashauri ya Wilaya ya Ngara 124,368,870 80,759,291 6,645,631,922 7,345,728,284


Halmashauri ya Wilaya ya Kasulu 143,332,192 231,810,910 613,959,648 14,786,260,003


Halmashauri ya Wilaya ya Kibondo 86,330,443 137,756,230 7,938,918,663 3,331,341,758


Halmashauri ya Wilaya ya Kigoma 162,168,186 573,243,634 7,842,312,163 9,763,457,429


Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma 278,465,225 345,422,799 1,785,953,345 4,027,806,341


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


120


Halmashauri ya Wilaya ya Hai 271,873,238 294,943,471 7,550,125,048 10,844,066,388


Halmashauri ya Wilaya ya Moshi 443,876,354 173,436,474 8,812,183,813 14,239,633,374


Halmashauri ya Manispaa ya Moshi 1,086,178,814 1,093,726,088 3,420,975,181 6,035,720,888


Halmashauri ya Wilaya ya Mwanga 124,186,127 271,832,863 3,401,184,607 6,146,820,717


Halmashauri ya Wilaya ya Rombo 138,763,247 273,209,394 5,866,006,343 6,241,849,439


Halmashauri ya Wilaya ya Same 293,049,761 50,358,227 5,257,598,041 8,214,843,809


Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa 159,927,446 241,820,250 3,886,980,641 5,176,207,989


Halmashauri ya Wilaya ya Lindi 61,218,197 272,694,375 4,263,607,795 7,318,680,443


Halmashauri ya Mji wa Lindi 125,966,792 151,363,482 1,308,508,406 1,258,411,807


Halmashauri ya Wilaya ya Liwale 212,158,883, 295,602,935 2,320,444,709 3,309,596,315


Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea 264,463,861 383,444,260 3,899,476,665 5,587,113,454


Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa 176,642,414 262,022,211 3,989,771,016 3,915,915,068


Halmashauri ya Wilaya ya Babati 199,978,512 224,158,024 59,23,596,817 5,276,399,939


Halmashauri ya Wilaya ya Hanang’ 102,300,724 233,486,994 3,969,779,978 6,194,625,409


Halmashauri ya Wilaya ya Kiteto 103,994,121 248,576,307 2,405,953,693 3,991,711,648


Halmashauri ya Wilaya ya Mbulu 108,364,063 98,818,308 6,165,562,699 7,676,540,754


Halmashauri ya Wilaya ya Simanjiro 211,778,314 234,458,254 3,480,334,271 3,851,345,312


Halmashauri ya Mjii wa Babati 46,261,501 1,377,563,230 936,673,923 3,331,341,758


Halmashauri ya Wilaya ya Bunda 901,721,887 188,366,715 4,957,817,782 7,047,888,252


Halmashauri ya Wilaya ya Musoma 414,817,265 378,301,860 6,195,293,206 7,651,581,411


Halmashauri ya Halmashauri ya


Musoma


388,800,991 415,601,086 2,926,569,662 2,991,508,901


Halmashauri ya Wilaya ya Serengeti 362,839,371 211,002,813 3,689,685,111 8,253,274,664


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


121


Halmashauri ya Wilaya ya Tarime 302,838,947 472,278,797 8,792,421,322 10,053,136,980


Halmashauri ya Wilaya ya Chunya 562,365,519 780,549,911 322,933,169 5,919,587,691


Halmashauri ya Wilaya ya Ileje 50,599,749 200,709,748 2,666,611,841 3,774,870,552


Halmashauri ya Wilaya ya Kyela 308,448,565 643,284,754 4,503,708,823 6,567,956,668


Halmashauri ya Wilaya ya Mbarali 183,392,242 1,215,918,058 3,429,594,362 5,049,526,153


Halmashauri ya Wilaya ya Mbeya 196,251,792 347,954,937 6,407,711,188 8,344,395,477


Halmashauri ya Jiji la Mbeya 1,261,282,139 1,606,115,914 4,780,791,895 10,036,741,561


Halmashauri ya Wilaya ya Mbozi 521,424,428 1,076,328,324 8,349,554,159 10,036,741,561


Halmashauri ya Wilaya ya Rungwe 398,956,880 462,404,819 7,081,991,864 10,066,592,496


Halmashauri ya Wilaya ya Kilombero 473,718,943 449,513,851 7,045,362,568 9,275,851,963


Halmashauri ya Wilaya ya Kilosa 697,887,171 201,791,265 10,491,554,604 12,266,464,722


Halmashauri ya Wilaya ya Morogoro 335,793,958 89,236,608 7,597,868,178 9,110,498,435


Halmashauri ya Manispaa ya Morogoro 793,057,587 1,177,159,802 6,358,439,148 8,026,669,507


Halmashauri ya Wilaya ya Ulanga 203,399,585 255,828,570 3,708,139,076 6,028,989,257


Halmashauri ya Wilaya ya Mvomero 459,485,320 179,312,842 749,904,677 5,261,400,828


Halmashauri ya Wilaya ya Masasi 1,721,550,075 1,353,430,162 7,814,313,510 10,471,650,640


Halmashauri ya Wilaya ya Mtwara 152,886,296 158,198,817 3,364,595,880 4,137,516,054


Halmashauri ya Mji ya


Mtwara/Mikindani


170,682,945 235,142,657 2,019,822,165 2,830,426,264


Halmashauri ya Wilaya ya Newala 496,599,328 303,069,093 4,370,982,404 5,940,906,985


Halmashauri ya Wilaya ya Tandahimba 454,036,940 552,839,720 3,760,102,691 4,820,205,350


Halmashauri ya Mji wa Masasi 18,985,644 46,420,760 0 12,500,000


Halmashauri ya Wilaya ya Geita 346,395,746 729,087,153 11,553,066,159 17,261,226,382


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


122


Halmashauri ya Wilaya ya Kwimba 472,950,491 416,460,823 5,994,777,146 8,080,774,594


Halmashauri ya Wilaya ya Magu 414,541,435 227,500,672 5,172,374,698 9,033,101,920


Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi 272,387,757 56,657,276 5,172,262,328 7,784,221,231


Halmashauri ya Jiji la Mwanza 2,241,856,708 3,626,560,036 11,982,659,308 12,269,423,132


Halmashauri ya Wilaya ya Sengerema 723,356,108 962,119,734 8,218,606,326 9,310,071,046


Halmashauri ya Wilaya ya Ukerewe 391,995,010 436,209,081 3,766,080,652 6,498,555,653


Halmashauri ya Wilaya ya Mpanda 610,576,920 551,247,779 5,852,563,114 9,907,465,423


Halmashauri ya Wilaya ya Nkasi 117,025,637 132,644,532 3,896,042,874 6,238,138,526


Halmashauri ya Wilaya ya Halmashauri


ya Wilaya ya Sumbawanga


403,369,758 216,816,008 6,958,990,985 10,381,012,407


Halmashauri ya Manisipaa ya


Sumbawanga


229,021,281 195,056,967 3,454,838,985 3,660,372,398


Halmashauri ya Wilaya ya Mbinga 824,877,081 826,280,560 7,559,233,949 11,559,559,445


Halmashauri ya Wilaya ya Songea 262,405,160 87,750,373 5,772,040,043 6,005,101,592


Halmashauri ya Manispaa ya Songea 190,925,161 263,058,000 2,992,753,677 4,492,061,352


Halmashauri ya Wilaya ya Tunduru 211,827,389 264,454,562 4,914,424,060 6,407,999,059


Halmashauri ya Wilaya ya Namtumbo 24,727,783 134,760,052 1,709,203,008 5,764,919,392


Halmashauri ya Wilaya ya Bariadi 657,636,925 229,740,953 10,017,886,289 11,851,471,626


Halmashauri ya Wilaya ya Bukombe 308,856,298 445,125,798 4,289,000,448 6,582,510,935


Halmashauri ya Wilaya ya Kahama 870,713,074 1,025,287,893 8,187,594,557 13,258,911,362


Halmashauri ya Wilaya ya Maswa 637,122,326 503,818,843 5,487,997,797 7,606,812,208


Halmashauri ya Wilaya ya Meatu 570,850,250 424,528 5,587,915,828 5,486,260,388


Halmashauri ya Wilaya ya Shinyanga 833,693,890 158,884,710 11,862,885,154 9,082,271,502


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


123


Halmashauri ya Manispaa ya Shinyanga 756,184,583 849,456,951 2,243,053,162 3,135,825,269


Halmashauri ya Wilaya ya Kishapu 158,874,049 310,039,132 1,142,066,745 5,064,032,574


Halmashauri ya Wilaya ya Iramba 60,083,420 97,817,968 8,972,899,512 10,221,772,351


Halmashauri ya Wilaya ya Manyoni 158,379,185 89,476,603 5,034,867,410 9,585,249,034


Halmashauri ya Wilaya ya Singida 51,367,994 89,476,603 9,393,488,920 9,585,249,034


Halmashauri ya Manispaa ya Singida 144,265,592 177,801,636 3,112,104,931 4,303,027,091


Halmashauri ya Wilaya ya Handeni 90,332,381 128,389,837 3,555,692,868 7,119,076


Halmashauri ya Wilaya ya Korogwe 330,440,412 121,807,508 3,992,711,240 8,756,778,938


Mamlaka ya Mji wa Korogwe 172,410,816 75,616,286 1,149,164,132 2,323,789,791


Halmashauri ya Wilaya ya Lushoto 406,169,590 200,251,221 7,077,008 11,122,878,769


Halmashauri ya Wilaya ya Muheza 177,607,604 204,085,963 5,688,666,589 8,120,403,519


Halmashauri ya Wilaya ya Pangani 94,743,133 114,153,150 1,908,198,598 3,670,371,241


Halmashauri ya Wilaya Jiji la Tanga 1,183,633,026 1,614,681,338 5,056,866,623 5,825,707,710


Halmashauri ya Wilaya ya Kilindi 57,869,258 83,900,982 636,557,277 4,172,935,377


Halmashauri ya Wilaya ya Igunga 539,639,964 250,641,574 3,920,954,797 8,462,995,660


Halmashauri ya Wilaya ya Nzega 165,174,409 507,415,495 4,736,462,824 8,613,203,551


Halmashauri ya Wilaya ya Sikonge 286,451,264 305,114,179 2,463,379,328 5,065,077,060


Halmashauri ya Wilaya ya Tabora 325,538,205 368,453,208 5,039,710,629 7,712,779,133


Halmashauri ya Manispaa ya Tabora 263,333,441 363,512,074 3,843,108,133 6,532,634,330


Halmashauri ya Wilaya ya Urambo 539,335,977 1,114,833,120 5,507,530,944 8,721,544,115


Jumla Kuu 64,403,139,202 77,310,930,607 622,797,751,946 914,713,448,10


3


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


124


Kiambatisho 4


Matokeo ya fedha iliyotolewa na kutumika 2006/2007


Mapato yakilinganisha na matumizi ya Halmashauri


Mamlaka za Serikali za Mitaa zipatazo ishirini na mbili (22) zilitumia


kiasi cha Sh.158,479,117,510 ikilinganishwa na mapato halisi ya


Sh.152,798,363,495 hivyo kusababisha matumizi ya ziada yanayofikia


Sh.5,680,754,015


Na.


Jina la Halmashauri Mapato (Sh) Matumizi (sh) Ziada ya


matumizi (Sh)


1


Mamlaka ya Mji Kibaha 4,977,238,172 5,069,012,921 -91,774,749


2


Halmashauri ya Wilaya ya


Mkuranga


5,510,304,650 5,786,405,014 -276,100,364


3


Halmashauri ya Jiji la Dar es


Salaam


4,471,266,920 4,489,003,164 -17,736,244


4


Halmashauri ya Wilaya ya


Mpwapwa


6,321,937,867 6,461,993,282 -140,055,415


5


Halmashauri ya Wilaya ya


Karagwe


11,713,559,157 12,376,613,137 -663,053,980


6


Halmashauri ya Wilaya ya Muleba 11,642,113,854 12,098,930,721 -456,816,867


7


Halmashauri ya Manispaa ya


Kigoma/Ujiji


4,473,229,140 4,563,993,580 -90,764,440


8


Halmashauri ya Wilaya ya Rombo 6,601,907,018 6,995,493,151 -393,586,133


9


Halmashauri ya Wilaya ya Lindi 7,680,831,518 7,773,204,633 -92,373,115


10


Halmashauri ya Wilaya ya Babati 5,746,469,663 6,161,506,235 -415,036,572


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


125


11


Halmashauri ya Wilaya ya Mtwara 4,295,714,872 4,358,406,270 -62,691,398


12


Halmashauri ya Wilaya ya Kilosa 12,468,255,987 12,681,523,396 -213,267,409


13


Halmashauri ya Wilaya ya Singida 9,674,725,637 9,872,404,291 -197,678,654


14


Halmashauri ya Wilaya ya


Tunduru


7,144,380,325 7,529,914,247 -385,533,922


15


Halmashauri ya Manispaa ya


Shinyanga


3,985,282,221 4,028,668,135 -43,385,914


16


Halmashauri ya Wilaya ya Bariadi 11,631,894,493 12,131,894,493 -500,000,000


17


Halmashauri ya Wilaya ya


Bukombe


7,025,637,733 7,150,532,073 -124,894,340


18


Halmashauri ya Wilaya ya Maswa 8,110,631,052 8,675,057,234 -564,426,182


19


Halmashauri ya Wilaya ya Meatu 5,910,788,791 6,311,333,786 -400,544,995


20


Halmashauri ya Wilaya ya


Hanang’


3,855,429,365 3,956,255,531 -100,826,166


21


Halmashauri ya Wilaya ya


Ngorongoro


3,313,088,982 3,717,389,911 -404,300,929


22


Halmashauri ya Wilaya ya Newala 6,243,676,078 6,289,582,305 -45,906,227


Jumla kuu 152,798,363,495 158,479,117,510 -5,680,754,015


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


126


Halmashauri mia moja (100) zilitumia kiasi cha Sh. 687,168,956,557 huku mapato ya


Halmashauri hizo yakiwa Sh.786,851,991,645 hivyo kuwa na fedha zisizotumika kufikia


Sh.99,683,035,088


Na


Jina la Halmashauri Jumla ya mapato


(Sh)


Jumla ya


matumizi (sh)


Fedha isiyotumika


(Sh.)


2.


Halmashauri ya Manispaa ya


Arusha


10,622,006,112 8,579,479,358 2,042,526,754


3.


Halmashauri ya Wilaya ya


Karatu


5,714,487,848 5,299,694,462 414,793,386


4.


Halmashauri ya Wilaya ya


Monduli


8,083,886,704 7,764,487,202 319,399,502


5.


Halmashauri ya Wilaya ya


Bagamoyo


9,383,137,463 8,279,443,385 1,103,694,078


6.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kibaha


3,846,533,839 3,210,851,770 635,682,069


7.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kisarawe


4,635,848,226 4,543,040,533 92,807,693


8.


Halmashauri ya Wilaya ya Mafia 3,426,533,984 3,113,383,766 313,150,218


9.


Halmashauri ya Wilaya ya


Rufiji/Utete


6,485,932,046 6,205,015,506 280,916,540


10.


Halmashauri ya Manispaa ya


Ilala


24,687,730,488 24,008,939 24,663,721,549


11.


Halmashauri ya Manispaa ya


Kinondoni


32,212,762,662 31,564,883,652 647,879,010


12.


Halmashauri ya manispaa ya 25,663,920,781 24,035,787,370 1,628,133,411


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


127


Temeke


13.


Halmashauri ya Wilaya ya


Dodoma


9,339,266,919 9,220,638,777 118,628,142


14.


Halmashauri ya Wilaya ya


Dodoma


9,314,307,510 9,266,789,592 47,517,918


15.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kondoa


8,750,422,827 7,445,614,642 1,304,808,185


16.


Halmashauri ya Mji wa Kondoa 87,388,231 73,408,644 13,979,587


17.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kongwa


7,928,670,857 7,065,714,308 862,956,549


18.


Halmashauri ya Manispaa ya


Iringa


4,186,871,797 4,180,902,668 5,969,129


19.


Halmashauri ya Wilaya ya


Ludewa


6,767,125,019 6,278,833,921 488,291,098


20.


Halmashauri ya Wilaya ya


Makete


4,826,314,072 3,946,021,702 880,292,370


21.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mufindi


9,973,214,892 9,339,821,954 633,392,938


22.


Halmashauri ya Wilaya ya


Njombe


9,842,317,592 9,727,266,010 115,051,582


23.


Halmashauri ya Wilaya ya Kilolo 7,144,427,160 5,176,773,410 1,967,653,750


24.


Halmashauri ya Wilaya ya


Biharamulo


11,099,978,564 8,600,673,897 2,499,304,667


25.


Halmashauri ya Wilaya ya


Bukoba


11,119,606,477 10,650,759,200 468,847,277


26.


Halmashauri ya Manispaa ya


Bukoba


3,225,174,070 2,984,613,445 240,560,625


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


128


27.


Halmashauri ya Wilaya ya Ngara 7,426,487,575 7,075,756,801 350,730,774


28.


Halmashauri ya Jiji la Mwanza 15,895,983,168 15,885,555,576 10,427,592


29.


Halmashauri ya Wilaya ya


Misungwi


7,840,878,506 7,082,231,522 758,646,984


30.


Halmashauri ya Wilaya ya Geita 17,990,313,535 16,716,698,445 1,273,615,090


31.


Halmashauri ya Wilaya ya


Sengerema


10,272,190,780 8,948,436,435 1,323,754,345


32.


Halmashauri ya Wilaya ya Magu 9,260,602,592 9,252,509,695 8,092,897


33.


Halmashauri ya Wilaya ya


Ukerewe


6,934,764,734 5,765,038,428 1,169,726,306


34.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kwimba


8,497,235,417 8,040,717,241 456,518,176


35.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kasulu


14,786,260,003 13,771,015,374 1,015,244,629


36.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kibondo


10,646,139,670 8,888,511,091 1,757,628,579


37.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kigoma


10,336,701,063 7,764,474,738 2,572,226,325


38.


Halmashauri ya Wilaya ya Hai 11,138,949,862 10,866,225,564 272,724,298


39.


Halmashauri ya Wilaya ya Moshi 14,736,142,749 13,863,341,066 872,801,683


40.


Halmashauri ya Manispaa ya


Moshi


7,129,446,976 6,233,677,592 895,769,384


41.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mwanga


6,418,653,580 6,011,497,206 407,156,374


42.


Halmashauri ya Wilaya ya Same 8,724,202,036 8,377,537,913 346,664,123


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


129


43.


Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa 5,418,028,243 5,143,479,309 274,548,934


44.


Halmashauri ya Wilaya ya


Liwale


3,605,199,250 3,377,967,355 227,231,895


45.


Halmashauri ya Wilaya ya


Nachingwea


5,970,557,714 5,016,252,250 954,305,464


46.


Halmashauri ya Wilaya ya


Ruangwa


4,316,931,679 3,915,775,445 401,156,234


47.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kiteto


4,246,287,955 3,956,255,531 290,032,424


48.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mbulu


7,874,177,370 7,430,536,943 443,640,427


49.


Halmashauri ya Wilaya ya


Simanjiro


4,085,803,566 3,280,241,812 805,561,754


50.


Halmashauri ya Mji wa Babati 3,469,094,988 2,517,803,947 951,291,041


51.


Halmashauri ya Wilaya ya


Bunda


7,236,254,967 6,956,715,924 279,539,043


52.


Halmashauri ya Wilaya ya


Musoma


8,029,883,271 7,660,885,170 368,998,101


53.


Halmashauri ya Manispaa ya


Musoma


3,467,048,787 3,359,989,025 107,059,762


54.


Halmashauri ya Wilaya ya


Serengeti


8,464,277,477 7,110,970,539 1,353,306,938


55.


Halmashauri ya Wilaya ya


Tarime


10,936,831,506 10,761,616,475 175,215,031


56.


Halmashauri ya Manispaa ya


Sumbawanga


3,855,429,365 3,492,331,524 363,097,841


57.


Halmashauri ya Wilaya ya 10,645,649,816 9,691,646,481 954,003,335


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


130


Sumbawanga


58.


Halmashauri ya Wilaya ya Nkasi 6,370,783,058 5,039,228,935 1,331,554,123


59.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mpanda


10,458,713,142 9,287,851,901 1,170,861,241


60.


Halmashauri ya Jiji la Tanga 7,440,389,048 7,054,333,975 386,055,073


61.


Halmashauri ya Wilaya ya


Pangani


3,784,524,391 3,210,846,419 573,677,972


62.


Halmashauri ya Mji wa Korogwe 2,399,406,076 1,887,801,912 511,604,164


63.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kilindi


4,256,836,360 3,362,481 4,253,473,879


64.


Halmashauri ya Wilaya ya


Handeni


7,247,465,895 7,148,059,253 99,406,642


65.


Halmashauri ya Wilaya ya


Muheza


8,324,489,483 7,457,456,171 867,033,312


66.


Halmashauri ya Wilaya ya


Lushoto


11,323,129,990 10,653,630,255 669,499,735


67.


Halmashauri ya Manispaa ya


Tabora


6,896,146,404 6,547,093,833 349,052,571


68.


Halmashauri ya Wilaya ya


Tabora


8,081,240,342 7,062,438,959 1,018,801,383


69.


Halmashauri ya Wilaya ya


Sikonge


5,501,182,039 4,049,730,549 1,451,451,490


70.


Halmashauri ya Wilaya ya


Nzega


8,613,203,551 8,549,536,873 63,666,678


71.


Halmashauri ya Wilaya ya


Urambo


9,836,377,235 9,266,704,536 569,672,699


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


131


72.


Halmashauri ya Wilaya ya


Igunga


8,713,637,234 7,958,549,238 755,087,996


73.


Halmashauri ya Jiji la Mbeya 11,029,805,575 9,477,146,380 1,552,659,195


74.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mbarali


6,265,444,211 5,286,015,238 979,428,973


75.


Halmashauri ya Wilaya ya Kyela 7,211,741,422 6,643,183,707 568,557,715


76.


Halmashauri ya Wilaya ya


Chunya


6,700,137,602 6,612,083,614 88,053,988


77.


Halmashauri ya Wilaya ya Mbozi 14,681,470,651 14,672,507,818 8,962,833


78.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mbeya


8,692,350,415 8,280,048,542 412,301,873


79.


Halmashauri ya Wilaya ya Ileje 3,774,870,552 3,686,629,210 88,241,342


80.


Halmashauri ya Wilaya ya


Rungwe


10,528,997,315 9,829,865,125 699,132,190


81.


Halmashauri ya Manispaa ya


Mtwara


3,065,568,921 2,946,640,705 118,928,216


82.


Halmashauri ya Wilaya ya


Masasi


12,489,179,585 11,404,340,942 1,084,838,643


83.


Halmashaurinya Mji Masasi wa


Msasi


58,920,760 52,589,531 6,331,229


84.


Halmashauri ya Wilaya ya


Tandahimba


5,373,045,070 4,974,785,142 398,259,928


85.


Halmashauri ya Manispaa ya


Morogoro


9,203,829,310 8,850,648,288 353,181,022


86.


Halmashauri ya Wilaya ya


Morogoro


9,199,735,043 8,514,085,727 685,649,316


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


132


87.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kilombero


9,507,284,013 7,533,084,585 1,974,199,428


88.


Halmashauri ya Wilaya ya


Ulanga


6,284,817,827 4,923,261,191 1,361,556,636


89.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mvomero


5,440,713,670 5,198,964,465 241,749,205


90.


Halmashauri ya Wilaya ya


Namtumbo


6,150,321,658 5,500,896,278 649,425,380


91.


Halmashauri ya Manispaa ya


Songea


4,755,119,352 4,737,938,098 17,181,254


92.


Halmashauri ya Wilaya ya


Songea


6,092,851,965 5,549,112,312 543,739,653


93.


Halmashauri ya Wilaya ya


Shinyanga


9,241,156,212 6,300,653,187 2,940,503,025


94.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kishapu


5,374,071,707 5,440,941 5,368,630,766


95.


Halmashauri ya Wilaya ya


Manyoni


5,983,312,052 5,383,665,677 599,646,375


96


Halmashauri ya Wilaya ya Iringa 12,475,448,169 10,835,144,034 1,640,307,137


Jumla Kuu 786,851,991,645 687,168,956,557 99,683,035,088


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


133


KIAMBATISHO 5


MAMBO YASIYOTEKELEZWA KATIKA TAARIFA ZA MALINGANISHO YA BENKI


JINA LA HALMASHAURI


MAINGIZO KATIKA


DAFTARI LA FEDHA


YASIYO PELEKWA


BENKI


HUNDI


ZISIZOWASILISHWA


BENKI


FEDHA ISIYOFIKA


BENKI


MALIPO KATIKA


BENKI YASIYO KATIKA


DAFTARI LA FEDHA


MAIGIZO KATIKA


BENKI YASIYO


KATIKA DAFTARI


LA FEDHA


Halmashauri ya Wilaya


ya Mbulu


5,000,000 0 0 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Rufiji


0 5,956,346 13,772,935 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Kisarawe


1,516,438 8,988,256 0 0 845,000


Halmashauri ya Manispaa


ya Kinondoni


0 36,585,465 0 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Dodoma


30,000,000 159,387,050 20,000,000 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Njombe


0 7,260,792 0 0 0


Halmashauri ya Manispaa


ya Kigoma Ujiji


0 0 0 97,430,865 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Ruangwa


865,531 0 0 0 0


Halmashauri ya Manispaa


ya Musoma


0 14,826,58 0 0 334,440


Halmashauri ya Wilaya


ya Musoma


631,543 100,020,466 0 56,460,342 12,115,923


Halmashauri ya Wilaya


ya Bunda


0 78,167,176 13,385,937 4,625,250 0


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


134


Halmashauri ya Wilaya


ya Tarime


1,780,645 99,885,645 0 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Serengeti


13,596,160 276,101,136 0 0 61,588,228


Halmashauri ya Jiji la


Mbeya


7,380,100 0 0 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Mbeya


0 1,918,881 0 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Chunya


4,195,031 0 0 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Rungwe


0 16,027,381 0 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Mbozi


10,337,833 113,227,960 0 370,000 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Mbarali


10,420,900 46,887,064 0 4,611,500 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Morogoro


0 0 1,045,793.40 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Mtwara


914,227 1,179,412 0 230,000 644,255


Halmashauri ya Wilaya


ya Magu


6,514,600 463,044,144 0 1,271,821 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Geita


0 21,488,358 0 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Sengereme


26,921,150 125,382,328 0 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Ukerewe


21,488,358 0 0 0 0


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


135


Halmashauri ya Wilaya


ya Missungwi


0 18,887,293 4,662,625 0 0


Halmashauri ya Wilaya


Kwimba


0 92,399,833 0 0 0


Halmashauri ya Manispaa


ya Shinyanga


27,265,454 163,837,366 3,723,421 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Meatu


0 20,381,049 1,587,700 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Bukombe


0 38,571,678 0 0 0


Halmashauri ya


Manispaa ya Singida


27,265,454 83,556,677 0 0 404,634,000


Halmashauri ya Wilaya


ya Ikonge


3,498,017 0 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Urambo


2,764,576 26,409,835 0 2,794,904 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Simanjiro


0 89,521,728 22,018,345 0 0


Halmashauri ya Mji wa


Kigoma Ujiji/


0 0 0 97,430,865 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Babati


0 197,656,886 10,051,923 1,415,068 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Bukoba


0 4,090,689 804,600 0 0


Halmashauri ya Manispaa


ya Bukoba


0 2,872,552 6,500,924 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Biharamulo


103,835 90,665,325 0 0 0


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


136


Halmashauri ya Wilaya


ya Masasi


55,710,265 73,119,238 0 3,530,371 2,583,000


Halmashauri ya Wilaya


ya Igunga


6,878,441 39,654,441 0 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Bariadi


0 239,053,978 113,265,087 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Kishapu


38,120,500 17,226,875 6,101,657 2,780,600 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Iramba


0 0 7,664,534 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Maswa


0 221,063,143 25,601,189 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Kahama


0 64,372,068 0 0 0


Halmashauri ya Wilaya


ya Namtumbo


92,549,882 497,202,112 0 87,558,953 6,879,425


Halmashauri ya Manispaa


ya Ilala


0 1,368,178,821 1,027,601,263 0 0


Jumla Sh.


392,220,923 4,913,727,464 1,277,787,933 360,510,539


489,624,27


1


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


137


KIAMBATISHO 6


MAMBO YASIYOTEKELEZWA YANAYOHUSU UKAGUZI ULIOPITA


1


Halmashauri ya Wilaya ya Babati 180,647,250


2


Halmashauri ya Wilaya ya Bariadi 55,118,480


3


Halmashauri ya Wilaya ya Bukoba 23,544,500


4


Halmashauri ya Wilaya ya Bunda 55,071,239


5


Halmashauri ya Wilaya ya Chunya 19,600,411


6


Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam 51,600,994


7


Halmashauri ya Wilaya ya Dodoma 95,365,645


8


Halmashauri ya Wilaya ya Geita 12,162,241


9


Halmashauri ya Wilaya ya Hai 46,578,687


10


Halmashauri ya Wilaya ya Hanang 23,723,180


11


Halmashauri ya Manispaa ya Iringa 6,462,815


12


Halmashauri ya Wilaya ya Kasulu 65,628,704


13


Halmashauri ya Wilaya ya Kibaha 57,968,050


14


Halmashauri ya Mji Kibaha 375,103,167


15


Halmashauri ya Wilaya ya Kibondo 82,032,650


16


Halmashauri ya Wilaya ya Kigoma 103,492,600


17


Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma Ujiji 16,250,000


18


Halmashauri ya Wilaya ya Kilosa 43,987,128


19


Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni 460,963,409


20


Halmashauri ya Wilaya ya Kiteto 95,393,780


21


Halmashauri ya Mji wa Kondoa 6,511,790


22


Halmashauri ya Wilaya ya Korogwe 32,080,800


23


Halmashauri ya Wilaya ya Kwimba 170,004,267


24


Halmashauri ya Wilaya ya Kyela 9,687,450


25


Halmashauri ya Mji wa Lindi 54,474,119


26


Halmashauri ya Wilaya ya Liwale 60,674,846


27


Halmashauri ya Wilaya ya Ludewa 820,000


28


Halmashauri ya Wilaya ya Mafia 38,877,390


29


Halmashauri ya Wilaya ya Magu 10,268,000


30


Halmashauri ya Wilaya ya Makete 22,021,687


31


Halmashauri ya Wilaya ya Manyoni 11,491,100


32


Halmashauri ya Wilaya ya Mbarali 42,081,100


33


Halmashauri ya Wilaya ya Mufindi 16,378,836


34


Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi 354,292,802


35


Halmashauri ya Wilaya ya Mkuranga 46,578,689


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


138


36


Halmashauri ya Manispaa ya Morogoro 9,840,931


37


Halmashauri ya Wilaya ya Mpwapwa 189,806,426


38


Halmashauri ya Wilaya ya Mtwara 254,720,297


39


Halmashauri ya Wilaya ya Mtwara Mikindani 11,822,320


40


Halmashauri ya Wilaya ya Muheza 23,206,481


41


Halmashauri ya Wilaya ya Musoma 463,074,416


42


Halmashauri ya Jiji la Mwanza 379,440,200


43


Halmashauri ya Wilaya ya Newala 82,845,734


44


Halmashauri ya Wilaya ya Njombe 43,911,340


45


Halmashauri ya Wilaya ya Nkasi 20,256,600


46


Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa 17,931,274


47


Halmashauri ya Wilaya ya Sikonge 13,805,000


48


Halmashauri ya Wilaya ya Simanjiro 129,781,708


49


Halmashauri ya Manispaa ya Sumbawanga 113,141,606


50


Halmashauri ya Wilaya ya Tabora 20,135,000


51


Halmashauri ya Wilaya ya Tandahimba 30,984,756


52


Halmashauri ya Wilaya ya Ukerewe 91,923,936


Jumla 4,643,565,831


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


139


KIAMBATISHO 7


WADAIWA WASIOLIPA


Na Jina la Halmashauri Kiasi


(Sh)


Asilimia


1.


Halmashauri ya Wilaya ya


Arumeru


91,356,211 0.02


2.


Halmashauri ya Manispaa ya


Arusha


89,216,397 0.02


3.


Halmashauri ya Wilaya ya


Babati


73,350,869 0.01


4.


Halmashauri ya Wilaya ya


Bagamoyo


340,630,509 0.06


5.


Halmashauri ya Wilaya ya


Bariadi


241,298,869 0.04


6.


Halmashauri ya Wilaya ya


Biharamulo


35,805,666 0.01


7.


Halmashauri ya Wilaya ya


Bukoba


45,167,794 0.01


8.


Halmashauri ya Manispaa ya


Bukoba


4,936,450 0.00


9.


Halmashauri ya Wilaya ya


Chunya


7,800,950 0.00


10.


Halmashauri ya Jiji la Dar es


Salaam


146,156,808 0.03


11.


Halmashauri ya Wilaya ya Geita 107,445,280 0.02


12.


Halmashauri ya Wilaya ya


Handeni


59,835,772 0.01


13.


Halmashauri ya Wilaya ya


Igunga


84,402,523 0.02


14.


Halmashauri ya Manispaa ya


Ilala


24,588,056 0.00


15.


Halmashauri ya Wilaya ya Ileje 11,458,570 0.00


16.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kahama


12,459,370 0.00


17.


Halmashauri ya Wilaya ya


Karatu


15,085,286 0.00


18.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kibondo


167,731,734 0.03


19.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kigoma


224,813,664 0.04


20.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kilolo


4,884,950 0.00


21.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kilombero


18,295,975 0.00


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


140


22.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kilosa


77,378,153 0.01


23.


Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa 61,592,235 0.01


24.


Halmashauri ya Manispaa ya


Kinondoni Municipal


227,188,437 0.04


25.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kisarawe


20,584,508 0.00


26.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kongwa


38,304,752 0.01


27.


Halmashauri ya Wilaya ya


Korogwe


226,552,212 0.04


28.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kwimba


56,644,909 0.01


29.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kyela


8,351,600 0.00


30.


Halmashauri ya Wilaya ya


Liwale


13,038,000 0.00


31.


Halmashauri ya Wilaya ya


Ludewa


13,594,780 0.00


32.


Halmashauri ya Wilaya ya


Lushoto


11,806,169 0.00


33.


Halmashauri ya Wilaya ya Mafia 31,296,126 0.01


34.


Halmashauri ya Wilaya ya Magu 25,371,546 0.00


35.


Halmashauri ya Wilaya ya


Makete


5,603,866 0.00


36.


Halmashauri ya Wilaya ya


Masasi


444,356,418 0.08


37.


Halmashauri ya Wilaya ya


Maswa


60,675,261 0.01


38.


Halmashauri ya Jiji la Mbeya 41,751,719 0.01


39.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mbeya


7,322,500 0.00


40.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mbozi


144,447,189 0.03


41.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mbulu


12,731,788 0.00


42.


Halmashauri ya Wilaya ya


Meatu


132,630,700 0.02


43.


Halmashauri ya Wilaya ya


Misungwi


7,400,888 0.00


44.


Halmashauri ya Wilaya ya


Monduli


36,326,915 0.01


45.


Halmashauri ya Wilaya ya


Morogoro


94,569,357 0.02


46.


Halmashauri ya Manispaa ya


Morogoro


18,856,535 0.00


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


141


47.


Halmashauri ya Wilaya ya


Moshi


6,204,803 0.00


48.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mtwara


203,482,746 0.04


49.


Halmashauri ya Manispaa ya


Mtwara Mikindani


45,337,620 0.01


50.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mufindi


115,663,014 0.02


51.


Halmashauri ya Wilaya ya


Muheza


137,984,906 0.02


52.


Halmashauri ya Wilaya ya


Muleba


22,013,844 0.00


53.


Halmashauri ya Wilaya ya


Musoma


11,885,848 0.00


54.


Halmashauri ya Manispaa ya


Musoma


32,506,523 0.01


55.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mvomero


181,469,480 0.03


56.


Halmashauri ya Jiji la


Mwanza


33,447,092 0.01


57.


Halmashauri ya Wilaya ya


Namtumbo


162,808,040 0.03


58.


Halmashauri ya Wilaya ya


Ngorongoro


55,965,930 0.01


59.


Halmashauri ya Wilaya ya


Pangani


7,577,130 0.00


60.


Halmashauri ya Wilaya ya


Ruangwa


72,043,820 0.01


61.


Halmashauri ya Wilaya ya


Rufiji


6,752,300 0.00


62.


Halmashauri ya Wilaya ya


Sengerema


49,957,302 0.01


63.


Halmashauri ya Wilaya ya


Serengeti


61,884,663 0.01


64.


Halmashauri ya Wilaya ya


Shinyanga


22,886,882 0.00


65.


Halmashauri ya Wilaya ya


Sikonge


39,346,880 0.01


66.


Halmashauri ya Wilaya ya


Simanjiro


118,044,784 0.02


67.


Halmashauri ya Wilaya ya


Singida


9,725,700 0.00


68.


Halmashauri ya Manispaa ya


Singida


41,044,944 0.01


69.


Halmashauri ya Wilaya ya


Sumbawanga


32,640,324 0.01


70.


Halmashauri ya Wilaya ya 30,910,652 0.01


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


142


Tabora


71.


Halmashauri ya Wilaya ya


Tandahimba


40,942,439 0.01


72.


Halmashauri ya Jiji la Tanga 196,849,378 0.04


73.


Halmashauri ya Wilaya ya


Tarime


51,107,500 0.01


74.


Halmashauri ya Manispaa ya


Temeke


144,962,536 0.03


75.


Halmashauri ya Wilaya ya


Ulanga


11,287,257 0.00


76.


Halmashauri ya Wilaya ya


Urambo


42,177,452 0.01


Jumla


5,614,010,05


5


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


143


KIAMBATISHO 8


WADAI WASIOLIPWA


Na


Jina la Halmashauri


Kiasi(Shs.) Asilimia


1.


Halmashauri ya Wilaya ya


Arumeru


205,851,013 0.03


2.


Halmashauri ya Mji wa


Babati


298,717,255 0.04


3.


Halmashauri ya Wilaya ya


Bagamoyo


203,022,316 0.03


4.


Halmashauri ya Wilaya ya


Bariadi


172,937,497 0.02


5.


Halmashauri ya Wilaya ya


Biharamulo


14,810,985 0.00


6.


Halmashauri ya Manispaa


ya


Bukoba


10,604,000 0.00


7.


Halmashauri ya Wilaya ya


Bukombe


99,523,054 0.01


8.


Halmashauri ya Wilaya ya


Chunya


35,977,010 0.00


9.


Halmashauri ya Wilaya ya


Geita


27,001,240 0.00


10.


Halmashauri ya Wilaya ya


Handeni


42,501,305 0.01


11.


Halmashauri ya Wilaya ya


Igunga


27,232,698 0.00


12.


Halmashauri ya


Manispaa ya Ilala


59,715,852 0.01


13.


Halmashauri ya Wilaya ya


Iringa


54,211,586 0.01


14.


Halmashauri ya Manispaa


ya


Iringa


55,933,186 0.01


15.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kahama


43,412,222 0.01


16.


Halmashauri ya Wilaya ya


Karatu


15,085,286 0.00


17.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kibondo


83,597,590 0.01


18.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kigoma


96,656,257 0.01


19.


Hhalmashauri ya Manispaa


Kigoma Ujiji


363,055,047 0.05


20.


Halmashauri ya Wilaya ya 22,982,937 0.00


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


144


Kilolo


21.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kilombero


27,201,363 0.00


22.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kilosa


32,499,992 0.00


23.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kilwa


143,536,382 0.02


24.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kongwa


173,944,347 0.02


25.


Halmshauri ya Mji wa


Korogwe


95,429,799 0.01


26.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kwimba


112,835,542 0.02


27.


Halmashauri ya Wilaya ya


Kyela


45,028,145 0.01


28.


Halmashauri ya Mji wa


Lindi


54,474,119 0.01


29.


Halmashauri ya Wilaya ya


Ludewa


6,318,779 0.00


30.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mafia


18,072,263 0.00


31.


Halmashauri ya Wilaya ya


Magu


92,156,516 0.01


32.


Halmashauri ya Wilaya ya


Makete


139,592,579 0.02


33.


Halmashauri ya Wilaya ya


Masasi


6,578,623 0.00


34.


Halmashauri ya Wilaya ya


Maswa


40,741,497 0.01


35.


Halmashauri ya jiji la


Mbeya


210,192,092 0.03


36.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mbeya


3,351,570 0.00


37.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mbulu


71,484,963 0.01


38.


Halmashauri ya Wilaya ya


Meatu


185,346,548 0.03


39.


Halmashauri ya Wilaya ya


Misungwi


81,043,668 0.01


40.


Halmashauri ya Wilaya ya


Morogoro


355,924,490 0.05


41.


Halmashauri ya


Manispaa ya Morogoro


46,820,800 0.01


42.


Halmashauri ya Wilaya ya


Moshi


15,868,574 0.00


43.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mounduli


14,283,227 0.00


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


145


44.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mtwara


137,289,230 0.02


45.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mufindi


63,258,592 0.01


46.


Halmashauri ya Wilaya ya


Muheza


63,301,529 0.01


47.


Halmashauri ya Wilaya ya


Musoma


57,625,093 0.01


48.


Halmashauri ya


Manispaa ya Musoma


43,180,078 0.01


49.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mvomero


9,015,245 0.00


50.


Halmashauri ya Wilaya ya


Mwanga


18,629,493 0.00


51.


Halmashauri ya Jiji la


Mwanza


96,034,250 0.01


52.


Halmashauri ya Wilaya ya


Namtumbo


287,767,952 0.04


53.


Halmashauri ya Wilaya ya


Ngorongoro


99,079,795 0.01


54.


Halmashauri ya Wilaya ya


Njombe


13,110,290 0.00


55.


Halmashauri ya Wilaya ya


Nkasi


48,863,822 0.01


56.


Halmashauri ya Wilaya ya


Ruangwa


73,963,249 0.01


57.


Halmashauri ya Wilaya ya


Rufiji


6,651,000 0.00


58.


Halmashauri ya Wilaya ya


Sengerema


197,044,173 0.03


59.


Halmashauri ya Wilaya ya


Serengeti


134,575,648 0.02


60.


Halmashauri ya Wilaya ya


Sikonge


65,768,585 0.01


61.


Halmashauri ya Wilaya ya


Simanjiro


132,027,424 0.02


62.


Halmashauri ya Wilaya ya


Singida


11,912,335 0.00


63.


Halmashauri ya manispaa


ya Sumbwanga


116,168,598 0.02


64.


Halmashauri ya Wilaya ya


Tabora


174,613,123 0.02


65.


Halmashauri ya Wilaya ya


Tarime


218,120,555 0.03


66.


Halmashauri ya


Manispaa ya Temeke


213,506,063 0.03


67.


Halmashauri ya Wilaya ya 169,761,646 0.02


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


146


Ulanga


68.


Halmashauri ya Wilaya ya


Urambo


45,277,296 0.01


Jumla 6,402,099,278


KIAMBATISHO 9


MASURUFU YASIYOREJESHWA


Jina la Halmashauri Kiasi kinachodaiwa


(Sh.)


Halmashauri ya Wilaya ya


Arumeru 193,481,652


Halmashauri ya Manispaa ya Arusha 4,820,000


Halmashauri ya Wilaya ya


Babati 41,855,256


Halmashauri ya Wilaya ya


Bukombe 5,428,000


Halmashauri ya Wilaya ya


Ileje 1,426,500


Halmashauri ya Wilaya ya


Kilwa 58,528,040


Halmashauri ya Wilaya ya


Kwimba 29,309,205


Halmashauri ya Wilaya ya


Masasi 121,416,500


Halmashauri ya Wilaya ya


Mbeya 14,608,835


Halmashauri ya Wilaya ya


Morogoro 1,528,300


Halmashauri ya Manispaa ya Mtwara/


Mikindani


8,163,817


Halmashauri ya Wilaya ya


Musoma 29,673,969


Halmashauri ya Wilaya ya


Nkasi 9,558,969


Halmashauri ya Wilaya ya


Ruangwa 10,132,442


Halmashauri ya Wilaya ya


Shinyanga 4,300,000


Halmashauri ya Wilaya ya


Simanjiro 26,055,500


Halmashauri ya Wilaya ya


Tarime 26,428,110


Jumla 586,715,095


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


147


KIAMBATISHO 10


VITABU VYA STAKABADHI VILIVYOKOSEKANA


Na Jina la Halmashauri Idadi ya vitabu vya


stakabadhi


1.


Halmashauri ya Wilaya ya


Arumeru


18


2.


Halmashauri ya Wilaya ya


Nzega


1


3.


Halmashauri ya Wilaya ya


Masasi


2


4.


Halmashauri ya Wilaya ya


Simanjiro


4


5.


Halmashauri ya Wilaya ya


Tandahimba


956


6.


Halmashauri ya Wilaya ya


Musoma


1


7.


Halmashauri ya Wilaya ya


Morogoro


7


8.


Halmashauri ya Wilaya ya


Urambo


7


Jumla 996


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


148


KIAMBATISHO 11


MALIPO YENYE NYARAKA PUNGUFU


Jina la Halmashauri Kiasi


(Sh.)


Halmashauri ya Wilaya ya


Arumeru 77,173,583


Halmashauri ya Wilaya ya


Bariadi 11,709,907


Halmashauri ya Wilaya ya


Bukombe 3,736,850


Halmashauri ya Wilaya ya


Bunda 3,000,000


Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam 12,686,110


Halmashauri ya Wilaya ya


Hanang’ 33,095,400


Halmashauri ya Wilaya ya


Igunga 3,237,275


Halmashauri ya Wilaya ya I


leje 20,000,000


Halmashauri ya Wilaya ya


Kibondo 23,479,100


Halmashauri ya Manispaa ya


Kigoma Ujiji 9,760,000


Halmashauri ya Wilaya ya


Kilwa 3,824,000


Halmashauri ya Manispaa ya


Kinondoni 29,717,000


Halmashauri ya Wilaya ya


Kiteto 18,534,820


Halmashauri ya Wilaya ya


Korogwe 32,080,800


Halmashauri ya Wilaya ya


Lindil 70,666,189


Halmashauri ya Wilaya ya


Lushoto 11,798,878


Halmashauri ya Wilaya ya


Manyoni 53,709,000


Halmashauri ya Wilaya ya


Masasi 18,354,275


Halmashauri ya Wilaya ya


Mbeya 1,597,500


Halmashauri ya Wilaya ya


Mkuranga 12,907,143


Halmashauri ya Wilaya ya


Muheza 20,445,523


Halmashauri ya Wilaya ya


Musoma 18,000,000


Halmashauri ya Wilaya ya


Mwanga 54,146,325


Halmashauri ya Wilaya ya


Nachingwea 5,703,946


Halmashauri ya Wilaya ya


Nkasi 203,373,576


Halmashauri ya Wilaya ya


Nzega 23,297,561


Halmashauri ya Wilaya ya


Ruangwa 7,761,000


___________________________________________________________________________________________________________


Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Ripoti ya Mamlaka za Serikali za Mitaa


2006/2007


149


Halmashauri ya Wilaya ya


Sengerema 12,076,604


Halmashauri ya Wilaya ya


Shinyanga 7,264,422


Halmashauri ya Wilaya ya


Tandahimba 62,633,475


Halmashauri ya Wilaya ya


Tarime 6,838,000


Halmashauri ya Wilaya ya


Urambo 22,482,900


Jumla 895,091,162


Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.